Брой 61 (66), 27-03-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕК: Преходът на МСП към екологична икономика започна, но все още не с пълна скорост

Според публикуваното днес, 27 март, проучване на Евробарометър „МСП — ефективност на ресурсите и екологични пазари“ 37% от МСП в ЕС имат поне един служител на пълно или непълно работно време, чиято работа е свързана с екологични въпроси. Такива работни места се създават предимно в МСП, а не в големите предприятия: През 2012 г. работата на всеки осми служител в малките и средните предприятия е свързана с екологични въпроси — или почти 13% от всички работни места в МСП (в големите предприятия това съотношение е едва 1 към 33, или 3% oт всички работни места). Тези работни места в МСП се очаква да нараснат драстично с 35% през следващите 2 години.

От проучването на Евробарометър става ясно, че има други източници с нереализиран потенциал, които МСП могат да използват. Например по-малко от една четвърт от МСП се възползват от единния пазар за екологични продукти или услуги. Бюрокрацията се изтъква като една от пречките за това — 20 % от МСП твърдят, че инвестициите с екологичен аспект щяха да са по-лесни, ако трансграничните административни и правни процедури не бяха толкова усложнени.

МСП в сферата на екологичното производство стъпват все по-уверено на пазара. Три от пет МСП (61 %), които продават екологични продукти или услуги, са на екологичните пазари повече от три години, в сравнение с 52 % в САЩ. Храните и напитките (25 %) и електронните и механичните устройства и оборудване (23 %) са най-продаваните екологични продукти и услуги от МСП на територията на ЕС.

Пълният доклад за проучването на Евробарометър „МСП — ефективност на ресурсите и екологични пазари“

Екологични МСП: Силни у дома, но слаби в чужбина

Екологичните пазари1 за МСП в ЕС остават предимно вътрешни за Съюза. 87 % от МСП, заети в екологичния бизнес (или екологичната икономика), развиват дейност на националните си пазари. По-малко от една четвърт от МСП споделят, че се възползват от възможностите на единния пазар. Въпреки очакванията, че до 2030 г. страните от БРИК2 ще произвеждат около 60 % от световния БВП, само 3 % от МСП в ЕС се осмеляват да продават своите екологични продукти или услуги в Азия и Южната част на Тихия океан, а едва 2 % — в Латинска Америка.

Клиентското търсене играе важна роля

Според проучването на Евробарометър главната причина МСП в ЕС да продават екологични продукти или услуги е търсенето от страна на клиентите (48 %). Философията (32 %) и имиджът (30 %) на предприятията също оказват влияние в това отношение.

МСП намаляват потреблението на енергия и ресурси

93 % от МСП в ЕС предприемат действия за по-голяма ефективност на ресурсите. 64 % от МСП пестят енергия, 61 % рециклират материали, а 62 % ограничават отпадъците си. За 33 % от МСП в ЕС по-ефективното използване на ресурсите е главен приоритет.

Въведените политики и мерки могат да запалят „двигателя на екологичния растеж“

МСП смятат, че финансовите стимули са най-добрият начин за подпомагане на по-екологичната им дейност и за увеличаване на предлаганите от тях екологични продукти и услуги.

  • Приблизително половината МСП (51%) смятат данъчните отстъпки, безвъзмездните помощи и кредитирането за най-полезните мерки в подкрепа на инвестициите за енергийна ефективност.
  • Приблизително половината (49 %) от МСП, които вече предлагат екологични продукти, посочват, че финансовите стимули за разработване на продукти са най-добрият начин да се подпомогне разширяването на гамата от екологични продукти или услуги.
  • 31 % от МСП, които в момента не предлагат екологични продукти и услуги, също смятат, че финансовите стимули най-силно биха ги насърчили да започнат да произвеждат екологични продукти или услуги.

Опростяването на административните процедури ще увеличи предлагането на екологични продукти

Техническите консултации и опростяването на административните процедури също ефективно подпомагат екологосъобразността на МСП. През следващите две години четири от пет МСП (80 %) планират да започнат действия, увеличаващи ефективността на ресурсите, но според една пета от МСП би било по-лесно, ако административните и правните процедури не бяха толкова усложнени, а разходите за предприемане на тези действия бяха по-ниски.

  • Всяко четвърто МСП (25 %) счита, че опростяването на административните процедури за изграждането на когенерационни мощности, например инсталиране на соларни панели, би спомогнало значително за увеличаването на енергийната ефективност.
  • Допълнителна информация за договорите за енергийни услуги и за алтернативите за пестене на енергия също би помогнала на всяко четвърто МСП (24 %) да намали разходите си за енергия.
  • Почти всяко пето МСП, което в момента не предлага екологични продукти и услуги, твърди, че подпомагането на намирането на потенциални пазари или клиенти за екологични продукти или услуги би спомогнало за решението му да стъпи на екологичния пазар.

Предизвикателството на обществените поръчки с екологични характеристики

Обществените поръчки с екологични характеристики като стимул за по-устойчива икономика все още са предизвикателство за МСП. Според наличните данни едва 11 % от МСП на територията на ЕС са участвали в търг за обществени поръчки с екологични изисквания, в сравнение с 16 % от големите предприятия.

----------------

1 : Екологичните продукти и услуги имат за цел най-вече да ограничат риска за околната среда и да намалят замърсяването и използваните ресурси В проучването бяха включени и продукти с екологични характеристики (екодизайн, екомаркировка, продукти на биологичното земеделие, продукти със значително съдържание на рециклирани материали).

2 : Бразилия, Русия, Индия и Китай.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Трябва да се оцени и отрицателният ефект върху конкурентоспособността, преди сериозно да се обсъжда приемането на два нови европейски данъка
На конференция бяха представени аргументи за позицията на България по най-дебатираните теми за следващия програмен период Още
Участието на експерти от браншови организации при оценка на проекти по обществени поръчки бе обсъдено в Палатата
Техният опит ще осигури прозрачност на провеждане на процедурата Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Публична лекция на комисар Ласло Андор в София
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Колцентърът на НАП ще работи по-дълго до края на кампанията
Консултанти дават съвети за деклариране и плащане на данъци и осигурителни вноски Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК: Преходът на МСП към екологична икономика започна, но все още не с пълна скорост
Опростяването на административните процедури ще увеличи предлагането на екологични продукти Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Правна рамка на чуждестранните инвестиции в Албания
Чуждестранните граждани могат да купуват земя без ограничения чрез създадените от тях компании в Албания Още