Назад

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България


Проектът цели изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), с което в българското законодателство да бъдат въведени изискванията на Директива (ЕС) 2021/1883 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2021 година относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост и за отмяна на Директива 2009/50/ЕО на Съвета. Също така е предвидена промяна, свързана с констатиран от Европейската комисия проблем по прилагане на Директива 2014/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно условията за влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници. В тази връзка са прецизирани релевантните разпоредби от ЗЧРБ и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ), по отношение на здравно осигуряване на сезонните работници, с разрешено право на продължително пребиваване по чл.24к от ЗЧРБ след получаването на документа за пребиваване; възможност за удължаване срока на пребиваване на чужденец, извършващи сезонна работа за срок до 90 дни и влезли с виза за краткосрочно пребиваване или краткосрочно пребиваване.

Законопроектът въвежда в националното законодателство видовете лични документи, издавани от Република България в съответствие с Регламент 2019/1157/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година, както и процедурата по тяхното издаване, като в тази връзка се предвидени съответните изменения и в Закона за българските лични документи и в Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и на членовете на техните семейства.

Предвидено е също здравно осигуряване на чужденците, притежатели на разрешение за пребиваване тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“ на основание чл. 24и от ЗЧРБ след получаването на документа за пребиваване. Със законопроекта се създава нов чл. 24 р, чрез който се разширява приложното поле на ЗЧРБ, като се разписва процедура за предоставяне на право на пребиваване в Република България на чужденци „специализанти“.

Предложени са изменения в режима, който урежда правото на постоянно пребиваване на чужденците в Република България, в насока на уеднаквяване на изискванията спрямо кандидатите на постоянно пребиваване в общата хипотеза (натрупани периоди на продължително пребиваване в продължение на 5 години) и на членовете на семейства на български граждани, за да се изисква упражнено право на законно и непрекъснато пребиваване в предходен период.

Оптимизирана е процедурата по предоставяне на право на продължително пребиваване на инвеститори, като проверката на условията по инвестицията, на които следва да отговарят, се възлага на Българската агенция за инвестиции. Подобрена е процедурата по взаимодействие на компетентните държавни структури, ангажирани в процеса на издаване на: - Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“ (чл. 24и от ЗЧРБ); - Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“ (чл. 33к от ЗЧРБ) ;- Разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер с право на продължително пребиваване (чл. 33п от ЗЧРБ);- Разрешение за продължително пребиваване с цел заетост като сезонен работник (чл. 24к от ЗЧРБ.)

Дата на откриване:

2.10.2023 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Правосъдие и вътрешни работи

Дата на приключване:

1.11.2023 г.

Добави коментар