Борба с безработицата: какво прави ЕС


Макар че пазарът на труда постепенно се подобри след икономическата криза от 2008 г., борбата с безработицата остава едно от основните предизвикателства за ЕС в стремежа към осигуряване на качествени работни места и социална Европа.

Усилията са свързани с подкрепа за младите хора, борба с дългосрочната безработица, насърчаване на мобилността и придобиването на нови умения. Кризата с коронавируса допълнително усложни ситуацията през 2020 г. и подтикна ЕС към нови решения за защита на работните места.

Нивото на безработица в ЕС

Нивото на безработица в ЕС намаляваше от средата на 2013 г. до 2020 г., когато започна да се усеща ефектът от пандемията. През лятото на 2020 г. средният коефициент на безработица в ЕС се покачи до 7,7%, след което спадна плавно до 7,1% през юни 2021 г. В страните от еврозоната нивото на безработица беше 8,5% през август 2020 г. и 7,7% през юни 2021 г..

Компетенции на ЕС и на държавите членки

Държавите членки са отговорни за провеждане на политика по отношение на заетостта и социалното подпомагане. Ролята на ЕС е да допълва и да координира техните действия и да насърчава споделянето на добри практики.

Съгласно член 9 на Договора за функционирането на ЕС при изготвянето и изпълнението на своите политики ЕС трябва да взема предвид целта за постигане на висока степен на заетост.

Европейска стратегия за заетостта

Страните в ЕС са одобрили набор от общи цели в областта на заетостта, които включват борбата с безработицата и създаването на повече и по-добри работни места в ЕС. Те са част от Европейската стратегия за заетост.

Европейската комисия следи и изпълнява стратегията чрез годишния цикъл на координация на икономическите и социалните политики в ЕС, известен като Европейския семестър. В рамките на този цикъл се оценява положението в социалната област във всяка страна членка и се правят конкретни препоръки към държавите за постигането на напредък.

Финансиране

Европейският социален фонд е основният инструмент на ЕС за гарантиране на по-добри възможности за работа за всички европейци (работещи, търсещи работа и млади хора).

Новият фонд за 2021-2027 г., който се казва Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+), разполага с бюджет от 88 млрд. евро и ще се съсредоточи върху образованието през целия живот, равноправния достъп до качествени работни места, социалното приобщаване и борбата с бедността.

ЕСФ+ ще обедини няколко съществуващи фондове и програми, сред които:

•    Програмата за заетост и социални иновации, която подкрепя създаването на социални предприятия или микропредприятия от уязвими хора;
•    Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, който подпомага с храна и материална помощ хора в тежко положение;
•    Инициативата за младежка заетост.

Освен това на европейско ниво функционира и Фонд за приспособяване към глобализацията, който помага на работници, загубили работата си вследствие на международната конкуренция или на икономическата криза, да намерят нова работа или да започнат свой бизнес.

Мерки срещу младежката безработица

С Гаранцията за младежта държавите в ЕС са поели ангажимент да осигурят на всеки човек на възраст под 30 години качествена оферта за работа, продължаване на обучението, осъществяване на практика или на стаж. Това трябва да се случи в рамките на 4 месеца от момента, в който той става безработен или приключва образованието си. Чрез Инициативата за младежка заетост европейски средства подпомагат изпълнението на ангажимента.

Европейският корпус за солидарност финансира доброволчески проекти, стажове и работни места за млади хора, полагащи грижи за общности и хора из Европа. Друг проект е платформата „Твоята първа EURES работа“, която помага на хора на възраст между 18 и 35 години да си намерят работа или стаж в друга страна от ЕС.

Подходящи умения, подходяща работа

Придобиването на нови умения и информираността какво е необходимо за определена позиция са важни предпоставки за намиране на добра работа.

Стартиралата през 2016 г. Нова програма за умения в Европа се състои от 10 основни мерки за предоставяне на възможности за обучение и подкрепа и за обновяване на съществуващи инструменти като европейския формат за автобиографии Europass.

Проблемът с дългосрочната безработица

Когато един човек остане без работа за повече от година, нараства значително рискът той да остане извън пазара на труда и да попадне в капана на бедността. Близо половината от безработните в ЕС са били без работа повече от 12 месеца.

За да бъдат реинтегрирани тези хора на трудовия пазар, държавите членки одобриха препоръки през 2016 г. Те включват регистрацията на дългосрочно безработните, извършването на задълбочен анализ на техните нужди и изготвянето на конкретен план за връщането им на работа.

Дългото отсъствие поради заболяване също е пречка за завръщането на много хора на работа. През 2018 г. Европейският парламент направи предложения към страните в ЕС за облекчаване на проблема, включително за създаване на по-гъвкави работни места чрез развитие на програми за придобиване на умения и осигуряване на физиологическа и психологическа подкрепа на работниците.