Брой 118 (878), 23-06-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Сметната палата установи неефективни контролни процедури при усвояването на евросредства за конкурентоспособност


Сметната палата установи неефективни контролни процедури при одита за съответствие на приоритетна ос „Повишаване на ефективността на предприятията и насърчаване развитието на благоприятна бизнес среда” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, за периода 01.01.2007 – 31.12.2012 г.

Одитът е извършен в Министерството на икономиката и енергетиката (сега  Министерство на икономиката), Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”.

Приоритетната ос е насочена към насърчаване на инвестициите в модерни технологии и подобряване на управленските умения. Целта е да се повиши конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез инвестиране в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.

В одитирания период са били обявени процедури за 1.187 млрд. лв., които обаче са били увеличени в последствие на над 1.392 млрд. лв. По процедурите са подадени 5616 проектни предложения като са сключени 1875 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за повече от 980.704 млн. лв., което е 70.44 на сто от коригирания бюджет.

В резултат на извършения одит Сметната палата е направила следните изводи и заключение:

 Дейностите по подготовката и провеждането на процедурите за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са организирани в съответствие с изискванията на регламентите на Европейския съюз, планираните цели по програмата и действащото национално законодателство.

Въведените процедури за управление и изпълнение на проектите също в съответствие с действащото законодателство и регламентите на Европейския съюз.

Организацията на счетоводната отчетност и документирането на стопанските операции са в съответствие с действащото национално законодателство и указанията на Министерството на финансите.

Определените критерии за оценка при кандидатстване не дават точни и недвусмислени указания на оценителите и не създават предпоставки за ефективно оценяване. Голяма част от оценките по отделните критерии не са обосновани.

Няма регламентиран ред за определяне на председател и членове на оценителните комисии, така че квалификацията и професионалната им компетентност да кореспондират със спецификата на всяка от обявените процедури за подбор на проекти.

В Междинното звено - Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, вътрешният контрол върху отделните етапи на оценка е бил неефективен. В резултат на това протоколите от тях и оценителният доклад са коригирани нееднократно от ръководителя на Управляващия орган. Междинното звено е закрито от 01.05.2012 г.

Липсва критерий, оценяващ правилното представяне на разходите. Поради това са допуснати проекти с некоректно представени разходи за ДДС, които при верификацията са завишили процента на разходите (интензитета) по одобрената безвъзмездна финансова помощ.

При проверките на процедурите по мониторинг и верификация са констатирани несъответствия с действащите правила, различен подход от страна на Управляващия орган при идентични случаи, свързани с верификацията на разходи, недостатъчно ефективни контроли, които не са идентифицирали пропуски и грешки на бенефициентите.

Констатирани са отклонения в изпълнените индикатори спрямо заложените по договор. Открити са несъответствия на прилаганите критерии за избор на изпълнител спрямо предвидените в нормативните документи. По една от проверените процедури са установени несъответствия между допустими, договорени и придобитите стандарти. поради непоследователно прилагани контроли. Поради непоследователно прилагани контроли не са разкрити пропуски в документите, представяни от бенефициентите за възстановяване на разходи.

Установено е също, че процедурните и проектните досиета не са пълни, защото липсват правила за съдържанието, сроковете и систематизирането им.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Федерацията на пакистанските палати поставиха началото на бъдещо партньорство
Подписаха споразумение за сътрудничество по време на Първата сесия на българо-пакистанската междуправителствена комисия.... Още
EEN към БТПП участва в Годишната координационна среща на европейските информационни мрежи в България
Инвестиционният план на ЕС и необходимостта от проактивен подход на българските предприемачи – във фокуса на дискусията Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
ЕВРОПАЛАТИ: Държавите членки изостават в предоставянето на ясни правила за енергийните одити
МСП често не разполагат с финансови средства за извършване на енергийни одити и за прилагане на мерки за спестяване на енергия Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Сметната палата установи неефективни контролни процедури при усвояването на евросредства за конкурентоспособност
Одобрявани са проекти със завишени разходи, допуснато е финансиране без адекватна и ефективна оценка... Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Необходимостта от средни специалисти отново расте
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Трудова мобилност в ЕС: комисия на Европейския парламент гласува мерки за по-добро сътрудничество
Подобряване на работата на мрежата EURES, като се създаде широк набор от свободни позиции... Още