Брой 241 (246), 11-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО

Кои сектори доминират в различните области и има ли това връзка с бедността?

Автор: Стоян Христов, Институт за пазарна икономика

Един интересен въпрос, който възниква при анализа на регионалното развитие е доколко доминирането на определени сектори има отношение към степента на бедност или богатство в този регион. За да отговорим на него ще използваме част от данните, събрани за целите на изследването „Регионални профили: показатели за развитие 2012”, което бе публикувано неотдавна.

Един от начините да се проследи тази зависимост е чрез Брутната добавена стойност (БДС) по икономически сектори. За да сравним отделните региони, ще използваме относителния дял от БДС на всеки един от секторите в икономиките на областите. Данните за 2009г. (последните, с които разполагаме) показват, че безспорен лидер за повечето области е секторът на услугите. Неговият дял е най-голям в 24 от областите. В останалите 4 – София област (62%), Стара Загора (58%) и Габрово (48%) и Враца (46%) – водещ е индустриалният сектор. Тенденцията е в регионите с големите градове секторът на услугите да е относително по-голям, като първенец разбира се е София-столица с близо 79%, следвана от Варна с 68,6%.

Източник: НСИ

Съвсем очаквано данните показват, че аграрният сектор заема малък дял от БДС, както по региони, така и общо за страната. Въпреки това се наблюдава корелация между размера на аграрния сектор от една страна и икономическото развитие на областта и бедността от друга.

Основен показател за икономическото развитие на регионите е БВП на човек от населението. На следващата графика се вижда, че има отрицателна връзка между БВП на човек и дела на аграрния сектор[1]. Нещо повече, едновременно с тази обратнапропорционална зависимост се обособяват 2 основни групи. Първата група включва регионите с относително по-развит аграрен сектор и БВП на човек под средните нива за страната. Втората група включва области с относително по-слабо развит аграрен сектор и БВП на човек над средните нива за страната[2].

Източник: НСИ

Това насочва вниманието в две посоки. От една страна се оказва, че областите с по-висок дял на аграрния сектор – над средния за страната – се представят по-слабо в икономически аспект. Типичен пример са области като Силистра, Видин и Разград, които имат относително голям аграрен сектор и едновременно с това се отличават с лошо икономическо състояние и отрицателни демографски тенденции[3]. Едновременно с това се вижда, че броят на областите в тази първа група е по-голям. С други думи, това са именно по-слабо населените територии, които изостават по редица показатели. Като направим справка с изследването „Регионални профили: показатели за развитие 2012“ на ИПИ, ще открием потвърждение на горните заключения. Средната оценка за показателя „Икономика“ на областите от първата група е „незадоволително“, докато при втората група тази оценка е „добро“.

От друга страна силно развитите в икономически аспект области са предимно с нисък относителен дял на аграрния сектор – под средното за страната. Всъщност има 1 единствено изключение – Враца - като дори и там делът на аграрния сектор е с над 14 процентни пункта по-нисък от първенеца в това отношение - Силистра. С други думи областите в тази втора група са именно най-развитите в България по редица показатели. Според изследването на ИПИ те се отличават с една от най-благоприятните среди за развиване на бизнес (Стара Загора, Търговище), имат добро социално-икономическо състояние (Бургас, Варна, Пловдив) и обещаващи тенденции за развитие (Русе, София).

Но дали всичко това означава, че населението в тези региони е по-бедно? Тук резултатите зависят от това как разглеждаме бедността: 1) в абсолютно изражение (доходи) или 2) като необходим минимум за поддържане на стандарт на живот над прага на бедността. Първият вариант донякъде се припокрива с това, което разгледахме до момента, а именно икономическото развитие на регионите, като изводите са сходни. В НСИ предлагат алтернативен начин – втория вариант. Ако разгледаме индикаторите за бедност и социално включване, ще забележим, че съществува връзка, макар и по-слаба, между относителния дял на аграрния сектор и линията на бедност. Графиката по-долу показва, че с увеличаване на дела на аграрния сектор линията на бедност се понижава[4]. Това означава, че там е необходим по-нисък доход за осигуряване на живот над прага на бедността или с други думи – там стандартът на живот е по-нисък. Въпреки това, ако разгледаме процентът от населението под линията на бедност, ще видим, че стойностите трудно могат да бъдат свързани с дела на аграрния сектор.

Източник: НСИ

Като заключение, можем да кажем, че въпреки малкия дял на аграрния сектор в България се вижда, че той е в ясно изразена обратнопропорционална връзка със социално-икономическото състояние на отделните области. Когато говорим за бедност обаче, тази корелация трудно може да обясни защо някои райони са по-бедни от други или броят на бедните е по-голям. Все пак можем да обобщим, че в регионите с по-развит аграрен сектор линията на бедност е по-ниска, а това е индикация за стандарта на живот в тези региони.


[1] В изчисленията не е включена София-столица.
[2] Претеглянето на двата показателя е на база населението в съответните региони.
[3] http://www.regionalprofiles.bg/bg/  
[4] В изчисленията не е включена София-столица

НОВИНИ ОТ БТПП
Българска бизнес делегация заминава за Япония
Над 80 представители на държавата и бизнеса от Япония са заявили желание за участие в българо-японски форум в Токио Още
GS1 България е домакин на заседанието на GS1 в Европа
Ще се обсъждат стратегическите направления на дейността на организацията, между които качеството на данните и платформата за тяхната синхронизация Още
БТПП и Асоциация „Активни потребители” ще си партнират в областта на отношенията потребител-търговец
Целта е да не се допускат на българския пазар некачествени и опасни стоки Още
Представители на японската корпорация "Мицуи" посетиха БТПП
Интересите им към страната ни са свързани с разглеждането на бизнес проекти Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Учредяване на регионална мрежа за сътрудничество за ограничаване проявите на неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения
Семинари по безопасност и здраве при работа
Български вносители могат да кандидатстват за спонсорирано посещение на индийско изложение
Поемат се разходите за самолетни билети, настаняване в хотел и вътрешен транспорт за одобрените кандидати Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Първа покана за набиране на проектни предложения по Програма „Иновации за зелена индустрия“
Програмата се финансира по линия на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Кои сектори доминират в различните области и има ли това връзка с бедността?
Автор: Стоян Христов, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент се произнася по поредната стъпка към данък върху финансовите сделки
11 страни заявиха желание да въведат данък върху финансовите сделки в рамките на т.нар. процедура на засилено сътрудничество Още
СЪОБЩЕНИЯ
Съобщение на Агенцията по вписванията