Назад

Промени в Закона за устройство на територията за довършване на общински и държавни инфраструктурни обекти


Промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) ще въведат механизъм, чрез който публични държавни или общински инфраструктурни обекти без пълния обем строителна документация, които отговарят на техническите правила, норми и изисквания за съответния вид строеж, да бъдат завършени и въведени в експлоатация. Към тях спадат елементи на техническата инфраструктура, като транспортната инфраструктура и съоръженията към нея – мостове, тунели, надлези, подлези, прелези, ВиК инфраструктура, електрически подстанции, хидромелиоративни строежи и др.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията и документацията към него са публикувани за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации и на интернет страницата на МРРБ. Срокът за обществено обсъждане е 30 дни.

В съществуващия ЗУТ липсват и разпоредби, които да определят статута на започнали, изградени, реконструирани  и ремонтирани обекти без изискващите се по ЗУТ строителни книжа - одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж, за хидротехнически съоръжения и прилежащите им съоръжения, публична собственост на държавата и общината, които съгласно чл.137, ал.1, т.1, б. “д“ от ЗУТ представляват строежи от първа категория.

Липсата на правна уредба, която да урежда тези строежи води до невъзможност те да бъдат завършени и въведени в експлоатация. Същевременно тяхното премахване е нецелесъобразно и икономически необосновано в случаите, в които са били допустими по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно действащия закон.  Освен, че са публична собственост на държавата или на общините, тези строежи имат предназначение за трайно задоволяване на обществени нужди, като голяма част от тях представляват национални обекти и/или обекти с национално значение, както и обекти с първостепенно общинско значение.

За да се гарантира обществения интерес, МРРБ залага в законопроекта  регламенти към възложителите и необходимата документация, както и кратки срокове за изпълнението на тези действия.

Предвидено е възложителите да заявят такива строежи в 3-месечен срок след влизането в сила на промените в ЗУТ пред началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). Службата и другите участници в строителството извършват проверка на място за състоянието и степента на завършеност на всеки строеж. При изрядна документация началникът на ДНСК ще издава удостоверение за годност за експлоатация за  завършените строежи при условия и ред, определени в наредбата по чл. 177, ал. 2 от ЗУТ.

Незавършените строежи ще могат да се довършат по общия ред на ЗУТ, въз основа на одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж. Въвеждането им в експлоатация също ще се провежда по общия ред на ЗУТ.

 С промените се гарантират и гаранционните срокове за строежите, които ще започват да текат от деня на издаването на удостоверението за годност за експлоатация за завършените строежи, съответно от деня на въвеждането им в експлоатация по общия ред на ЗУТ (за незавършените строежи).

Обектите, които не се декларират в разписаните срокове, ще се премахват по общия ред на Закона за устройство на територия.