Назад

Промени в Закона за регистър БУЛСТАТ


В Държавен вестник бр. 16 от 25.02.2022 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗИДЗРБ), в сила от 25.02.2022 г.

Промените са обусловени от необходимостта от адаптиране и съобразяване на някои разпоредби на закона с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните.

Виж Мотивите за промените.

С преходна разпоредба (§ 5) са регламентирани две изисквания към лицата по чл. 3 от ЗРБ, т.е. лицата подлежащи на вписване в регистъра, с които следва да се съобразят в двумесечен срок от влизането в сила на ЗИД ЗРБ, а именно:

  •  лице по чл. 3, което няма вписан адрес за кореспонденция до влизането в сила на този закон, заявява адрес за кореспонденция в посочения срок. 
  • лицата по чл. 3 заявяват за вписване в регистър БУЛСТАТ интернет страница, ако имат такава.