Назад

Търговско споразумение между ЕС и Нова Зеландия: създаване на условия за устойчив икономически растеж


На 30 юни ЕС и Нова Зеландия приключиха преговорите по търговско споразумение, чиято цел е да се предоставят значителни икономически възможности за дружествата и потребителите от двете страни. Споразумението включва и поемането на безпрецедентни ангажименти за устойчивост, включително за спазване на Парижкото споразумение относно изменението на климата и основните трудови права, чието прилагане ще бъде осигурено чрез търговски санкции като крайна мярка.

Очаква се благодарение на това споразумение двустранната търговия да нарасне с до 30 %, като годишният износ на ЕС може да се увеличи с до 4,5 млрд. евро, а инвестициите на ЕС в Нова Зеландия — с до 80 %. Със споразумението митата за дружествата от ЕС могат да се намалят с около 140 млн. евро годишно от първата година на прилагането му.

Нови възможности за износ за големите и малките предприятия

Със споразумението ще се предоставят нови възможности за предприятията чрез:

  • Премахване на всички мита върху износа на ЕС за Нова Зеландия.
  • Отваряне на пазара на услуги в Нова Зеландия в ключови сектори като финансовите услуги, телекомуникациите, морския транспорт и услугите по доставка.
  • Осигуряване на недискриминационно третиране на инвеститорите от ЕС в Нова Зеландия и от Нова Зеландия в ЕС.
  • Подобряване на достъпа на дружествата от ЕС до договори за държавни поръчки на Нова Зеландия за стоки, услуги, строителни работи и концесии за строителство. Пазарът на обществени поръчки в Нова Зеландия възлиза на около 60 млрд. евро годишно.
  • Улесняване на движението на данни, предвидими и прозрачни правила за цифровата търговия и сигурна онлайн среда за потребителите.
  • Предотвратяване на необоснованите изисквания за локализирането на данни и поддържане на високи стандарти за защита на личните данни.
  • Подкрепа за увеличаването на износа от страна на малките предприятия чрез специална глава за МСП.
  • Значително намаляване на изискванията и процедурите за постигане на съответствие, за да се даде възможност за по-бързо движение на стоките.
  • Поемане на значителни ангажименти от страна на Нова Зеландия за защита и прилагане на правата върху интелектуалната собственост в съответствие със стандартите на ЕС.

Земеделие и храни: стимулиране на износа от ЕС, като същевременно се защитават чувствителните за ЕС сектори

Непосредствено след влизането в сила на споразумението земеделските стопани от ЕС ще получат много по-добри възможности да продават продукцията си в Нова Зеландия. Още от първия ден ще бъдат премахнати митата върху ключов за ЕС износ като свинско месо, вино и пенливи вина, шоколад, захарни изделия и бисквити.

Ползите за земеделските стопани от ЕС ще надхвърлят намаленията на тарифните ставки. Със споразумението ще бъде защитен пълният списък на вината и спиртните напитки от ЕС (близо 2000 наименования) като Prosecco, Polish Vodka, Rioja, Champagne и Tokaji. Освен това в Нова Зеландия ще бъдат защитени 163 от най-известните традиционни продукти от ЕС (географски указания), сред които са сирената Asiago, Feta, Comté или Queso Manchego, шунката Istarski pršut, марципанът Lübecker Marzipan или маслините Elia Kalamatas.

В споразумението се отчитат интересите на производителите от ЕС на чувствителни селскостопански продукти: някои млечни продукти, говеждо и овче месо, етанол и сладка царевица. За тези сектори със споразумението ще бъде позволено прилагането на нулеви или по-ниски мита при внос от Нова Зеландия само за ограничени количества (чрез т.нар. тарифни квоти).

Най-амбициозните ангажименти за устойчивост в първото по рода си търговско споразумение

Търговското споразумение между ЕС и Нова Зеландия е първото, в което е приложен новият подход на ЕС по отношение на търговията и устойчивото развитие, обявен в приетото миналата седмица съобщение „Силата на търговските партньорства: заедно за екологосъобразен и справедлив икономически растеж“.

Двете страни се споразумяха за поемането на амбициозни ангажименти в областта на търговията и устойчивото развитие, които обхващат широк кръг от въпроси въз основа на сътрудничество и засилено правоприлагане, включително за възможността за налагане на санкции като крайна мярка в случай на сериозни нарушения на основните принципи в областта на труда или на Парижкото споразумение. Спазването на Парижкото споразумение ще бъде сред съществените елементи от новото споразумение.  

За първи път в търговско споразумение на ЕС има специална глава относно устойчивата продоволствена система, специален член относно търговията и равенството между половете и специална разпоредба относно реформата на търговията и субсидиите за изкопаеми горива. Със споразумението също така се либерализират екологосъобразните стоки и услуги при влизането му в сила.

Това е в съответствие с препоръките, изразени от гражданите на Конференцията за бъдещето на Европа — да се насърчава устойчивата търговия, като същевременно се разкриват нови възможности за европейските дружества.

Следващи стъпки

Договорените проекти на текстовете ще бъдат публикувани скоро. Тези текстове ще бъдат подложени на правен преглед и ще бъдат преведени на всички официални езици на ЕС. Европейската комисия ще представи споразумението на Съвета с цел неговото подписване и сключване. След като споразумението бъде прието от Съвета, то може да бъде подписано от ЕС и Нова Зеландия. След подписването текстът ще бъде предаден на Европейския парламент за одобрение. Споразумението може да влезе в сила след получаване на одобрение от страна на Парламента и след като и Нова Зеландия го ратифицира.

Контекст

Преговорите по споразумение за свободна търговия с Нова Зеландия започнаха през юни 2018 г. Дванадесетият кръг от преговорите се проведе през март 2022 г., последван от междусесийни дискусии, които доведоха до приключването на преговорите на 30 юни 2022 г.