Назад

Проект на Наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради


Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане Проект на Наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. Нормативният акт е разработен по съвместна компетентност от Министерството на енергетиката (МЕ), Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Агенцията за устойчиво енергийна развитие (АУЕР).

Във връзка с новия законодателен пакет, предложен от Европейския съюз, предвиждащ целенасочени действия за изпълнение на Зелената сделка, България трябваше да извърши следващото динамично адаптиране на  законодателството по енергийна ефективност към измененията в европейските актове, за да осигури стабилна и предвидима нормативна уредба през следващите десет години. 

Основната цел, която се поставя с приемането на Наредбата, е документът да бъде приведен в съответствие с изискванията на ЗЕЕ (Закона за енергийна ефективност), с техническите изисквания на наредбата по чл. 31, ал. 4 и с наредбата по чл. 56 от ЗЕЕ. Така ще се се осигури завършеност на процеса на нормативна осигуреност за изпълнение програмите за енергийна ефективност по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ), оперативните и други програми.

С изменение на ЗЕЕ от месец март миналата година, в българското законодателство бяха транспонирани изискванията на Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност (Директива (ЕС) 2018/844). В Директива (ЕС) 2018/844 се посочва, че за да бъдат постигнати целите на политиката относно енергийната ефективност на сградите, прозрачността на сертификатите за енергийните характеристики следва да бъде подобрена, като се гарантира, че всички необходими параметри за изчисляване, както за целите на сертифицирането, така и за целите на минималните изисквания за енергийните характеристики, са определени и се прилагат последователно. Това изискване е изпълнено като в проекта на Наредба са предвидени някои подобрения в образеца за енергийни характеристики на нови сгради и в образеца за енергийни характеристики на съществуващи сгради в експлоатация.

Промените в законовата и в подзаконовата нормативна уредба за енергийна ефективност на сгради безспорно дават отражение върху условията и реда за извършване на обследване на енергийна ефективност на сградите. Това засяга пряко и процеса по издаване на сертификати за енергийни характеристики, които по обвързан начин, с нормативните актове, удостоверяват енергийните характеристики на сградите и резултатите от енергийните обследвания.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на имейл адрес: v.ilieva@me.government.bg

Проект

Мотиви

Приложение №1

Приложение №2