Брой 20 (25), 30-01-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската гражданска инициатива – демократичен инструмент за участие в изготвянето на политиките на ЕС


Европейската гражданска инициатива ви дава възможност за по-пряко участие в изготвянето на политиките на Съюза. Тя позволява на граждани, които имат сходни мнения по даден въпрос, да поискат от Комисията да представи предложения за нови закони в съответната област.

Комисията, чиято роля е изготвянето на предложения за законодателство на ЕС, е длъжна да разгледа всяко искане, отговарящо на изискванията.

Правилата и процедурите са достъпни на новия уебсайт на Европейската гражданска инициатива, където също така можете да регистрирате и дадете начало на вашата инициатива.

Инициативите могат да са свързани с която и да е област на политиката, в която Комисията има право да предлага законодателство - например околна среда, селско стопанство, транспорт или обществено здраве.

Как да започнем инициатива
Начало на инициатива може да бъде дадено от организационен комитет, съставен от поне 7 граждани, живеещи в най-малко 7 различни държави от ЕС.

Те трябва да поискат регистриране на инициативата на новия уебсайт, преди да започнат да събират изявления за подкрепа от други граждани.

Комисията разполага с 2 месеца, за да прецени дали предложената инициатива отговаря на правилата - например тя не може да бъде в „явно противоречие“ с ценностите на ЕС.

Ако регистрацията бъде потвърдена, организаторите разполагат с 1 година, за да съберат 1 млн. поддръжници от най-малко 7 страни от ЕС, като има изискване за определен минимален брой поддръжници от всяка страна.

Организаторите могат да събират изявления за подкрепа на хартия или онлайн. Тяхната система за събиране на изявления онлайн трябва да бъде удостоверена от съответните национални органи. Комисията създаде безплатен софтуер, за да помогне на организаторите да събират изявления за подкрепа по интернет.

След като изявленията бъдат събрани, те трябва да бъдат удостоверени от страните, в които са събрани, и изпратени на Комисията.

Следващи стъпки
След това Комисията разполага с 3 месеца за разглеждане на инициативата. Тя може да реши да предложи ново законодателство, да започне проучване или да не предприема по-нататъшни действия, като трябва публично да обоснове решението си.

Законодателните предложения ще бъдат изпратени до правителствата на страните от ЕС (в рамките на Съвета на Европейския съюз) и - в повечето случаи - до Европейския парламент.

Ако предложението бъде прието, то ще се превърне в закон на ЕС.

НОВИНИ ОТ БТПП
Къде е България след пет години членство в ЕС ?
Ако бяха взети под внимание предложенията на бизнеса, можеха да се постигнат по-добри резултати Още
Бързото и срочното събиране на вземанията често е въпрос на оцеляване за някои кредитори
Главният секретар на БТПП Васил Тодоров бе гост на Годишното отчетно събрание на Камарата на частните съдебни изпълнители Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската гражданска инициатива – демократичен инструмент за участие в изготвянето на политиките на ЕС
Дава се възможност за по-пряко участие в изготвянето на политиките на Съюза Още