Назад

НСИ: Подобрение на бизнес климата в строителството и сектора на услугите през ноември


През ноември 2023 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на нивото си от октомври (от 22.0% на 21.6%). Повишение на показателя е регистрирано в строителството и сектора на услугите, докато в промишлеността се наблюдава намаление. Единствено в търговията на дребно показателят запазва равнището си от предходния месец. Това сочат публикуваните днес данни на Националния статистически институт.

Промишленост.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се понижава с 2.9 пункта (от 23.5% на 20.6%), което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата отчита известно намаление на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с неблагоприятни очаквания за производствената активност през следващите три месеца. Най-сериозните проблеми за дейността в сектора остават несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила, посочени съответно от 50.0 и 32.0% от предприятията. По отношение на продажните цени в промишлеността преобладаващата част от мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Строителство.

През ноември съставният показател „бизнес климат в строителството нараства с 3.5 пункта (от 20.1% на 23.6%) в резултат на подобрените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно прогнозите им за строителната активност през следващите три месеца са тя да се задържи на същото. Основните пречки за развитието на бизнеса са свързани с несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостига на работна сила. Според последната анкета делът на мениджърите, които продължават да очакват продажните цени в строителството да се увеличат през следващите три месеца, е 25.4%.

Търговия на дребно.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ запазва нивото си от октомври (от 27.7% на 27.5%). Мненията на търговците на дребно относно обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца, са позитивни. Основните фактори, ограничаващи дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното им влияние. По-голяма част от търговците на дребно предвиждат продажните цени да останат без промяна през следващите три месеца.

Услуги .

През ноември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се повишава с 0.8 пункта (от 15.1% на 15.9%) в резултат на по- благоприятните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състоянието на предприятията. Относно търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, докато очакванията за следващите три месеца се изместват към по-умерените мнения. Най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила. По отношение на продажните цени в сектора на услугите прогнозите на мениджърите са за известно увеличение през следващите три месеца