Назад

Европейски зелен пакт: Модернизационният фонд на ЕС инвестира 2,4 млрд. евро в седем държави от ЕС за ускоряване на техния преход към екосъобразно общество


ЕС инвестира 197 млн. евро в България за подпомагане на зеления преход

Модернизационният фонд на Европейския съюз е отпуснал 2,4 млрд. евро за 31 проекта в седем държави бенефициери, за да подпомогне модернизирането на техните енергийни системи, намаляването на емисиите на парникови газове в енергетиката, промишлеността и транспорта и подобряването на енергийната ефективност. Това е най-голямото съвместно плащане до сега, което ще тласне напред екологичния преход на Европа. Инвестициите помагат на тези държави членки да намалят зависимостта си от руските изкопаеми горива, да постигнат своите цели в областта на климата и енергетиката за 2030 г. и да допринесат за изпълнението на дългосрочния ангажимент на ЕС за постигане на климатична неутралност до 2050 г.

Благодарение на приходите от Европейската схема за търговия с емисии бяха направени допълнителни инвестиции в Румъния (1,1 млрд. евро), Чехия (1 млрд. евро), България (197 млн. евро), Полша (47 млн. евро), Хърватия (88 млн. евро), Латвия (5 млн. евро) и Литва (1 млн. евро). С изплатените днес суми общият размер на плащанията от Модернизационния фонд от януари 2021 г. досега възлиза на около 7,5 млрд. евро за 10 държави членки, които отговарят на условията. Подкрепените днес проекти са в областта на производството на електроенергия от възобновяеми източници, модернизацията на енергийните мрежи и енергийната ефективност.

Ето някои примери за предложения, получили финансиране:

  • модернизиране на електроразпределителната мрежа в България с цел ускорена електрификация на транспорта, внедряване на решения за акумулиране, декарбонизация и децентрализация на потреблението и производството на електрическа енергия;
  • разгръщане на фотоволтаични мощности и изграждане на капацитет за акумулиране на електрическа енергия за доставчиците в общественото водоснабдяване в Хърватия;
  • подобряване на енергийната ефективност и енергоспестяването в нови сгради за публичния сектор чрез програмата ENERGov в Чехия; 
  • въвеждане на електрически автомобили и съответната инфраструктура за зареждане в Латвия;
  • саниране на многофамилни сгради в Литва;
  • подпомагане на комбинираното производство на енергия за местна топлофикационна система в Полша;
  • нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници, топлоснабдяването и газовата инфраструктура, които да заменят енергията от въглища в Румъния.

Следващият краен срок, в който държавите бенефициери трябва да представят инвестиционни предложения за евентуално подпомагане по линия на Модернизационния фонд, е 15 август 2023 г. за неприоритетните предложения и 12 септември 2023 г. за приоритетните предложения.