Назад

Конкуренция: Комисията очертава приноса на политиката в областта на конкуренцията и нейния преглед за екологичния и цифровия преход, както и за издръжлив на сътресения единен пазар


Европейската комисия прие Съобщение относно политиката в областта на конкуренцията, съобразена с новите предизвикателства, в което се очертава важната роля на политиката в областта на конкуренцията за пътя на Европа към възстановяването, екологичния и цифровия преход и за издръжлив на сътресения единен пазар. В Съобщението се подчертава присъщата способност на политиката в областта на конкуренцията да се адаптира към новите пазарни условия, приоритетите на политиката и нуждите на потребителите: например днес Комисията прие шестото изменение на Временната рамка за държавната помощ, за да позволи на държавите членки да предоставят целева подкрепа на предприятията по време на кризата с коронавируса. Освен това понастоящем Комисията извършва преглед на инструментите в областта на конкуренцията, за да гарантира, че всички инструменти в областта на конкуренцията (контрол на сливания, антитръстови мерки и контрол на държавната помощ) продължават да са подходящи и допълват съществуващия набор от инструменти.

От създаването на Европейския съюз насам политиката в областта на конкуренцията допринесе за запазването и укрепването на икономическия просперитет на Съюза. Енергичното прилагане на законодателството в областта на конкуренцията е от полза за европейските потребители и предприятия и спомогна за подхранването на динамичната и жизнената структура на европейската икономика, съставена от предприятия с всякаква големина.

Днес Съюзът е изправен пред нови предизвикателства: да извърви трудния път обратно към възстановяване след кризата с коронавируса, като същевременно се създадат условия за европейската промишленост да укрепи своята издръжливост на сътресения и да поеме водеща роля в двойния екологичен и цифров преход. Ефективната и добре замислена политика в областта на конкуренцията може да допринесе за успеха на тази програма, за което ще са необходими извънредни публични и частни инвестиции, иновации и добре функциониращ единен пазар.

В илюстрация на това ето няколко примера, посочени в съобщението:

  • За да допринесе за действията на Европа в отговор на кризата с коронавируса и за да подкрепи възстановяването на Европа, Комисията прие шесто изменение на временната рамка за държавната помощ с ограничено удължаване на срока на действие на действащите мерки до края на юни 2022 г. В рамката се определя пътят за постепенно премахване на мерките, свързани с кризата, като същевременно се избягват резките ефекти върху икономиката. Тя придружава възстановяването с нови инструменти за стимулиране и привличане на частни инвестиции през фазата на възстановяване (вж. повече информация тук).
  • За да се допринесе за екологичния преход, целта на предстоящите насоки относно държавната помощ в областта на климата, опазването на околната среда и енергетиката е да подкрепят усилията на промишлеността за декарбонизация, кръгова икономика и биологично разнообразие, както и за чиста мобилност или мобилност с нулеви емисии и за енергийна ефективност на сградите.

Освен това Комисията възнамерява да предостави насоки и правна сигурност, за да даде възможност за сътрудничество за постигане на по-устойчиви продукти и производствени процеси като част от актуализирането на регламентите и насоките за групово освобождаване на хоризонтални споразумения.

  • За да се допринесе за цифровия преход, целта на предстоящите насоки за държавна помощ за широколентови мрежи предстоящите насоки за държавна помощ за широколентови мрежи е да се насърчава развитието на цифровата инфраструктура чрез улесняване на въвеждането и навлизането на широколентовите мрежи, които отговарят на бързо променящите се нужди на потребителите.

Освен това Комисията засили контрола върху потенциално проблематични придобивания в цифровия сектор чрез новите си насоки относно прилагането на член 22 от Регламента за сливанията. Това насърчава държавите членки да съобщават за потенциално проблематични сделки, които Комисията да разгледа, дори ако те не достигат националните прагове за уведомяване, и позволява на Комисията да разгледа придобиванията на иновативни дружества с потенциал за конкурентоспособност, надхвърлящ потенциала, който би могъл да бъде предположен от техния оборот, по-специално в цифровия сектор.

  • Комисията ще продължи да подкрепя текущите усилия на държавите членки да разработват нови важни проекти от общоевропейски интерес (ВПОИ) за съвместно преодоляване на на пазарни неефективностти чрез инвестиции в авангардни иновации и инфраструктура в рамките на важни екологични и цифрови приоритети, по-специално въглерод, изчисления в облак, здравеопазване и микроелектроника. Предстоящото съобщение относно държавната помощ за ВПОИ допълнително ще увеличи откритостта на ВПОИ, ще улесни участието на МСП и ще изясни критериите за обединяване на национални и европейски средства.
  • За да допринесе за издръжливостта на сътресения чрез отворени и конкурентни пазари, европейският контрол върху сливанията ще продължи да позволява на дружествата да стават по-големи, като гарантира, че пазарите продължават да се конкурентни, а веригите на доставки диверсифицирани и без зависимости. Освен това антитръстовата политика позволява на предприятията в ЕС да се обединяват, за да постигнат напредък в усилията си в научноизследователската и развойната дейност, да проектират, създават и комерсиализират продукти, или да закупуват съвместно продукти или услуги, от които може да се нуждаят за своята дейност.

Накрая, с оглед на извънредната ситуация по отношение на полупроводниците, тяхната значимост и зависимостта от доставки от ограничен брой дружества в труден геополитически контекст, Комисията може да одобри подкрепа за запълване на евентуален недостиг на финансиране за създаването, по-специално на първи по рода си европейски производства в полупроводниковата екосистема. Такава помощ въз основа на член 107, параграф 3 от ДФЕС ще бъде предмет на строги предпазни мерки за защита на конкуренцията, както и ще гарантира, че ползите се споделят широко и без дискриминация в цялата европейска икономика.