Брой 132 (2138), 13-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

До 2050 г. трябва да бъдат обновени 60% от жилищния фонд в страната...


До 2050 г. трябва да бъдат обновени 60% от жилищния фонд в страната и близо 17% от нежилищния. Това ще доведе до спестяване на 7329 GWh енергия годишно. Това е предвидено в проекта на дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на сградния фонд до 2050 г., разработен от Министерството на енергетиката, съвместно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Фонд мениджърът на финансови инструменти в България, с подкрепата на Европейската банка за възстановяване и развитие.

Проектът е разработен в изпълнение на изискванията на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите, изменена с Директива (ЕС) 2018/844/ЕС.

Стратегията съдържа преглед на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради въз основа на статистически извадки. Определени са разходно ефективни подходи за обновяване, съобразени с вида сгради и климатичната зона. Разработена е пътна карта с индикатори за измерване на постигнатите резултати за следните периоди: 2021-2030 г., 2031-2040 г. и  2041-2050 г., които отразяват етапни целеви стойности на процеса на обновяване на сградния фонд на България. Формулирани са политики и мерки за насърчаване на икономически ефективно основно подобряване на енергийните характеристики на сградите, определени са стратегическите цели и приоритети, предвидени са индикаторите за измерване на постигнатите резултати за периода 2021-2030 г.

Направена е оценка на необходимото финансиране за постигане на целите на проекта на стратегия и са разгледани възможностите за използване на публично финансиране за привличане на допълнителни инвестиции от частния сектор.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект на стратегия могат да се изпращат в законоустановения срок на следния имейл адрес: v.ilieva@me.government.bg.

Проект на дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Отворено писмо на национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите във връзка с влизането на България в ERM II
Поредна среща на представители на чуждестранни търговски мисии с българския бизнес, в дигитална среда
Озонирането като средство за биосигурност
Приложение на озонови генератори за ограничаване на COVID-19 и за промишлени цели Още
БГ Баркод: традиции от друго време
Семейната компания "Димитър Биков" с най-много въведени продукти за седмицата 29 юни -3 юли в електронния каталог БГ Баркод Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Европейско изследване на значението на санирането на жилищния фонд за рестартиране на икономиката
Възможностите за България Още
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Икономиката през 2020 г.: упражнения в прогнозиране
Автор: Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОЗОНА
Комюнике на Европейската централна банка
България се присъединява към механизма ERM II Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
До 2050 г. трябва да бъдат обновени 60% от жилищния фонд в страната...
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Възможности за внос на медицински изделия, дезинфектанти, лични предпазни средства в САЩ
СТИВ Вашингтон Още