Назад

Жените в бизнеса: Как се насърчава равенството между половете?Българската търговско-промишлена палата информира, че докладът Жените в бизнеса: Как се насърчава равенството между половете? на Международната организация на труда (МОТ) и Международната организация на работодателите (МОР) обобщава нови данни за напредъка на организациите на работодателите в подобряването на равенството между половете в отделните членуващи компании и структури. Изследването включва анкета на 95 организации на работодатели и компании от 87 държави и интервюта с над 20 представители на целевата група, с цел да се акцентират интензивните опити за увеличаване броя на жените на ръководни позиции и насърчаването на разнообразието на работната сила.

Проучването показва, че въпреки че бизнесът и работодателските организации са постигнали забележителен напредък в насърчаването на равенството между половете и многообразието на работна сила, все още съществуват значителни различия в отделните компании. Приблизително половината от участниците в анкетата оценяват инициативите, свързани с равноправието между половете и разнообразието, като положителни за бизнес резултатите си, увеличаване на доходите, по-добра репутация и привличане на таланти. Въпреки това, липсата на механизми за проследяване въздействието на тези инициативи ограничава доброто им възприемане и прилагане.

Основното предизвикателство, подчертано в доклада, е съществуването на невидими пречки, които ограничават броя представители на женския пол в лидерски позиции. Това допълнително подкопава тяхната роля в бизнес общностите. Въпреки тези бариери се наблюдава нарастващ ангажимент за назначаване на конкретни екипи, занимаващи се специално с проекти по темата. Освен това се забелязва и възходяща тенденция за броя лидери жени в рамките на предприятията-членове на работодателските организации и разширяване на предоставяните услугите за участници, ангажирани с темата. Все още обаче, съществуват набор от пречки пред жените в бизнеса като например недостатъчни специализирани умения, образование или наставничество, социални предразсъдъци и др. 

В заключение, докладът призовава работодателските организации и техните членове да подобрят обхвата и наблюдението на своите инициативи, обвързани с равенство между половете. Препоръчва се разширяване на предлаганите услуги и полагане на повече усилия в тази област с цел по-добри бизнес резултати и пример за широката бизнес общност. Проучването, също така, насърчава компаниите с опит в тази сфера да продължат да споделят предложения и насоки, с цел колективен напредък към равенство и многообразие.

Пълният текст на доклада на английски език можете да намерите тук.