Брой 83 (2338), 29-04-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

Стопанска конюнктура през април 2021 година


През април 2021 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на равнището си от предходния месец. Понижение на показателя се наблюдава в промишлеността и строителството, в търговията на дребно запазва нивото си от март, а в сектора на услугите е регистрирано увеличение. Това сочат данните от бизнес анкетите, направени от Националния статистически институт.

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ намалява с 1.4 пункта  в резултат на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им относно износа и производствената активност през следващите три месеца обаче са благоприятни. Средното натоварване на мощностите през април е с 0.8 пункта под нивото от януари и достига 73.2%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда недостиг от мощности.

Несигурната икономическа среда продължава да бъде основният фактор, ограничаващ в най-голяма степен развитието на бизнеса, посочен от 51.0% от предприятията. На заден план остават факторите „недостатъчно търсене от страната“, „недостатъчно търсене от чужбина“ и „други“. По отношение на продажните цени в промишлеността прогнозите на мениджърите са за известно увеличение, въпреки че преобладаващата част от тях очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Строителство

През април съставният показател „бизнес климат в строителството“ се понижава с 1.3 пункта главно поради влошените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По тяхно мнение осигуреността на производството с поръчки се запазва спрямо януари и се оценява на 5.9 месеца. Същевременно очакванията им за строителната активност през следващите три месеца са по-благоприятни.

Основната пречка за дейността остава несигурната икономическа среда, следвана от недостига на работна сила, конкуренцията в бранша и фактора „други“. Строителните предприемачи предвиждат леко повишение на продажните цени в сектора, макар по-голяма част от тях да очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ запазва нивото си от март. Прогнозите на търговците на дребно за развитието на бизнеса в сектора през следващите шест месеца са оптимистични, като и очакванията им относно обема на продажбите през следващите три месеца остават благоприятни.

Най-сериозните проблеми на предприятията продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша. По отношение на продажните цени търговците очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Услуги

През април съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ нараства с 2.3 пункта, което се дължи на подобрените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По-оптимистични са и мненията им относно търсенето на услуги през следващите три месеца.

Най-сериозните затруднения за дейността остават несигурната икономическа среда, факторът „други“ , недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша, като през последния месец се засилва отрицателното въздействие на първия фактор. Относно продажните цени в сектора на услугите преобладаващата част от мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПАЛАТАТА
Светли Великденски празници !
НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за виртуална бизнес среща България - Украйна, 13 май 2021 г.
Възможност за запознаване с украинския пазар, установяване на контакти с местни институции и компании Още
БТПП продължава партньорството си с weTHINK.Initiative GmbH
Фокусът е стратегията за устойчиви обществени поръчки в строителството Още
БИЗНЕС СРЕДА
Стопанска конюнктура през април 2021 година
Общият показател на бизнес климата остава приблизително на равнището си от предходния месец Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Уебинар „Предизвикателствата пред МСП в България. Как МСП да получи сертификат за клас инвестиция?“
Организира Българската агенция за инвестиции на 12 май Още
Петербургски икономически форум
2-5 юни 2021 г. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Близо 85% от годишните данъчни декларации са подадени онлайн - срокът изтича на 5 май
Едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, подават годишните си декларации до 30 юни Още
Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя 2021 г.
ДОХОДИ И ЖИЗНЕН СТАНДАРТ
Нараства делът на работещите бедни през 2020 г.
Във възрастовата група 18 - 64 години той достига до 9.7 на сто Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Среща за инвестиционно сътрудничество между Китай и Централна и Източна Европа
Организаторите събират предложения за потенциални инвестиционни проекти, за които се търсят китайски партньори Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство