Назад

Утвърдена е Системата за управление и контрол на националния Плана за възстановяване и устойчивост


Заместник-министър председателят по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев утърди Системата за управление и контрол на националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на Република България. Тя е единна и приложима за всички участници в изпълнението на Плана. Изградена е с цел осигуряването и функционирането на предвидима, стабилна и гъвкава контролна среда и гарантира изпълнението на инвестициите и реформите при спазване на принципите на добро финансово управление.

Системата включва обща рамка за изпълнението на плана; детайлните правила и процедури за предоставянето на средствата от ПВУ на крайните получатели, финансовото управление и платежния процес, етапите в изпълнението и отчитането на инвестициите и реформите, исканията за плащане и докладване към ЕК, мерките за превенция на измама, конфликт на интереси и корупция, както и последващите корективни действия на национално равнище, както и тези за двойно финансиране, за одитна следа, включително информацията съгласно чл. 22, ал. 2, т. „г“ от Регламент 2021/241 за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост, информация и публичност и други; образците на отчетните документи за изпълнение на инвестициите и реформите; контролните листове за ключовите процеси, които ще се реализират на всички равнища на изпълнение на инвестициите; организацията на участниците във връзка с въвеждането на информация в информационната система за Механизма.