Назад

Проект на ПМС относно създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението


С Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението, се определят процедурите за оценяване на съответствието на конкретните продуктови групи от обхвата на приетите, съгласно чл. 15 на Директива 2009/125/ЕО регламенти на Комисията. До 2022 г. бяха приети 29 регламента, което е отразено в наредбата.

През 2023 г., в „Официален вестник” на ЕС бяха публикувани 2 нови регламента на Комисията за определяне на изисквания за екопроектиране. С единият регламент се актуализират изискванията за екопроектиране за битовите барабанни сушилни машини, а с другия са въведени изисквания за екопроектиране за смартфони, мобилни телефони различни от смартфони, безжични телефони и таблети.

Това налага наредбата да бъде допълнена за да може да се осигури прилагането на процедурите за оценяване на съответствието за продуктите, които попадат в обхвата на новите регламенти.

С приемането на допълнението на наредбата ще се осигури прилагането на двата нови регламента и ще се постигне пълно съответствие на българското законодателство с изискванията на приетите съгласно чл. 15 на Директива 2009/125/ЕО регламенти по отношение на оценяването на съответствието им с изискванията за екопроектиране.

Проектът на Доклад до Министерския съвет можете да видите ТУК.

Проектът на Постановление можете да видите ТУК.

Предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становище на Дирекция “Модернизация на администрацията” в АМС относно частичната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: e-docs@mi.government.bg