Назад

ИСС със становище „Преглед на националната система за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в България“


Икономическият и социален съвет на Република България прие становище на тема „Преглед на националната система за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в България“.

В него се отбелязва, че законодателство по безопасност и здраве при работа въведено в България съответства на правото на Европейския съюз. Въведени са изискванията на всички европейски директиви, които са в сила за държавите-членки.

ИСС обаче с тревога отбелязва, че едно от най-важните звена в системата по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, свързано с установяване и профилактика на професионалните заболявания, на практика е със затихващи функции. В нашата страна общо на година се регистрират не повече от 10-15 професионални заболявания, докато в страни като Франция и Германия има хиляди регистрирани такива случаи.

В този смисъл Съветът препоръчва актуализиране на наредбата за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите, както и създаване и прилагане на стандартизиран софтуер за анализ на здравословното състояние на работещите. По този начин ще се осигури по – ефективно предоставяне на анализи от страната на Службите по трудова медицина към РЗИ за целите на Министерствата на здравеопазването и на труда.

ИСС подчертава, че е налице липсата на данни от регистрите на лицата с хронични социално-значими заболявания.

Съветът счита, че е необходимо е да се предприемат мерки за повишаване на разкриваемостта и регистрацията на професионалните заболявания, чието ниво в България е значително по-ниско от това в страните от ЕС. Основна част от мерките са свързани както с подобряване на диагностиката и превенцията на тези заболявания, така и с обучението на специалистите по трудова медицина.

ИСС предлага в консултация със социалните партньори да се въведе медицински стандарт (изискване за лечебни заведения) за регламентиране на конкретните условия, на които е необходимо да отговарят Службите по трудова медицина.

В контекста на зеления преход, ИСС препоръчва да се изработи и въведе дефиниция за „зелени работни места“, която да послужи при регламентиране на нормативна база в тази област.

Експертите считат, че социалният диалог има решаваща роля за осигуряване на по-добра защита от рисковете на работното място, свързани със зеления и дигитален преход.

На пленарната си сесия на 30 ноември  ИСС гласува и прие становището, разработено по собствена инициатива, както и „Анализ на конвергентните и кохезионни процеси и предизвикателства“.

Пълните текстове на двата документа може да откриете на https://esc.bg/.