Брой 156 (2162), 14-08-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия


Със законопроекта се цели да се осигури прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за насърчаване на справедливост и прозрачност на бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги.

Регламентът е насочен към това да предотврати потенциално вредни практики и недобросъвестно търговско поведение в B2B (бизнес – бизнес) отношенията между онлайн платформите и бизнес ползвателите на посредническите услуги, които платформите предоставят. Цели се гарантирането на предвидима, устойчива и надеждна онлайн бизнес среда в рамките на Единния пазар на ЕС осигуряваща прозрачност и доверие при отношенията между предприятията в икономиката на онлайн платформите.

Част от предлаганите изменения и допълнения на Закона за електронната търговия са свързани с въвеждането на правила за гражданскоправна защита, като  доставчиците на посреднически онлайн услуги и доставчиците на онлайн търсачки ще носят отговорност за нарушения на изискванията на Регламента по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Предвижда се възможност за предявяване на искове по инициатива на публични органи или организации и сдружения, които имат законен интерес да представляват бизнес ползватели и ползватели на корпоративни уебсайтове, което ще се извършва по реда на глава тридесет и трета „Производство по колективни искове” от ГПК. Конкретизират се правомощията на съда във връзка с определянето на обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди и пропуснати ползи, като освен това са предвидени и  разпоредби, свързани с извънсъдебното уреждане на спорове.

Със законопроекта се предлага глобите по чл. 24, ал. 1 от действащия закон да са приложими и при нарушения по чл. 4а относно задълженията на доставчиците на услуги на информационното общество да съхраняват информация или да получават достъп до информация, съхранена в крайното устройство на получателя на услугата. По този начин се цели осигуряване на изпълнението на чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), като то ще гарантира и спазването на изискванията, заложени в чл. 9 от Регламент (ЕС) 2019/1150, при третирането на данните.

Сигнатура:002-01-33
Дата:07/08/2020
Законопроектът можете да намери от сайта на Народното събрание: https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163312/

Ако имате предложения и препоръки, моля изпращайте ги в БТПП, на мейл адрес lawyer@bcci.bg

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия
Със законопроекта се цели да се осигури прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1150 ..... Още
НОВИНИ ОТ БТПП
БГ Баркод
БГ Баркод: структурирани и надеждни продуктови данни. Още
Внедряване на коботи
VOJEXT (Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction) е проект с продължителност от 42 месеца ..... Още
ФИНАНСИ
React-EU
Правителството одобри индикативно финансово разпределение по оперативните програми 2014 - 2020 г. на средствата от новия инструмент на ЕС- REACT-EU, в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Essentially Greek
Търговският отдел към Посолството на Гърция в София информира БТПП за предстоящо Виртуално бизнес събитие “Essentially Greek”, което ще се проведе в периода 6 – 9 октомври 2020. Още