Назад

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за индустриалните паркове


Индустриален парк София-Божурище

Измененията и допълненията на Закона за индустриалните паркове целят да се предвиди възможност за финансово подпомагане на собствениците и операторите на индустриални паркове за изграждане на вътрешната техническа инфраструктура на парка. Създава се нов тип специализиран парк, в който се извършват един вид производствени дейности, с което ще се стимулира клъстерирането. Друга промяна е свързана с предложението за отпадане на възможността държавата пряко да бъде собственик на индустриален парк чрез създаване на „държавен индустриален парк”.

Също така, с предложените изменения и допълнения се прецизират текстове, по отношение на които в процеса на прилагане на закона е установено, че създават трудности за бизнеса и регистрирането на индустриални паркове.

Очакваните резултати от прилагането на акта включват създаване на по-добри условия за инвестиции и за насърчаване на инвеститорите да извършват производствена дейност в индустриални паркове.

Документи:

Проект на доклад до Министерския съвет;

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за индустриалните паркове;

Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за индустриалните паркове;

Частична предварителна оценка на въздействието;

Становището по Частичната предварителна оценка на въздействието.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: e-docs@mi.government.bg .