Назад

На вниманието на заинтересованите производители и износители на „Трикотажни платове” и на "Хартия и картон без покритие"


Министерството на икономиката и индустрията на Р България информира българските предприятия, че на 12 януари 2024г. компетентните турски власти са започнали процедура по разследване за въвеждане на защитна мярка по вноса на:

Съгласно правилата на Световната търговска организация (СТО), защитна мярка за определена стока може да се въведе само ако компетентните органи на съответната страна са установили в съответствие с определените процедури и разпоредби, че такава стока се внася на територията на тази страна в такива увеличени количества, в абсолютни или относителни размери спрямо вътрешното производство, и при такива условия, че причинява или създава опасност да причини сериозна вреда на местното производство на подобни или пряко конкурентни стоки. В случай че при разследването се установи, че са изпълнени условията за въвеждане на защитна мярка, турските власти могат да въведат такава мярка. Обикновено защитната мярка се въвежда под формата на увеличено мито, но може да бъде и под формата на квота или друг вид ограничение на вноса.

Нотификацията  на Министерство на търговията е публикувана в Официален вестник на Република Турция – съответно ТУК и ТУК. Разследването ще се проведе от „Главна дирекция по вноса“ на Министерство на Търговията на Турция, като цялата кореспонденция във връзка с разследването следва да се изпраща в отдел „Защитни мерки и проследяване“.

Институции, компании и организации, извън границите на Турция,  желаещи да участват в разследването трябва да изпращат официалните си становища на следния адрес на министерството: E-mail address of the Directorate General EBYS: korunma@ticaret.gov.tr

Заинтересованите лица следва да попълнят Въпросник и Заявление, които може да намерят на линк:

Заинтересованите лица трябва да попълнят въпросника в срок до тридесет дни от датата на публикуване на нотификацията за започване на процедурата и да го изпратят на „Главна дирекция по вноса“. В случай на необходимост от разяснение по отношение на  попълване на въпросниците, заинтересованите лица могат да се поиска съдействие на имейла на „Главна дирекция по вноса“  korunma@ticaret.gov.tr.

Обръщаме внимание, че писмените и устните съобщения по разследването се извършват на турски език. Заинтересованите страни трябва да изпратят отговорите си на въпросника и цялата информация на турски език. Отговори, информация, документи, становища и заявки, изпратени на език, различен от турски, не се вземат предвид*.

В случай че предоставяте конфиденциална информация, тя следва да бъде обозначена като такава и да бъде придружена от неконфиденциален вариант.

Обръщаме внимание, че тъй като защитните мерки се прилагат спрямо вноса от всички източници (независимо от страната на произход или от производителя), в случай че се вземе решение за въвеждане на такава мярка, износителите не получават индивидуално третиране (т.е. не могат да получат по-благоприятно третиране или да бъдат изключени от обхвата на мярката). Независимо от това, Европейската комисия препоръчва заинтересованите компании-износители да се регистрират и да участват в процедурите по разследване, включително и при тези за въвеждане на защитни мерки. Съдействието на разследващите власти при процедурите за защитни мерки позволява на заинтересованото лице да предостави коментари, за да защити интересите си (т.е. да предостави информация и доказателства, че не са налице условията за въвеждане на защитна мярка) и да получава информация, свързана с процедурата.

Заинтересованите лица могат да ползват Ръководство за износители от ЕС относно инструментите за търговска защита (антидъмпингови мерки, антисубсидийни мерки и защитни мерки) прилагани от трети страни. Ръководството е на бълг. език.

Министерството на икономиката и индустрията на Р България моли да бъде уведомено (по електронна поща на адресите по-долу), в случай че предприемете действия за участие в посочената процедура по разследване на вноса в Турция – за контакти: Нина Христова, държавен експерт, ел. поща n.hristova@mi.government.bg, тел.: 02 940 77 57 и Наталия Димитрова, държавен експерт, ел. поща n.dimitrova@mi.government.bg , тел.: 02 940 77 94.

Бихте могли да се свържете и с компетентните експерти от Генерална дирекция Търговия на Европейската комисия на следния адрес: Trade.Defence.Third.Countries@ec.europa.eu

* За изпълнение на поставеното изискване за представяне на документите на турски език БТПП може да помогне чрез Бюрото за преводи при БТПП – ЦПОПКФО ЕООД, което разполага с преводачи от/на турски език, одобрени от Консулския отдел при Посолството на Турция в София.  Бюрото притежава  сертификат от Остриан Стандартс плюс Гмбх,Австрия за приложение на европейски стандарт EN ISO 17100:2015-05. Това е стандарт касаещ писмените преводи. За контакт: тел. (+359 2) 8117 477, (+359 2) 8117 479;  e-mail: m.damyanova@bcci.bg , Маргарита Дамянова – директор.