Назад

Заявяване на необходимите обучения по специалности от професии за учебната 2024/2025


Във връзка с организацията на дейностите, свързани с утвърждаването на държавния план-прием за учебната 2024/2025г.*, Българската търговско-промишлена палата насочва вниманието на своите членове към възможността да направят заявка за обучение по специалности от професии, от които имат необходимост.  Работодателите могат  да  отправят до Регионалното управление на образованието заявки за прием по специалности от професии. Същите следва да бъдат обосновани относно необходимостта от кадри за дадената специалност, включително за дуална форма на обучение и за паралелки за обучение по защитени специалности от професи, специалности от професии с очакван недостиг от специалиалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда специалности от професии. Необходимо е да се посочи точното наименование на специалностите от професиите, за които предлагате, прогнозен брой, форма на обучение (дневна, задочна, дуална) и по възможност към кое училище в областта е насочена заявката за обучение.

Крайният срок за подаване на заявки от работодатели е 14 декември т.г. в Регионалното управление на образованието по местонахождение на фирмата.

Правилното определяне приема на учениците по  специалности от професии е изключително важно за развитието на пазара на труда в страната.  Изграждането на партньорски отношения между бизнеса и образователните институции ще помогне при прогнозирането на търсените умения,  професии и потребности на икономиката.

-----------
Съгласно изискването на чл.50 ал.1т.3 и чл.52 ал.1 т.2 от Наредба 10/01.09.2016г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование