Назад

Коледни бонуси 2023: За поредна година БТПП проучи нагласите на мениджърите за мотивация на персонала по Коледа


Проучване, проведено от Българската търговско-промишлена палата в периода 15-18 декември 2023 г., показва  промяна в практиките на българските фирми по отношение на допълнителните възнаграждения (бонуси) около Коледа, въпреки че делът на фирмите, които ще дадат бонуси, отново е значим. Участвали са 162 организации и предприятия от различни сектори като услугите, строителството, търговията, машини и оборудване, храни и напитки и други, предоставяйки задълбочен поглед върху динамиката на мотивационната политика в страната. Сравнено с предходното проучване през 2022г. се наблюдава ръст от 76% на участвалите в анкетата мениджъри.

От проучването става ясно, че 73% от фирмите, все пак предвиждат да дадат бонуси, което е позитивно в днешната динамична среда,  но се забелязва  и промяна в мотивацията за това. Делът на компаниите, чието финансово състояние позволява раздаването на бонуси, спада от 33,70% през 2022 на 29,63% през 2023г.

Данни за последните 5 години относно фирмите, които възнамеряват да  дават  Коледни бонуси:

Източник: „Коледни бонуси 2023“, Проучване на БТПП

В същото време се увеличава процентът на работодателите, които дават бонуси, за да мотивират и запазят своите служители – от 43,48% на 51,85%, а не толкова и само за Коледните празници.

В контекста на текущите икономически предизвикателства, това подчертава значението на бонусите като инструмент за провеждане на мотивационна политика за задържане на кадри.

Източник: „Коледни бонуси 2023“, Проучване на БТПП

Същевременно се наблюдава спад от 11.54% в процента на фирмите, планиращи да дадат бонуси, в сравнение с миналата 2022 година. Този спад  би могло да се  припише на редица фактори.

  • Първо, предстоящото увеличение на минималната работна заплата от януари 2024 г., което ще създаде допълнителни финансови разходи върху компаниите.  4,3% от фирмите са посочили като причина да се въздържат от коледен бонус, именно очакваното повишаване на заплатите на персонала
  • Второ, общият недостиг на финансови ресурси, който е отражение на сегашните икономически условия. Тройно скача процентът на фирмите,  финансовото състояние на които не позволява бонусиране в сравнение с 2022 и това е и водещата причина да се въздържат. 
  • И трето, някои фирми вече са повишили заплатите на своите служители през текущата година, което изглежда е намалило потребността или желанието им да предоставят допълнителни коледни бонуси.

Предстоящото увеличение на минималната работна заплата с 19.62% (от 780 лв. на 933 лв.) и общото повишение на разходите на работодателите за един отработен час с 15.1% в третото тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на предходната година (данни на НСИ), водят до съществено нарастване на разходите за труд. Специфично, в индустрията увеличението е 16.6%, в услугите е 13.9%, а в строителството достига 17.0%. Тези фактори, в комбинация с инфлацията, могат да обяснят защо 17% от фирмите не планират да дават коледни бонуси, а също така и защо 9% от фирмите все още не са взели решение относно бонусите, което пък е повишение с 5% за 2023 година, сравнено с предходната 2022г.,  показвайки увеличена несигурност и колебание сред бизнеса.

Данни за последните 5 години относно фирмите, които НЕ възнамеряват да  дават бонуси:

Източник: „Коледни бонуси 2023“, Проучване на БТПП

По отношение на начина на определяне на бонусите, проучването открива, че работодателите са разделени почти поравно между тези, които предоставят еднакви бонуси за всички служители (49,65%), и тези, които определят бонусите индивидуално, в зависимост от представянето на служителя (39,72%).  В е малък процент (10,64%) от фирмите, бонусът се определя според йерархията и длъжността в компанията.

Източник: „Коледни бонуси 2023“, Проучване на БТПП

Относно размера на  предвижданите от бизнеса  бонуси, най-голям дял заемат тези до 200 лв. (34%), но се забелязва и увеличение в процента на фирмите, които ще дадат бонуси от 200 до 500 лв. - от 25% на 29% за 2023г. В същото време, спад се наблюдава при планиране на по-големите бонуси над 1000 лв., които от 14% през 2022 г. падат на 12% през 2023 г.

Данни за последните 5 години и индивидуално за 2023 година относно динамиката в размера на коледните бонуси, предоставяни от фирмите:

Източник: „Коледни бонуси 2023“, Проучване на БТПП

В заключение проучването показва, че 49,64% от фирмите запазват същия размер на бонусите си в сравнение с миналата година, докато един съществен процент - 43,88 са увеличили размера на своите бонуси. Само 6,47% планират да предоставят по-ниски бонуси, което е намаление от 8% през 2022 година.

Източник: „Коледни бонуси 2023“, Проучване на БТПП

Тези данни представят ежегодните нагласи  сред мениджърите на фирми,  и важността и желанието да подпомогнат и мотивират допълнително своите служители за Коледните празници, показвайки адаптацията на компаниите към променящите се икономически условия и нарастващото разбиране за важността на мотивацията и задържането на служителите във времена на предизвикателства и несигурност.

Можем да заключим, че отново делът на фирмите, които ще раздадат коледни бонуси е съществено по-голям от тези, които ще се въздържат, наблюдава се намаление на фирмите, които ще мотивират коледно своите служители в сравнение с 2022г, но пък бонусите, които ще се дадат ще са еднакви с 2022, но и съществен % ще дадат и по-високи от миналогодишните.