Брой 182 (942), 18-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Тества се модулът за електронно отчитане на проектите в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН)


В периода от 18.09.2015 г. до 27.09.2015 г., на интернет адрес: https://eservices2020.government.bg се предоставя публичен достъп на всички заинтересовани лица до новата функционалност на ИСУН за отчитане на проектни предложения. За целта беше разработена специална среда, в която бъдещите потребители могат да разгледат и да опитат как се работи със системата. Желаещите да тестват системата трябва да разполагат с електронен подпис. Те подават проектно предложение, следвайки стъпките за електронно кандидатстване в системата. След регистрация, тестовото им проектно предложение автоматично преминава през етапите на одобрение, за да може потребителят да пристъпи към отчитане.

Целта от една страна, е да се даде възможност на потребителите да се запознаят с отчетните формати и начина на въвеждане на информацията. Същевременно, ако в процеса на работа за потребителите възникнат проблеми или трудности, те ще бъдат отстранени, още преди пускането на системата. Не на последно място, изминаването на процеса по кандидатстване отново ще позволи на потребители, които още не са подавали проектни предложения да го упражнят.

Публично тестване от този мащаб на системата, която е с ограничен достъп на потребителите се прави за първи път и следва добрия опит, който имахме при въвеждането на функционалността за кандидатстване. Благодарение на точните описания на възникналите грешки и действията на различни потребители, бяха установени и отстранени причините за проблеми, които биха затруднили работата, както на кандидатите, така и на системата. Предварителното установяване на потенциалните рискове е в пълно съответствие с усилията ни за създаване на една ясна, удобна за всички потребители информационна система, за да може тя да подпомага, а не да затруднява процеса по кандидатстване, отчитане и наблюдение на проектите.

ИСУН, през програмен период 2014-2020, ще спомогне за повишаване на ефективността, прозрачността и проследимостта при усвояването на средствата от ЕС. Информацията, веднъж регистрирана в системата, се наследява във всички модули, където е необходима, без да се изисква нейното повторно въвеждане. В резултат се намалява административната тежест за кандидатите, подобрява се работата на управляващите органи, преодоляват се значителна част от причините за забавяне и технически грешки при управление на проекти. Въвежда се засилено използване на електронна комуникация между всички участници в системата за управление и контрол на средствата от ЕС, включително между кандидатите/бенефициентите по оперативните програми, съответните управляващи органи, сертифициращия и одитния органи.

До момента през системата са подадени 3 285 проектни предложения, 2/3 от които изцяло по електронен път. Прави впечатление, че кандидатите са най-активни точно преди изтичането на крайните срокове на процедурите. Между 30 % и 70 % от проектите се подават в последния ден, като този процент е значително по-висок при процедури с изцяло електронно кандидатстване.

Получените технически запитвания свързани с функционирането на системата не надвишават 10% от общия брой подадени проекти. С все по-активното използване на системата затрудненията, които изпитват потребителите намаляват. По последната процедура, „Ново работно място", чийто краен срок за кандидатстване, изтече на 14.09.2015 г., освен че са подадени близо 1 700 проектни предложения, получените сигнали за проблеми при работа с ИСУН са под 7%. Най-често срещаните въпроси са свързани с подписването на проектното предложение с електронен подпис, като след съдействие от страна на служители в дирекция СУСЕС, трудностите са преодоляват и кандидатите успяват успешно да подадат проектно предложение. Нерядко потребителите да забравят да прикачат документи или допускат грешка при попълване на формуляра, като осъзнават това едва след подаването му. В този случай, следва да се има предвид, че веднъж подадено проектното предложение не може да бъде оттеглено от системата. Кандидатът следва да уведоми управляващия орган по реда посочен в Насоките за кандидатстване за желанието си да оттегли проектното предложение, като системата позволява междувременно той да подаде друго, коректно предложение.

Кандидати, бенефициенти и всички заинтересовани лица, могат да се запознаят с функционалността и да дадат своите коментари до 27.09.2015 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с генералния директор на Uber България
Обсъдена бе степента на развитие на фирмата в нашата страна Още
Покана за участие в бизнес мисия в Коджаели, Турция през октомври
Match4Industry - двустранни бизнес срещи за търговско коопериране, 15-16 октомври 2015 г. Още
Нови членове на Палатата
ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ
Физическите лица могат да пожелаят да им се удържа авансов данък за четвъртото тримесечие на 2015 г.
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Тества се модулът за електронно отчитане на проектите в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН)
Кандидати и бенефициенти могат да се запознаят с новата функционалност на системата Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за безопасността на дейностите по търсене и проучване или проучване или добив на подземни богатства
Нефт и природен газ в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България Още
ИНФРАСТРУКТУРА
Срещата на върха по пътна инфраструктура във Варна
Министрите приеха обща визия „Обновени пътища /Свързани икономики/ По-добър живот” Още