Брой 85 (2340), 07-05-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Комисията предлага нов регламент за справяне с нарушенията, причинени от чуждестранни субсидии на единния пазар


Европейската комисия предлага нов инструмент за справяне с потенциалните нарушаващи въздействия на чуждестранните субсидии на единния пазар. Новото законодателно предложение бе предшествано от приемането на Бяла книга през юни 2020 г. и обширен процес на консултации със заинтересованите страни. То има за цел да се преодолее законодателната празнота на единния пазар, поради която субсидиите, предоставяни от правителства извън ЕС, в голямата си част не се проверяват изобщо, докато субсидиите, предоставяни от държавите членки, подлежат на строг контрол. Новият инструмент е предназначен за ефективно справяне с чуждестранните субсидии, които причиняват нарушения и засягат равнопоставените условия на конкуренция на единния пазар при всяка пазарна ситуация. Той е ключов елемент и за изпълнението на актуализираната промишлена стратегия на ЕС, която също беше приета днес, чрез насърчаване на справедлив и конкурентоспособен единен пазар, като по този начин се създават подходящи условия за развитието на европейската промишленост.

Правилата на ЕС в областта на конкуренцията, обществените поръчки и инструментите за търговска защита играят важна роля за гарантирането на справедливи условия за предприятията, извършващи дейност на единния пазар. Никое от тези правила обаче не се прилага за чуждестранните субсидии, които предоставят на получателите си несправедливо предимство при придобиването на дружества от ЕС, участието в обществени поръчки в ЕС или извършването на други търговски дейности в ЕС. Чуждестранните субсидии могат да бъдат под различна форма, като например заеми с нулева лихва и друго финансиране на загуба, неограничени държавни гаранции, споразумения за нулево данъчно облагане или преки безвъзмездни средства.

Новото предложение е придружено от доклад за оценка на въздействието, в който се обяснява подробно обосновката на предложения регламент и се описват няколко ситуации, при които чуждестранните субсидии могат да доведат до нарушаване на единния пазар.

Предложеният регламент

Обхват

Съгласно предложения регламент Комисията ще разполага с правомощието да разследва финансовата помощ, предоставена от публични органи на държави извън ЕС, от която се възползват дружества, осъществяващи стопанска дейност в ЕС, и да коригира нейните нарушаващи ефекти, ако е подходящо.

В този контекст в регламента се предлага въвеждането на три инструмента – два инструмента, основани на уведомяване, и общ инструмент за проучване на пазара. По-конкретно:

  • инструмент, основаващ се на уведомяване, за разследване на концентрации, включващи финансова помощ от правителство на държава извън ЕС, при които оборотът в ЕС на дружеството, което ще бъде придобито (или на поне една от сливащите се страни), е 500 милиона евро или повече, а чуждестранната финансова помощ е най-малко 50 милиона евро;
  • инструмент, основаващ се на уведомяване, за разследване на оферти в търгове за обществени поръчки, включващи финансова помощ от правителство на държава извън ЕС, когато прогнозната стойност на поръчката е 250 милиона евро или повече; както и
  • инструмент за разследване на всички други пазарни ситуации и по-малки концентрации и процедури за възлагане на обществени поръчки, при който Комисията може да започне разследване по собствена инициатива (служебно) и може да поиска уведомяване ad-hoc.

По отношение на двата инструмента, основаващи се на уведомяване, купувачът или участникът в търга ще трябва да уведомява предварително за всяка финансова помощ, получена от правителство на държава извън ЕС, във връзка с концентрации или обществени поръчки в рамките на праговете. В очакване на прегледа от страна на Комисията въпросната концентрация не може да бъде приключена и на разследвания участник в търга не може да бъде възложена поръчката. За решението на Комисията са определени задължителни срокове.

Съгласно предложения регламент, когато дадено дружество не спазва задължението за уведомяване за субсидирана концентрация или за финансова помощ в обществени поръчки, които съответстват на праговете, Комисията може да наложи глоби и да подложи на преглед сделката, все едно че е била уведомена за нея.

От друга страна, общият инструмент за пазарно разследване ще позволи на Комисията при подозрения, че може да е налице чуждестранна субсидия, да разследва други видове пазарни ситуации, като например инвестиции на зелено или концентрации и обществени поръчки под праговете. В тези случаи Комисията ще може да започва разследвания по своя собствена инициатива (служебно) и може да изисква уведомяване ad-hoc.

Въз основа на обратната информация, получена във връзка с Бялата книга, прилагането на регламента ще се извършва изключително от Комисията, за да се гарантира еднаквото му прилагане в целия ЕС.

Ако Комисията установи, че е налице чуждестранна субсидия и че тя има нарушаващо въздействие, когато това е оправдано, тя ще разгледа възможните положителни въздействия от чуждестранната субсидия и ще сравни тези въздействия с отрицателните последици от нарушаването на конкуренцията.

Когато отрицателните въздействия са повече от положителните, Комисията ще има правомощието да налага компенсационни мерки или да приема ангажименти от засегнатите предприятия за отстраняване на нарушението.

Компенсационни мерки и ангажименти

По отношение на компенсационните мерки и ангажиментите предложеният регламент включва редица структурни или поведенчески корективни мерки, като например продажба на определени активи или забрана на определено пазарно поведение.

В случай на сделки, за които е постъпило уведомление, Комисията ще има правомощието също така да забрани субсидираното придобиване или възлагането на обществена поръчка на участника в търга, на когото е предоставена субсидия.

Следващи стъпки

Европейският парламент и държавите членки ще обсъдят предложението на Комисията по обикновената законодателна процедура с оглед приемането на окончателен текст на регламента.

Освен това предложението ще бъде отворено за обратна информация в продължение на 8 седмици.

След приемането си регламентът ще се прилага пряко в целия ЕС.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР настоява за отлагане на пазарно обединение „Ден-напред“ на българо-гръцката граница за последното тримесечие на 2021 г.
Представяне на възможности за бизнес с Полша
Актуални финансови и инвестиционни продукти за подкрепа на съвместни проекти Още
Седмо издание на Балканските Бизнес Награди
БТПП е партньор на събитието Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
Актуализираната промишлена стратегия на ЕС ще засили адаптивността на европейските МСП по време на криза
За ускоряване на екологичния и цифровия преход Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Уебинар „Релокация и разширяване на бизнеса. Позициониране на инвестиционни проекти“ на 11 май 2021 г. от 11.00 ч.
Организатор: Българска агенция за инвестиции Още
ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ
НАП бележи рекорден ръст на приходите с над 914 млн.лв.
В края на април 2020 данъчните приходи възлизат на 7,9 млрд. лева Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Земеделските стопанства в България са увеличили използваната земеделска площ до 3,96 млн.ха
Средната площ на едно стопанство нараства до 33 ха през последните 10 години Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията предлага нов регламент за справяне с нарушенията, причинени от чуждестранни субсидии на единния пазар
Несправедливите предимства, предоставяни чрез субсидии, са отдавна наболял проблем за международната конкуренция Още
ЕС открива 13 информационни центъра от ново поколение в България
Започват да действат от този месец в различните области на страната Още