Брой 194 (704), 09-10-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Позиция на КЗК по Бялата книга на европейската комисия за промени в регламента за сливанията


Комисията за защита на конкуренцията КЗК прие позиция по Бялата книга на ЕК, съдържаща предложения за промени в Регламент (ЕО) № 139/2004 г. на съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия (Регламент за сливанията). Бялата книга  съдържа предложения за изменения основно в две области:

  • Разширяване компетентността на ЕК по отношение придобиването на миноритарни дялови участия, неосигуряващи контрол върху придобиваното предприятие, които могат да навредят на конкуренцията и потребителите;
  • Рационализиране правилата за препращане на концентрации от държавите-членки към ЕК, с цел по-тясно сътрудничество между Комисията и НОК.

КЗК споделя съображенията на ЕК и на националните органи, които имат практика в областта на контрола върху придобиването на миноритарни участия, че това придобиване би могло да породи потенциални вреди за конкуренцията, сходни на тези, които се наблюдават при придобиване на контрол, изразяващи се в некоординационни и/или координационни антиконкурентни ефекти. Бялата книга въвежда определението „съществена за конкуренцията връзка“ и кумулативните критерии, на които трябва да отговарят сделките по  придобиване на миноритарни участия, непредоставящи права на контрол. Според КЗК, предлаганите критерии биха обхванали в максимална степен потенциалните антиконкурентни миноритарни придобивания.

Във същото време КЗК в своята позиция акцентира върху необходимостта да бъдат създадени ясни правила и критерии, които не само ще улеснят приложението на евентуалните нови разпоредби, но и ще дадат повече правна сигурност на самите предприятия дали попадат в хипотезите, обхванати от приложното поле на Регламента за сливанията и кога следва да информират за своето намерение да придобият миноритарно участие. Подобни указания биха дали полезни насоки както за засегнатите предприятия, така и за националните органи по конкуренция и, със сигурност, биха допринесли към установяването на непротиворечива практика при правоприлагането.

КЗК изразява принципна подкрепа и по отношение инициативата за изменение на процедурата по препращане на случаи на концентрации и по-конкретно на чл.4,  пар.5 и чл.22 от Регламента за сливания. С въвеждането на предвижданите изменения би могло да се очаква по-ускорена и ефективна процедура по препращанията, както и осигуряване на по-тясно сътрудничество и обмен на информация между Комисията и националните органи по конкуренция (НОК).

НОВИНИ ОТ БТПП
Планират се съвместни инициативи за насърчаване на предприемаческите връзки между България и Великобритания
По линия на партньорството между БТПП и Държавната организация за търговия и инвестиции на Великобритания (UKTI) Още
Покана за участие в търговско изложение „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО”
1 - 9 ноември 2014г., Национален дворец на културата - София Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата – Търговище представи 54 строителни компании на он-лайн търговско изложение “Build e-EXPO”
Предстоят още виртуални събития за секторите хранително-вкусова промишленост и индустриални машини Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на постановление на МС за по-добра координация при управлението на средствата от ЕС
Подобряване комуникацията на всички нива, така че всеки да може да се ползва от опита на другите, както и да се търси съгласие при спорни въпроси Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Фонд „Земеделие” приема заявки за плащане по схемата за компенсации на засегнатите от руското ембарго производители
Документите се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по адрес на регистрация на физическите лица или по адрес на управление на юридическите лица Още
Публикувани са изменения в насоките и изискванията за кандидатстване по "Младежка заетост" и „По-близо до работа”
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Позиция на КЗК по Бялата книга на европейската комисия за промени в регламента за сливанията
Бялата книга въвежда определението „съществена за конкуренцията връзка“ и кумулативните критерии, на които трябва да отговарят сделките по придобиване на миноритарни участия, непредоставящи права на контрол Още
СВЕТОВНА ИКОНОМИКА
В новата „голяма седморка” влизат Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Мексико, Русия и Турция
По данни на МВФ през 2014 г. Китай ще стане лидер по БВП Още