Назад

Национално участие в Международно специализирано изложение за обувна промишленост Expo Riva Schuh 2022


Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие в Международно специализирано изложение за обувна промишленост Expo Riva Schuh 2022, което ще се проведе в периода 15-18.01.2022 г., гр. Рива дел Гарда, Италия.

Международното изложение Expo Riva Schuh  е основано 1974 г., провежда се два пъти годишно и е утвърдено като водещо международно изложение за производители на обувки. През последните години това е най-важното събитие в Европа за този пазарен сегмент. 

Тази година изложителите ще имат възможността да подобрят участието си в изложението чрез достъп до специална дигитална платформа. В периода 12.01.-28.02.2022 г. те ще могат да осъществяват бизнес контакти както по между си, така и с посетители и купувачи от цял свят. Дигиталната платформа е виртуално бизнес и мрежово изживяване, което максимизира потенциала на изложението и превръща правенето на бизнес във възможно по всяко време и от всяко място.

За участие в изложението предприятията трябва да отговарят на следните изисквания:

1.  Предприятието не участва за собствена сметка в конкретната проява;

2. Предприятието да притежава Код на икономическа дейност (КИД), съгласно условията за допустимост на ОПИК. Представя се Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието.

ИАНМСП организира национално участие със 100% финансиране на разходите за:

  • Наем на изложбена площ;
  • Проектиране и изграждане на стандартен щанд;
  • Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;
  • Регистрация на изложителите, медийни такси;
  • Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Участниците заплащат всички други разходи за:

  • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
  • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);
  • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие;
  • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;
  • Застраховка на представителите на предприятието.

Условията и необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на следните линкове:

 https://www.sme.government.bg/?p=56186

https://www.b2bconnect.bg/bg/events/view/55

При интерес за участие в изложението, следва най-късно до 03.12.2021 г. (вкл.), предприятието да подаде изискуемите документи в деловодството на ИАНМСП, ул. „Леге” 2-4, 1000 София, по куриер или с електронен подпис на управителя по електронен път, на адрес www.b2bconnect.bg на страницата на събитието.