Назад

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите


С предложенията за промени в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) са отразени промени в Регламент (ЕС) № 651/2014 (Общ регламент за групово освобождаване), като някои текстове са прецизирани за съответствие с разпоредбите на Регламента.

ЗНИ и Правилникът за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ) представляват т. нар. ,,схема за помощ", по смисъла на чл. 2, т. 15 от Регламента. ,,Схема за помощ" означава всеки акт, на основата на който, и без да се изискват допълнителни мерки за прилагане, индивидуална помощ може да се предостави на предприятията, определени в този акт. Въвеждането на тези промени в ЗНИ и последващо в ППЗНИ, след одобряване на приложимите по ЗНИ схеми за регионална помощ и помощ за обучение, ще позволи продължаване на прилагането на финансовите насърчителни мерки за сертифицираните по закона инвестиционни проекти.

С промените в ЗНИ се предлага също разграничаване на финансовите мерки с оглед приложимостта на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 и на Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (2016/С 262/01).

Причините за необходимостта от подобно разграничение се състоят в същността на самите мерки. Така например придобиването на недвижим имот или на ограничено вещно право върху имот, както и финансовото подпомагане на изграждането на техническа инфраструктура, попадат в приложеното поле на Известието на Комисията и са в т.нар. режим „не помощ", което не предполага съответствие с изискванията на Регламент № 651/2014. Това ще даде възможност при последващи промени в Регламента мерките, които се прилагат в режим „не помощ", да могат да продължат да бъдат прилагани и в периода, в който се извършва привеждане в съответствие на националното законодателство с европейското.

Останалите мерки с финансово изражение - обучение, частично възстановяване на осигурителните вноски, направени за сметка на работодателя, безвъзмездна финансова помощ, закупуването на недвижими имоти на цени под пазарните следва да отговарят на схемата за  регионална инвестиционна помощ и на схемата за обучение, които произтичат и следват правилата на Регламент № 651/2014.