Брой 147 (1658), 03-08-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Сметната палата: Контролът върху биохрани и продукти у нас не защитава добре интересите на потребителите


Сметната палата извърши одит „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г.

Биологичното производство е съвкупна система за управление на земеделието и производството на храни, която има двойна обществена роля. От една страна обезпечава специфичен пазар на потребителското търсене на биологични продукти, а от друга страна допринася за опазване на околната среда и за развитие на селските райони.

Според изискванията на ЕС всяка от държавите-членки трябва да създаде система за контрол и да бъдат определени компетентни органи, като по този начин се гарантира, че биологичните продукти се произвеждат в съответствие с изискванията, заложени в правната рамка на Общността относно биологичното производство. В България има изградена такава система за контрол съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти.

Кои са органите, осъществяващи контрол над производството, преработката и търговията с биохрани и продукти?

Министърът на земеделието и храните е отговорен за провеждането на политиката на качество съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. Дейността на министъра на земеделието и храните се подпомага от постоянна междуведомствена консултативна комисия по биологично производство.

Дирекция "Биологично земеделие и растениевъдство" в МЗХГ е компетентно звено при провеждане на политиката на ЕС и на националната политика в областта на биологичното земеделие, както и на надзора и контрола, включително и над контролиращите лица.

Контролът за спазване на правилата за биологично производство, преработка, поставяне на задължителни знаци и търговия с биопродукти се осъществява от контролиращи лица. Те получават разрешения за дейността си от министъра на земеделието и храните според Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. 

Българската агенция по безопасност на храните осъществява контрола в търговската мрежа върху употребата на термини и означения за биологичен метод на производство, преработка и търговия с растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни.

Основният извод на Сметната палата след извършения одит е, че:

СИСТЕМАТА ЗА НАДЗОР И КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА С БИОЛОГИЧНИ ХРАНИ НЕ ЗАЩИТАВА ДОСТАТЪЧНО ИНТЕРЕСИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Този извод се подкрепя от следните констатации:

1. Контролът върху биологично произведените земеделски продукти и храни в търговската мрежа не е достатъчно ефективен, тъй като:

         - Липсва информация за всички обекти в страната, които търгуват с биологично произведени земеделски продукти и храни;

        - Българската агенция по безопасност на храните не осъществява контрол върху биологичните храни и продукти в заведенията за обществено хранене и он-лайн търговията поради липсата на нормативна регламентация. Дефицитът на контрол поражда риск в тези обекти да се продават храни, които не отговарят на изискванията за биологично производство, с което се ограничава ефекта от извършения контрол в търговската мрежа като цяло;

       -  Не са съставяни актове за установяване на нарушения на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, а са издавани само предписания, като по този начин e прилаган по-благоприятен ред при установено нарушение на императивна законова норма и не е реализирана предвидената санкция.

2. Процесът по издаване на разрешенията за контролна дейност също не е достатъчно ефективен, тъй като:

       - Издаването на разрешенията за контролна дейност през по-голямата част от одитирания период е извършвано без утвърдени вътрешни правила и процедури;

       - Има случаи на издаване на разрешения за контролна дейност без процедурите на кандидатите да отговарят на важни нормативни изисквания, а в други случаи няма увереност, че изпълняват изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 поради липса на документи; 

       -  Базата данни на лицата, осъществяващи контрол за спазването на правилата за биологично производство на земеделски продукти и храни, не осигурява необходимата проследимост за дейността на контролиращите лица. Това може да бъде използвано недобросъвестно от операторите (производители, търговци и преработватели) от една страна, а от друга поражда риск от грешки при осъществяване на контрола в търговската мрежа от Българската агенция по безопасност на храните.

3. Надзорът върху контролиращите лица не е ефективен, тъй като:

       - Надзорните проверки не са планирани адекватно и не са използвани възможностите за осъществяване на допълнителен контрол;

       -  Надзорът е нормативно ограничен само в рамките на до един процент от досиетата на производители, преработватели и търговци, с които контролиращите лица имат договор;

      -  Съществуват значими пропуски при извършване на надзорните проверки и последващия контрол за изпълнение на предписанията;

      -  Не са упражнени правомощията за отнемане или ограничаване на разрешенията за контролна дейност и налагане на санкции и глоби при наличие на основания за това, което поражда рискове в търговската мрежа да бъдат реализирани храни и продукти, неотговарящи на изискванията за биологично производство.

4. Потребителите не са достатъчно осведомени за изискванията за етикетиране и означаване на биологичните храни и начините за тяхното разпознаване.

5. Информационната база данни на производители, преработватели и търговци на земеделски биологични продукти и храни не изпълнява основното си предназначение да осигурява необходимата прозрачност за потребителите.

6. Няма ефективен обмен на информация между Министерството на земеделието, храните и горите, Българската агенция по безопасност на храните и Държавен фонд Земеделие – Разплащателна агенция, в случай на нередности и/или нарушения на правилата за биологично производство.

В процеса на обсъждане на настоящия доклад от страна на МЗХГ са предприети мерки за отстраняване на установените пропуски и актуализация на нормативната уредба и вътрешните правила и процедури.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с Японско-българската асоциация за приятелство и културни връзки
Споразумението за икономическо сътрудничество между ЕС и Япония – във фокуса на разговора Още
Покана за бизнес форум в рамките на Инициативата „Три морета“, с участие на президента на Р. България
Букурещ, 17 – 18 септември 2018 г. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Проучване по проект RESTART набеляза основни тенденции при нуждите на бизнеса от дигитални умения
Русенската търговско-индустриална камара e партньор по проекта Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Несъответствието в уменията през погледа на компаниите
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Сметната палата: Контролът върху биохрани и продукти у нас не защитава добре интересите на потребителите
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Достъпен е публичният регистър за подаване на онлайн информация по ЗОПОЕЩ
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Среща на СТИВ-Чикаго с представители на Американската асоциация на соята
Въздействието на новите митнически тарифи, наложени от администрацията на президента на САЩ Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна научна конференция “Икономическо развитие и политики: реалност и перспективи”
29-30 ноември 2018 г. в София; заявки с резюме на доклади се приемат до 28 септември Още