Назад

Правила за определяне на глобални номера на търговски единици в здравеопазването


GS1 България подготви ръководство, което  представя правилата за определяне на глобални номера на търговските единици в здравеопазването. Уникалната идентификация позволява да се разграничат и идентифицират различни единици, като данните за тях са представени в машинно четим вид.

Все по-често уникалната идентификация на продукта посредством Глобален номер на търговска единица (ГНТЕ) се оказва необходимо условие за осъществяване на проследимост на лекарства и медицински изделия, особено когато има връзка с партидния номер (или уникалния сериен номер) на даден продукт и срока на годност, като се проследява цялостния процес от производството до реалното приемане на медикамента от пациентите (point of care).

Ръководството е разработено от Глобалната потребителска група GS1 в здравеопазването (GS1 Healthcare User Group) с цел да осигури хармонизиран подход за уникална идентификация на продуктите в здравеопазването в световен мащаб, когато това е необходимо.

Ръководството разглежда и специфичните изисквания при продажба на каса, които са от съществено значение за лекарствените продукти, отпускани с и без рецепта.

Ръководството е на български език и е достъпно ТУК