Назад

Среща-дискусия на тема: "Развитие на Кюстендил и региона - възможности и перспективи през новата година"

Председателят на БТПП Цветан Симеонов  участва  в инициираната от Кюстендилска ТПП среща-дискусия за развитието на Кюстендил и региона с местния бизнес, областните и общински власти в Кюстендил.

Председателят на КТПП Ваньо Костадинов откри събитието и приветства присъстващите над 80 участници. Той подчерта, че целта на днешната среща е да бъдат чути и обсъдени идеи и перспективи  с  местната власт за това, което предстои, защото само с активното участие на всички заинтересовани страни може да се постигнат  по-добри и работещи решения за бъдещото развитие на Кюстендил и региона. 

Срещата продължи с изказване на гл. секретар на КТПП Йордан Беловодски. Накратко той запозна присъстващите с огромния потенциал на града и региона и очерта основните проблеми, които ограничават неговото пълно използване. Акцент бе поставен на 3 основни приоритета за подем на Кюстендил и региона:

  • Туризъм и балнеология ;
  • Селско стопанство – овощарство и преработвателна промишленост  за селскостопанска продукция;
  • Създаване на благоприятна бизнес среда за подпомагане на МСП и насърчаване на местни предприемачески инициативи.

Беловодски подчерта, че за реализацията на тези приоритети е необходимо да се инвестира - както в материално техническа база, така и в човешките ресурси. За постигане на тези цели е необходимо да се разработи конкретна краткосрочна програма, адаптирана към настоящите икономически и демографски условия, което ще позволи да се определят приоритетни проекти, за които да се търси финансиране.

Срещата продължи с изказване на кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, който потвърди, че един от основните проблеми пред развитието на общината е  слабата й реклама като туристическа дестинация и позиционирането й на националния и международен туристически пазар, като подчерта, че Общината е започнала активна работа в тази посока и изброи няколко актуални и бъдещи инициативи на администрацията за популяризиране на бранд „Кюстендил“, не само на картата на България, но и на световния пазар. Той отправи и апел към председателя на БТПП, като национално представителна организация, за съдействие относно проблема с финансирането на Югозападния регион на планиране по  Оперативните програми, решаването на който е жизнено важен за области като Кюстендил, за да могат да  бъдат реализирани ключови за развитието на региона инвестиции.

Областният управител Александър Пандурски от своя страна се присъедини към идеята за обединяване на всички заинтересовани страни  и изрази готовност Областната администрация активно да помага в процеса по реализиране на местни инициативи за развитието на града. Той обърна внимание на възможността да се взаимстват  добри практики от други общини в региона с оглед оползотворяване на потенциала за развитие на балнео, здравен и СПА туризъм.

В своето изказване през присъстващите Цветан Симеонов изказа удовлетворение, че Община Кюстендил, въпреки краткото време от встъпване в длъжност на новото ръководство, е успяла да представи конкретни инвестиционни проекти, които са предложени за включване в Бюджет 2024г. Той постави акцент върху един от основните проблеми пред бизнеса - липсата на квалифицирана работна ръка. Очерта и стъпките, които предприема БТПП в тази посока за подпомагане на бизнеса и представи широката гама от услуги,  които Палатата предлага на предприятията, за да бъдат по-конкурентоспособни. 

Симеонов подчерта, че в лицето на БТПП и нейните регионални структури местната власт има партньор, на който може да разчита.

Темата за сътрудничеството и партньорството бе развита от Митко Василев - главен управител на Германо-българската индустриално-търговска камара. Той представи възможностите, които предлага камарата в подкрепа на привличането и реализирането на устойчиви инвестиции в приоритетните сектори за развитие  на Община Кюстендил и региона.

Срещата продължи със споделяне и обмен на идеи на чаша хубаво вино, поставяйки основата на един работещ модел за диалог между представителите на бизнеса, неправителствения сектор и гражданското общество, от една страна, и местната власт в различните й форми - от друга, за постигане на устойчиво икономическо развитие на Община Кюстендил и региона.