Брой 204 (1715), 25-10-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Правителството одобри отчет за изпълнението на Плана за действие с мерките за подобряване на инвестиционната среда


Правителството одобри отчет за напредъка в изпълнението на Плана за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите.

В рамките на отчетния период към 29 септември 2018 г. са изпълнени седем мерки.

Разработена е наредба за издаваните документи за професионално обучение, с която се институционализират някои аспекти от професионалното образование и обучение, сред които и валидирането на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или информално учене, издавани от институциите в системата на професионалното образование и обучение.

Приет е План за действие за 2018 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г., чрез който ще продължи осигуряването на условия за преход към функционираща национална система за учене през целия живот.

Одобрен е ЗИД на Закона за енергетиката, с който се въвежда писмен мотивиран отказ за присъединяване при невъзможност за свързване на инвеститорите от операторите на техническата инфраструктура.

Изпълнени са и мерки за подобряване на контрола и намаляване задълженията на юридическите и на физическите лица в хода на ревизионното производство.

Изготвени са предложения за нормативни изменения на Закона за данък върху добавената стойност - за намаляване времето за изпълнение на задължението за самоначисляване на ДДС, и на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) - работодателите да предоставят директно на НАП информацията във връзка с чл. 45 от ЗДДФЛ и отпадане на необходимостта това да правят физическите лица при подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, с което ще се намалят разходите на задължените лица по деклариране на доходи и данъци, както и ще се увеличи взаимодействието с клиентите по електронен път.

Източник: Министерски съвет

НОВИНИ ОТ БТПП
Обучение по „Здравословни и безопасни условия на труд“ за браншови организации
Запознаване с новостите в нормативната уредба на страната Още
Регионален форум GS1 в Европа 2018
В дискусиите се включиха и представители на водещи търговски вериги Още
Покана за семинар “Кибер сигурност – опитът на Израел”
6 ноември от 9 часа в София Тех Парк Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Втори Гастро Форум във Враца
По проект „Българо-Сръбски Гурме Влак“ Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-азербайджански бизнес форум
7 ноември 2018 г., София Хотел Балкан Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Правителството одобри отчет за изпълнението на Плана за действие с мерките за подобряване на инвестиционната среда
АКЦИЗИ И ДАНЪЧНИ СКЛАДОВЕ
Удължава се срокът за реализация на тютюневи изделия и алкохолни напитки, облепени със стар алкохол
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Глобален център за партньорство с Китай
Ускоряване на преговорите за създаването, статута, структурата, финансирането на центъра Още
България ще участва в Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Три милиарда евро по Еразъм+ за създаване на „европейски университети“ през 2019г.
Комисията публикува покана за представяне на предложения по програмата Още