Брой 105 (1369), 06-06-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Храните и международните стандарти на ISO


Световното население бързо нараства и много хранителни продукти многократно пресичат националните граници, за да отговорят на нарастващото търсене на храна. Международните стандарти помагат да се отговори на това предизвикателство по безопасен и устойчив начин чрез указания и най-добри практики в методите и изпитванията при производството на храни с цел да се насърчи безопасността, качеството и ефикасността в цялата хранително-вкусова промишленост.

Кой има полза от стандартите на ISO за хранителни продукти?

Индустрията

Всички участници във веригата за доставка на храни, независимо дали са фермери, производители или търговци на дребно, могат да се възползват от указанията и най-добрите практики, съдържащи се в стандартите на ISO, които обхващат процеси от събиране на реколтата до опаковането на продуктите. В допълнение, международните стандарти помагат на производителите на храни да отговарят на изискванията на нормативните актове.

 

Потребителите

Стандартите на ISO разглеждат въпроси, свързани с потребителите, като безопасност на храните, етикетиране на хранителните продукти, хигиена, хранителни добавки и др. Те дават на потребителите спокойствие, че храната, която консумират, отговаря на високи стандарти за безопасност и качество, и съдържа това, което е указано на опаковката.

Регулаторните органи

Регулаторните органи могат да разчитат на най-добрите практики за изпитване и на уеднаквена терминология, които постоянно се преразглеждат и подобряват като техническа база за регулиране и политика.

Какви международни стандарти за хранителни продукти съществуват?

От над 21 500 международни стандарти и свързаните с тях документи, ISO има над 1 600 стандарта, свързани с хранителния сектор, а много други са в процес на разработване. Те се отнасят за хранителни продукти, управление на безопасността на хранителните продукти, микробиология, рибарство и аквакултури, етерични масла, нишесте и неговите вторични продукти.

Представяме някои по-важни международни стандарти и информация за тяхното въвеждане като български.

Управление на безопасността на хранителните продукти

Стандартът ISO 22000 Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания към всяка организация в хранителната верига е въведен като български стандарт БДС EN ISO 22000:2006 с превод на български език.

ISO има редица международни стандарти, насочени към осигуряване на безопасност на хранителните продукти по цялата верига на доставки. Серията ISO 22000 е насочена към управлението на безопасността на хранителните продукти чрез осигуряване на указания и най-добри практики за управление на рисковете във всички области при производството на храни. ISO 22000 е стандарт, който определя общите изисквания за системата за управление на безопасността на хранителни продукти. Той определя стъпките, които дадена организация трябва да предприеме, за да покаже своята способност да контролира опасностите, свързани с безопасността на храните, и да гарантира, че храната е безопасна за консумация от хора. ISO 22000 е един от най-известните стандарти на ISO, като само през 2015 г. са издадени 32 061 сертификата. В рамките на широкия си обхват серията ISO 22000 включва стандарти, специфични за кетъринг, производство на храни, селско стопанство, опаковки и храни за животни и производство на фуражи.

Поради значимостта на тази серия стандарти БИС предлага специална колекция от тях на значително редуцирани цени http://www.bds-bg.org/images/upload/Izdania/Vavedenie_Collection_22000.pdf.

Микробиология

Голяма част от това, с което се храним, включително месо, риба и млечни продукти, съдържа бактериална флора и нивото на тази флора определя дали храната е годна за консумация и колко е нейният срок на годност. ISO има редица стандарти за микробиологично изследване, които спомагат за определяне на безопасни нива на микроорганизмите.

ISO 16140 Микробиология на хранителната верига. Валидиране на методи (въведен като БДС EN ISO 16140:2016, в две части)

Този стандарт е разработен, за да осигури общ референтен протокол за валидиране на алтернативни методи в сравнение с референтния метод. Серията от две части описва терминологията, използвана при микробиологично изпитване (част 1), и дава указания за валидиране на методите за микробиологични изпитвания (Част 2). Тези стандарти са предназначени да помогнат на лабораториите за изпитване на храни и фуражи, на производителите на комплекти за анализ, компетентните органи и операторите на предприятия за храни и фуражи да прилагат методите за микробиологични изпитвания.

Съществуват и други международни стандарти за откриване на вредни вируси и бактерии в продукти, предназначени както за консумация от човека, така и в храни за животни.

ISO 6579-1 Микробиология на хранителната верига. Хоризонтален метод за откриване, изброяване и серологично типизиране на Salmonella. Част 1: Откриване на Salmonella spp. (стандартът ще бъде въведен като БДС EN ISO 6579-1 през 2017 г.)

ISO 10272-1 Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за откриване и изброяване на Campylobacter spp. Част 1: Метод за откриване (въведен като БДС EN ISO 10272-1:2006)

ISO 11290-1 Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за откриване и изброяване на Listeria monocytogenes. Част 1: Метод за откриване (въведен като БДС EN ISO 11290-1:2000)

ISO 15216-1 Микробиология на хранителната верига. Хоризонтален метод за откриване на вируса на хепатит A и норвовирус чрез използване на RT-PCR в реално време. Част 1: Метод за количествено определяне (стандартът ще бъде въведен като БДС EN ISO 15216-1 през 2017 г.)

ISO 16654 Микробиология на храни и фуражи. Хоризонтален метод за откриване на Escherichia coli O157 (стандартът е въведен като БДС EN ISO 16654:2003)

ISO 19020 Микробиология на хранителната верига. Хоризонтален метод за имуноензимно откриване на стафилококови ентеротоксини в хранителни продукти (стандартът ще бъде въведен като БДС EN ISO 1902 през 2017 г.)

ISO 22964 Микробиология на хранителната верига. Хоризонтален метод за откриването на Cronobacter spp. (стандартът ще бъде въведен като БДС EN ISO 22964 през 2017 г.)

Да си осигурим устойчиво изхранване в бъдеще

Подобряването на устойчивостта в хранителния и селскостопанския сектор е може би единственото средство за оцеляване предвид нарастващото световно население. Устойчивите системи за производство на храни не са предназначени само за удовлетворяване на потребността от храна, а имат за цел да гарантират, че поминъкът на всички, заети в индустрията, от фермата до вилицата, имат устойчиво бъдеще. Да бъдеш „социално отговорен” е ключът към изхранването на планетата. ISO разработва редица стандарти, насочени към насърчаване на устойчивостта и социалната отговорност в хранителния сектор. Например предстоящата серия стандарти ISO 34101 за устойчиви и проследими какаови зърна ще определи изискванията за система за управление на отглеждането на какаови зърна с цел прилагане на добри селскостопански практики, опазване на околната среда и подобряване на социалните условия и препитание на фермерите.

ISO работи и върху прилагането в хранително-вкусовата промишленост на един от най-популярните стандарти за социална отговорност в света - ISO 26000. Очакваната техническа спецификация ISO/TС 26030 Устойчиво развитие и социална отговорност. Ръководство за прилагане на ISO 26000:2010 в хранително-вкусовия сектор се планира да бъде публикувана в края на 2018 г.

Източник: Български институт за стандартизация

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в 121-та пленарна асамблея на Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати в Брюксел
Обсъждане на актуални теми от европейския икономически дневен ред Още
Покана за семинар „По-големи възможности за малкия бизнес: конкурентоспособни днес и утре“
Участниците ще могат да зададат конкретни въпроси към лектора и да получат експертен съвет от представителите на Mastercard Още
Кръгла маса „Финансовите инвеститори в подкрепа на иновативните стартъпи и МСП, учредени от студенти и младежи”
21 юни 2017 г. от 15,00 часа в БТПП Още
Нови членове на Палатата
ФИНАНСИ
МФ публикува указание за прилагането на глава шеста „Публичност на финансовите отчети“ от Закона за счетоводството
Целта на Указанието е да даде разяснения и насоки за единното прилагане на разпоредбите Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Отворени конкурси в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа
Крайният срок за представяне на предложения за проекти по конкурсите е 21 септември 2017 г. Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Храните и международните стандарти на ISO
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
СТИВ-Делхи: Съществуват добри възможност за допълнително увеличаване на българския износ за Индия
През първото тримесечие на т. г. е отбелязан ръст от 189% на българския износ за Индия (по данни на НСИ) Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
5G: ЕС трябва да превърне технологията в мотор на растежа
Да извлекат ползите от новото поколение мобилен интернет Още