Брой 51 (1563), 14-03-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

ГИТ: Трудовите злополуки в строителството през 2017 г. намаляват


Почти 196 000 бр. са установените нарушения общо във всички икономически дейности през м.г.

Въпреки, че обемът на стартиралото строителство на нови сгради през 2017 г. е достигнало по данни на НСИ почти 4 млн. кв. м разгърната площ при под 3.2 млн. кв. м. през 2016 г., трудовите злополуки в сектора, свързани с условията на труд и работния процес, са намалели от 197 бр. до 175 бр. При смъртните има ръст само с една – през м.г. те са били 18 бр., а година по-рано – 17 бр. Тези данни съобщи Главната инспекция по труда.

Положителните данни са на фона и на масовото саниране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. При изпълнението на дейностите по нея допълнителен риск за живота и здравето на работещите създават кратките срокове за санирането и необходимостта да се осигурява за кратко време голямо количество работна ръка, което води до наемане на неквалифицирана и необучена такава. С цел подобряване ефективността на контрола, през 2017 г. Инспекцията по труда проведе срещи с експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и създаде организация за активно взаимодействие с кметовете – възложители на поръчките. Това гарантира по-бързото идентифициране действителното стартиране на дейностите по програмата на конкретни обекти, с цел своевременно осъществяване на контрол.

Данните за трудовия травматизъм показват, че засиленият контрол е най-ефективното средство за превенция и подобряване условията на труд в строителството. Пикът в трудовия травматизъм през последните пет години в сектора е бил през 2014 г., когато са регистрирани 244 бр. злополуки на работното място, 22 бр. от които с фатален изход. В същото време тогава общата разгърната площ на строителството на нови сгради е била  2.2 млн. кв. м. Заради резултатите за трудовия травматизъм, както и от контролната дейност, трите икономически дейности в строителството са идентифицирани като рискови както по отношение на условията на труд, така и по възникване и изпълнение на трудовите правоотношение – работа без трудов договор, нарушения на разпоредбите, регламентиращи работното време, почивките и отпуските. Поради тази причина ежегодно в плана за дейността на Инспекцията се планира специална мярка, гарантираща засилен контрол при извършване на строително-монтажни дейности. През 2017 г. са извършени 5273 бр. проверки на строителни обекти, което е 11.5% от всички проверки. Спрямо проверките през 2016 г. в сектор „Строителство“, които са били 4662 бр., е отчетен ръст с 13%

Установените нарушения са 27 761 бр., от които по осигуряване на здраве и безопасност при работа – 18 750 бр. За отстраняване на нарушенията са предприети 26 072 бр. принудителни административни мерки. В 338 случая  в строителството е предприета мярка „спиране“ на машини, съоръжения, обекти, работни места и др., пряко застрашаващи живота и здравето на работещите. Това са 58.6% от всички актове за спиране. Всяко установено и отстранено след намесата на Инспекцията по труда нарушение води до подобряване условията на труд за работещите, а мярката „спиране“ е най-ефективният начин за превенция на тежки трудови инциденти.

Най-често в строителството се установяват необезопасени конструктивни отвори на обектите, скелета, временни ел. инсталации и др. По отношение на трудовите правоотношения често се установяват нарушения, свързани с работното време и почивките, но нерядко това става със съгласието на самите работещи, които предпочитат да работят по-дълго без почивка, за да натрупат повече почивни дни и да пътуват до родните си места. Строителството е изключително рисков сектор и по отношение на недекларирания труд. Въпреки затруднения контрол, поради възможността строителните обекти лесно да бъдат напускани от работещите, през 2017 г. инспекторите по труда са установили  853 случая на работа без сключен писмен трудов договор, което е ¼ от всички такива случаи. Често самите работещи предпочитат да работят без договор, за да предотвратят запори на банкови сметки заради дължими суми по кредити и др., загуба на права за социално подпомагане или на обезщетения от социалното осигуряване.

ОБЩ КОНТРОЛ

Като цяло през 2017 г. инспекторите по труда са извършили 45 645 бр. проверки във всички икономически дейности. Проверени са 37 284 бр. предприятия с 1 661 649 работещи в тях. Установените нарушения са 195 783 бр., в т.ч. свързани с трудови правоотношения - 96 426 бр., а с безопасността и здравето при работа - 97 615 бр. За отстраняване на нарушенията са приложени 188 424 бр. принудителни административни мерки. От тях дадените задължителни за изпълнение предписания са 186 544 бр. В 577 случая са спрени машини, обекти и работни места, застрашаващи живота и здравето на работещите. Въведен е специален режим на работа при невъзможност за спиране в 52 случая. Отстранени са 54 работници и служители без нужната квалификация и инструктаж за безопасност при работа.

Установените случаи на лица, които полагат труд без сключени трудови договори, са 3149 бр. Работодателят няма право да допуска до работното място работници и служители преди да е сключил с тях писмен трудов договор, който е регистриран в НАП. Ако желае да провери качествата на наетото лице, работодателят има възможност да го назначи със срок на изпитване. В срока на изпитване работниците могат да бъдат освободени по всяко време без предизвестие и без да ползват закрила.

Издадени са 10 732 бр. акта за установяване на административни нарушения. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления е 13 518 245 лв.

Източник: Главна инспекция по труда

НОВИНИ ОТ БТПП
Регионална среща с бизнеса в Казанлък
Обсъждане на широк кръг теми за развитие на местната икономика, инвестициите и научния потенциал Още
АОБР: Готви ли се нова изненада в енергетиката?
Работодателските организации настояват за стриктното съблюдаване на правилата на търговия по прозрачен, проследим и пазарен начин Още
БТПП участва в заседание на Група "Работодатели" на ЕИСК
Коментиране на политическите приоритети за 2018 г. Още
Покана за Корейско-български бизнес форум
28 март 2018 г. от 10 часа, хотел „Маринела“ - София Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Нова електронна услуга за подаване на декларация по чл. 219 от ЗКПО
За дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта Още
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
ГИТ: Трудовите злополуки в строителството през 2017 г. намаляват
Почти 196 000 бр. са установените нарушения общо във всички икономически дейности през м.г. Още
ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
EК предлага създаване на Европейски орган по труда и достъп до социална закрила на работниците
Комисията представя своите виждания за наблюдението на прилагането на европейския стълб на социалните права Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международни панаири, изложби, форуми, конференции
Съобщения, получени в БТПП Още