Назад

ЕП прие закон за възстановяване на природата в 20% от сушата и морето на ЕС


Законът на ЕС за възстановяване на природата, договорен с държавите членки, ще възстанови увредените екосистеми във всички страни от Съюза, ще спомогне за постигането на целите на ЕС в областта на климата и биологичното разнообразие и ще подобри продоволствената сигурност.

За да постигнат общите цели на ЕС, държавите членки трябва да възстановят до 2030 г. най-малко 30% от обхванатите от новия закон местообитания (от гори, пасища и влажни зони до реки, езера и коралови корита) от бедно до добро състояние, като постигнат 60% до 2040 г. и 90% до 2050 г. В съответствие с позицията на Парламента държавите от ЕС следва да дадат приоритет на зоните по „Натура 2000“ до 2030 г. След като я приведат в добро състояние, държавите членки гарантират, че дадена зона няма да се влоши значително. Те ще трябва също така да приемат национални планове за възстановяване, в които да опишат подробно как възнамеряват да постигнат тези цели.

  • Държавите от ЕС трябва да възстановят най-малко 30% от местообитанията в лошо състояние до 2030 г., 60% до 2040 г. и 90% до 2050 г.
  • Прилагането на разпоредбите за селскостопанските екосистеми може да бъде временно преустановено при извънредни обстоятелства
  • Над 80% от европейските местообитания са в лошо състояние;

Селскостопански екосистеми

За да се подобри биологичното разнообразие в селскостопанските екосистеми, страните от ЕС ще трябва да постигнат напредък по два от следните три показателя: индексът на полските пеперуди; делът на земеделската земя с особености на ландшафта с голямо разнообразие; запасите от органичен въглерод в обработваемата минерална почва. Трябва да се предприемат и мерки за увеличаване на общия индекс на птиците, живеещи върху земеделски земи, тъй като птиците са добри показатели за общото състояние на биологичното разнообразие.

Тъй като възстановяването на пресушените торфища е един от най-рентабилните начини за намаляване на емисиите в селскостопанския сектор, държавите от ЕС трябва да възстановят най-малко 30% от пресушените торфища до 2023 г. (най-малко една четвърт се обновяват като влажни зони), 40% до 2040 г. и 50% до 2050 г. (като най-малко една трета се обновяват като влажни зони). Възстановяването ще остане доброволно за земеделските стопани и за частните собственици на земя.

Законът предвижда аварийна спирачка, както беше поискано от Парламента, така че изпълнението на целите за селскостопанските екосистеми може да бъде преустановено при изключителни обстоятелства, ако то изисква сериозно намаляване на земята, необходима за достатъчно производство на храни за потребление в ЕС.

Други екосистеми

Законът изисква също положителна тенденция по няколко показателя в горските екосистеми и засаждането на още три милиарда дървета. Държавите членки ще трябва също така да възстановят най-малко 25 000 км реки в свободно течащи реки и да гарантират, че няма да има нетна загуба в общата национална площ на градските зелени площи и на покритието на дървесните корони в градските зони.

Следващи стъпки

Споразумението, договорено с държавите членки, беше прието с 329 гласа „за“, 275 гласа „против“ и 24 гласа „въздържал се“.

Сега то трябва да бъде прието и от Съвета, след което ще бъде публикувано в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни по-късно.

Контекст

Над 80% от европейските местообитания са в лошо състояние. На 22 юни 2022 г. Комисията предложи закон за възстановяване на природата, който да допринесе за дългосрочното възстановяване на увредената природа в сухоземните и морските зони на ЕС, да постигне целите на ЕС в областта на климата и биологичното разнообразие и да изпълни международните ангажименти на ЕС, по-специално глобалната рамка на ООН за биологичното разнообразие Кунмин–МонреалСпоред Комисията новият закон ще донесе значителни икономически ползи, тъй като всяко инвестирано евро ще доведе до най-малко 8 EUR печалба.

Това законодателство отговаря на очакванията на гражданите относно опазването и възстановяването на биологичното разнообразие, ландшафта и океаните, изразени в предложение 2, параграфи 1, 3, 4 и 5 от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.