Брой 242 (1254), 15-12-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Пет нови операции за близо 134 млн. лв. са одобрени от Комитета за наблюдение на ОП РЧР


Пет нови операции на обща стойност на близо 134 млн. лв.  бяха одобрени от Комитета за наблюдение на ОП РЧР. Две от тях са свързани с ангажименти на страната, очертани в Споразумението за партньорство. Едната операция ще бъде в подкрепа на подхода „Водено от общностите местно развитие“, а другата ще допълни инвестициите от оперативна програма „Региони в растеж“ в устойчиво градско развитие чрез допълващи „меки“ мерки за реализирането на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие на 39 общини. Предвидени са и две операции, касаещи интеграцията на хората с увреждания в България, които са сред най-големите целеви групи в риск от социално изключване от обществения живот и пазара на труда. Бенефициенти по тези схеми са съответно Агенцията за хора с увреждания и Национално представителните организации на хора с увреждания и национално представителните организации за хора с увреждания.

Операцията „Подкрепа за водено от общностите местно развитие“ ще подпомогне повишаването на заетостта и мобилизиране на наличния, но все още неразработен напълно местен потенциал за растеж, което ще допринесе за подобряване на качеството на живот на населението в обхванатите територии. Операцията ще подпомогне нуждаещите се от социална подкрепа и от подкрепа за заетост и ще предостави нови възможности за подобряване на доходите и стандарта на живот на местните общности. Максималният бюджет от ОПРЧР за финансиране на операцията, чиято продължителност е до 2023 година, е до 97 300 000 лева.

Основна цел на операция „Равни шансове“, която е с продължителност до 2020 година и бюджет 8 000 000 лева, е да се създадат предпоставки за активно социално включване на хората с увреждания. Процедурата цели също реализацията на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, както и предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Процедура „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“ ще окаже подкрепа за допълняемост на проектите, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) за изграждане на социална инфраструктура извън процеса на деинституционализация – центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца на улицата. Операцията е с бюджет 18 000 000 лева и е с продължителност до 2023 година.

Целите на операция „Развитие на инструментите за формиране и прилагане на политиките за интеграция на хората с увреждания“, която е предвидено да продължи до 2020 година, са свързани с актуализиране, оптимизиране и апробиране на процесите по мониторинг, оценка и бюджетиране на политики по отношение на интеграцията на хората с увреждания в контекста на изпълнението на националните ангажименти, произтичащи от Конвенцията за правата на хората с увреждания. Бюджетът на процедурата е 500 000 лева.

Процедурата „Иновативни заедно“, която ще продължи до 2023 година, и е с бюджет 10 000 000 лева, е насочена към институциите от системата на Министерството на труда и социалната политика и цели да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Международната търговска камара – със статут на наблюдател в Общото събрание на ООН
БТПП, като член на МТК, е убедена, че това е ключов момент и уникална възможност за бизнеса Още
Нови кредитни линии и финансови инструменти, ориентирани към бизнеса, бяха представени в БТПП
На кръгла маса, организирана по инициатива на Съвета по иновации и развитие на технологиите Още
БТПП се включи в семинар на Европейския институт за Азия
Обсъждане на конкретни концепции за коопериране в областта на ниско въглеродните технологии Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата – Търговище отбеляза своята 20-годишнина
Фирми, партньори и личности получиха отличия за ползотворно сътрудничество и активно участие в дейността на Палатата Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Пет нови операции за близо 134 млн. лв. са одобрени от Комитета за наблюдение на ОП РЧР
Операцията „Подкрепа за водено от общностите местно развитие“ ще подпомогне повишаването на заетостта Още
ТУРИЗЪМ
Министерството на туризма представи единна интерактивна платформа и мобилно приложение – I Love Bulgaria
Обединява всички елементи на туристическия сектор Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕП гласува нови правила за повторно налагане на визов режим за влизане в ЕС
Както държавите членки на ЕС, така и Европейската комисия ще могат да задействат механизма за суспендиране на безвизовото пътуване Още