Брой 53 (1565), 16-03-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Оферти за технологично партньорство от Enterprise Europe Network


 

Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network за търсене на партньори за търговско и производствено коопериране. В бюлетина са преведени кратки резюмета на запитванията. За да получите достъп до пълния текст на офертите или да заявите интерес, моля, пишете на e-mail: een@bcci.bg.

За допълнителен контакт: тел.: 02/ 8117 505, 515, 525

 

 

ЕСТОНИЯ                            
RDEE20171228001       

Естонско предприятие подготвя проектно предложение по програма EIC-SMEInst-2018-2020. Целта на проекта е да се изследват и анализират измерени инфрачервени спектри за неинвазивно откриване на молекулни промени при жени, болни от рак. Търси се партньорство с микро, малки и средни предприятия, и др.
Краен срок за подаване на проекта: 23.05.2018
Краен срок за проявяване на интерес: 01.05.2018

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ                     
RDUK20180302001                         
Английски университет подготвя проектно предложение по програма MSCA-RISE-2018. Целта на проекта е да се разработят иновативни протоколи за най-добри практики в областта на дизайнеското мислене в направления като виртуална реалност, разширенареалност и др.. Търси се партньорство с малки и средни предприятия, с опит в областта.
Краен срок за подаване на проекта: 21.03.2018
Краен срок за проявяване на интерес: 12.03.2018

 

ИСПАНИЯ                        
RDES20180228001

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма MANUNET 2018. Целта на проекта е да се тества и да се валидира технология в индустриална среда, която да локализира и направлява автоматизирани превозни средства, които извършват самостоятелни задачи за товарене и подреждане на стоки, с малка или с никаква човешка намеса. Търси се партньорство с микро, малки и средни предприятия, и др.
Краен срок за подаване на проекта: 28.03.2018
Краен срок за проявяване на интерес: 16.03.2018

ИСПАНИЯ                                        
RDES20180221001

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-ICT-29-2018. Целта на проекта е да се създаде многоезична мрежа, която да мобилизира европейската общност в областта на изкуствения интелект за подпомагане на бизнеса, чрез осигуряване на достъп до знания, алгоритми, инструменти и др.. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научноизследователски организации, университети и др.
Краен срок за подаване на проекта: 17.04.2018
Краен срок за проявяване на интерес: 30.03.2018

 

ИСПАНИЯ                        
RDES20180222001               

Испанска научноизследователска организация подготвя проектно предложение по програма H2020-ICT-32-2018. Целта на проекта е да се създадат нови продукти, процеси и услуги чрез съвременни методи за симулация, конвенционален и изчислителен изкуствен интелект и др. Търси се партньорство с микро, малки и средни предприятия, и др.
Краен срок за подаване на проекта: 17.04.2018
Краен срок за проявяване на интерес: 13.03.2018

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ         
RDUK20180302003                  

Английски университет подготвя проектно предложение по програма Interreg North-West Europe. Целта на проекта е да се подобри иновационната ефективност на МСП в региона на Северозападна Европа, като се използват инструменти за дълбочинно обучение, изкуствен интелект и др.. Търси се партньорство с микро, малки и средни предприятия, научноизследователски организации и др.
Краен срок за подаване на проекта: 26.04.2018
Краен срок за проявяване на интерес: 23.03.2018

 

ИСПАНИЯ                           
RDES20180221002                           

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-SC1-HCC-03-2018. Целта на проекта е да се развие трансгранично сътрудничество за обмен на информация, знания, информационни и комуникационни технологии и други, в областта на актовното остаряване в добро здраве. Търси се партньорство с университети, научноизследователски организации, представители на държавната власт, агенции, доставчици на услуги и др., с опит в областта.
Краен срок за подаване на проекта: 24.04.2018
Краен срок за проявяване на интерес: 23.03.2018

-------------------------------------

За достъп до всички оферти посетете уеб-сайта на Enterprise Europe Network към БТПП: http://een-bcci.com/nameri-partnior/dostup-do-vsichki-oferti/     

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Проведе се трета среща при министър-председателя по проблемите на енергетиката
Договорено е продължаване на работата по дискутираните проблеми Още
Промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност са публикувани в днешния брой на Държавен вестник
Приети от Народното събрание по настояване на национално представителните работодателски организации Още
Министерството на финансите подкрепя предложението на АОБР за промени в чл. 38 от Закона за счетоводството
БТПП организира ексклузивни двустранни бизнес срещи с фирми от Германия
27 март 2018 г. в Палатата Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Покана от Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции за участие в оценка на "дигиталната зрялост" на гр. София
По линия на проект Digital Cities Challenge на Европейската комисия Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ
Издаване на удостоверения за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства в електронна форма и предаването им по електронен път Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Новият стандарт ISO 31000 опростява управлението на риска
Предоставя по-ясни, по-кратки и по-прецизни насоки, които да подпомогнат организациите при прилагането на принципите на управление на риска Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за технологично партньорство от Enterprise Europe Network
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес форум в гр. Истанбул, 2-4 април 2018 г.
В рамките на посещението в Турция на министъра на икономиката Емил Караниколов Още