Брой 3 (2009), 06-01-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Покана за участие в РГ за разработване на ОП за електронно управление и техническа помощ 2021-2027 г.


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ, ЧИИТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА УЧАСТВАТ В СЪСТАВА НА ТЕМАТИЧНА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“, ФИНАНСИРАНА ОТ ФОНДОВЕТЕ  НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2021-2027 г.
 
С Решение № 196 на Министерския съвет от 11 април 2019 г. (РМС № 196/2019 г.) са определени националните приоритети на Република България за периода 2021-2027 г., одобрени са Списък с целите на политиките, които да бъдат подкрепени през програмен период 2021-2027 г. и Списък с програми и водещи ведомства за разработването им. Съгласно т. 3, буква „д“ от РМС № 196/2019 г. Администрацията на Министерския съвет е водещо ведомство за разработването на „Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ” за периода 2021-2027. 
 
Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 7 юни 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021-2027 г. (ПМС № 142/2019 г.), се създава тематична работна група за разработването на „Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ“ (ОПЕУТП) за периода 2021-2027. Предстои определянето на поименния състав на работната група.
 
Юридическите лица с нестопанска цел, работещи в обществена полза и имащи отношение към мерките, които ще се финансират по ОПЕУТП могат да участват със свои представители в състава на тематичната работна група за разработване на програмата, ако отговарят на предвидените в нормативната уредба критерии след представянето на писмени заявления за участие.
 
В съответствие с чл. 7, ал. 4, т. 14 и ал. 5 от ПМС № 142/2019 г. и във връзка с проведена през септември и октомври 2019 г. процедура по чл. 9, ал. 4 от ПМС № 142/2019 г. за ТРГ за ОПЕУТП, на основание т. 11 от Приложение 2 към чл. 9, ал. 4 от ПМС №142/2019 г., заявления за участие могат да подават следните групи юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), работещи в обществена полза:
 
1. Организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
2. Екологични организации;
3. Организации, работещи в сферата на електронното управление и дигитализацията;
4. Организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности.
Критериите, на които трябва да отговарят ЮЛНЦ за общественополезна дейност, са посочени в чл. 9 от ПМС № 142/2019 г.
 
Съгласно чл. 9, ал. 1-3 от ПМС № 142/2019 г. ЮЛНЦ за общественополезна дейност от посочените по-горе групи, които искат да участват в ТРГ за разработването на ОПЕУТП трябва да отговарят на следните общи критерии:
 
- да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор;
- да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор;
- да притежават опит в разработването/изпълнението/ мониторинга или оценката на стратегии/програми или политики;
- да притежават опит в разработването/изпълнението/ мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка/Споразумението за партньорство/програми или проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;
- да не членуват в представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за хората с увреждания.
 
Всяко заинтересовано ЮЛНЦ от посочените по-горе групи може да подаде писмено заявление по образец, утвърден от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Към заявлението следва да се приложат всички документи, посочени в т. 5 от Приложение № 2 към чл. 9, ал. 4 от ПМС № 142/2019 г.
 
Съгласно т. 4 от Приложение № 2 към чл. 9, ал. 4 от ПМС № 142/2019 г. едно ЮЛНЦ от посочените по-горе групи не може да подаде повече от едно заявление.
 
Заявленията за участие в процедурата се адресират до г-жа Ирена Първанова, директор на дирекция „Добро управление“, Администрация на Министерския съвет и заедно с приложените към тях документи се подават в срок до 15 работни дни от датата на публикуване на тази покана, до 17.30 ч. на последния ден от срока, по един от следните начини:
 
- на хартиен носител на адрес: гр. София 1594, бул. „Княз Ал. Дондуков”, № 1.
- по електронен път: заявлението за участие и декларацията по т. 3 и т. 5, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 9, ал. 4 от ПМС № 142/2019 г. се подписват с електронен подпис от законен представител на заинтересованото ЮЛНЦ; документите по т. 5, букви „а“ и „б“ от Приложение № 2 към чл. 9, ал. 4 от ПМС № 142/2019 г. се сканират; всички документи се изпращат на електронен адрес: opgg-pc@government.bg.
 
 
Образците на документите, необходими за участие в процедурата за избор са приложени към тази покана.
 
Всички лица, които са подали в срок заявления по образец и отговарят на посочените в чл. 9 от ПМС № 142/2019 г. критерии, ще бъдат поканени да определят по един общ представител на съответната група ЮЛНЦ за общественополезна дейност за основен член и до трима представители за резервни членове.
 
Източник: Министерски съвет на Република България
НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП се присъедини към европейската мрежа Mirabilia
Новото партньорство е още една стъпка в промотирането на устойчивото развитие на туризма Още
Очакваме вашите иновационни идеи и разработки
Седмо издание на „Конкурса за иновации“ Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Наближава крайният срок за регистрация в конкурса „Наградите на БАИТ“
БТПП е партньор на инициативата Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Промени в етикирането на хранителни продукти, внасяни в Израел
СТИВ-Тел Авив Още
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Тол калкулатор на сайта bgtoll.bg помага на превозвачите да планират разходите си за новите пътни такси
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Покана за участие в РГ за разработване на ОП за електронно управление и техническа помощ 2021-2027 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Голуей и Риека: Европейски столици на културата през 2020 г.
Два крайбрежни града, отворени към света и домакини на редица фестивали Още