Назад

НСИ: През второто тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата нараства със 7.8% спрямо първото тримесечие на 2022 г.


По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2022 г. се увеличават с 34.4 хил., или с 1.5%, спрямо края на март 2022 г., като достигат 2.31 милиона. Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности Хотелиерство и ресторантьорство - с 30.5%, Селско, горско и рибно стопанство - с 4.6%, и Операции с недвижими имоти - с 4.1%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите Образование - с 1.6% и Строителство - с 1.2%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите Преработваща промишленост и Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети - съответно 20.4 и 16.6%.

В края на юни 2022 г. в сравнение с края на юни 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 3.1 хил. или с 0.1%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 5.7 хил., Хуманно здравеопазване и социална работа - с 5.6 хил., и Хотелиерство и ресторантьорство - с 4.9 хил., а най-голямо намаление - в Преработваща промишленост - със 7.0 хил., и в Строителство - с 5.3 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности Операции с недвижими имоти - с 5.3%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 5.1%, и в Хотелиерство и ресторантьорство - с 4.5%, а най-голямо намаление е регистрирано в Строителство - с 4.1%.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2022 г. е 1 771 лв., за май - 1 708 лв., и за юни - 1 710 лева.

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата e 1 730 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2021 г. със 7.8%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са Образование - с 16.2%, Селско, горско и рибно стопанство - с 15.5%, и Добивна промишленост - с 14.6%. Намаление на заплатите с 2.0% е регистрирано в дейност Хуманно здравеопазване и социална работа.

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 13.4% спрямо второто тримесечие на 2021 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности Административни и спомагателни дейности - с 21.0%, Други дейности - с 19.0%, и Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети - с 18.0%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2022 г. са:

· Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения - 4 216 лева;

· Финансови и застрахователни дейности - 2 739 лева;

· Добивна промишленост - 2 544 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

· Хотелиерство и ресторантьорство - 1 058 лева;

· Други дейности - 1 185 лева;

· Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - 1 262 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства със 7.8%, а в частния - с 15.4%.