Назад

ИСС анализира въглищните региони и стратегическото планиране на зеления и дигиталния преход в България


 „Анализ на условията за работа и възможностите пред въглищните централи при трансформацията на въглищните региони към нисковъглеродна енергетика“ е разработен от ИСС по собствена инициатива в отговор на необходимостта от експертна оценка на актуалната ситуация в сектора. В него съветът посочва, че в публикувания  проект на актуализиран Интегриран национален план “Енергетика и климат“ (ИНПЕК) отново липсва финансов анализ „разходи/ползи“. Предвид ключовото значение на въглищните централи за българската енергетика, е необходимо осигуряването на жизнеспособността на съществуващите енергийни активи в критична инфраструктура и прилагане на координирани мерки за преодоляване на социалните последици от трансформацията. ИСС подчертава, че енергийното развитие и трансформацията следва да отчитат и подпомагат развитието на въглищните региони като използват всички възможности за това.

Икономическият и социален съвет на Република България прие и становище на тема „Стратегическо планиране в България – предизвикателства и възможности за зелен и дигитален преход“, в което с тревога отбелязва, че страната пропуска да превърне зеления и дигитален преход във възможност за растеж на икономиката. ИСС подчертава, че България има голям неизползван потенциал, в т.ч. природни и суровинни ресурси, географско положение, традиции в индустрията и образованието, който с правилните инструменти може да бъде двигател за икономическа и социална конвергенция. Българската икономика все още има възможността да се трансформира, съобразно новите реалности, ако държавата използва капацитета си да превърне двойния преход в реална стратегия за растеж. В тази връзка ИСС подкрепя своевременното приемане на Закон за стратегическото планиране - позиция изразявана неколкократно от социалните партньори. 

По време на пленарната сесия на Съвета беше приет и „Анализ на  Kонвенция №154 на Международната организация по труда (МОТ) относно насърчаване на колективното трудово договаряне“. ИСС отбелязва, че Конвенцията е комплексен, принципен акт, изискващ недвусмислена и активна позиция на Държавата към насърчаването на процесите за постигане на колективен трудов договор.

Пълният текст на документите може да откриете на уебсайта на ИСС https://esc.bg/