Брой 113 (1871), 17-06-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Становище на БТПП относно Законопроект за изменение и допълнение на ЗДДС


БТПП изпрати до Парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика своето становище относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (сигн. № 954-01-37).

БТПП счита, че предвиденото намаляване на стандартната данъчна ставка за данъка върху добавената стойност (ДДС) за избрани група продукти, (брашно и изделия от брашно, месо, мляко и яйца) не гарантира намаляване на цената на стоките, защото този процес не подлежи на контрол в пазарната икономика.

Веднъж допуснато, то ще бъде използвано като аргумент за натиск и от други икономически субекти за намаляване на ставките на ДДС за стоки и услуги, с което ще се подкопае стабилността на системата на приходите в бюджета и ролята на ДДС като основен приходоизточник.

 Изключително важно е, при всеки опит да се правят промени в режима на ДДС, да се направят прецизни анализи от какви приходоизточници ще се компенсира негативното отражения върху бюджетните приходи на намалените ставки за основни хранителни продукти. Това е още повече наложително с оглед фактическото използване на съществена част приходите от ДДС за балансиране на плащанията по публичните осигурителни схеми.

Допускането на намаление на ставките на косвените данъци и въвеждането на диференцирани ставки по групи стоки e предпоставка да се търсят решения за балансиране, което от своя страна е възможно да предизвика необходимост от увеличаване на ставките на преките данъци, съответно натиск за въвеждане на прогресивно подоходно облагане, както и увеличение на ставките на други неданъчни публични вземания.

БТПП винаги е отстоявала позицията, че единната ставка на данъка върху добавената стойност е най-справедлива от гледна точка на принципа на равнопоставеност на стопанските субекти и от гледна точка на функционирането на системата на ДДС. С въвеждането на различни данъчни ставки за ДДС се увеличава рискът от данъчни измами и укриване на ДДС, защото се създава възможност за неправилно деклариране и прилагане на режима на намалена ставка. Въвеждането на диференцирани ставки изисква съответно и увеличаването на специализирания състав на Националната агенция за приходите. 

През 2016 год. БТПП направи собствено проучване чрез Европейски иновационен и информационен център (EEN) към БТПП, който със своята мрежа от партньори от страните-членки обобщи информация от прилагането на диференциран ДДС. Информация от това проучване ни даде достатъчно мотивирана оценка, че прилагането на различна ставка на данъка е неефективен инструмент, свързан е с бюджетни загуби, повишаване на административната тежест в данъчно отношение и е свързан в преобладаващия брой от случаи с липсата на краен ценови ефект върху потребителите – заради запазване на цените на стоките. Исторически много малко страни, като изключим тези, които първи са въвели ДДС в данъчните си системи, си позволяват, да въвеждат диференцирани ставки на ДДС. Не ни е известно това  решение да е довело в тези страни до  положителни тенденции в икономиката.

С оглед гореизложеното, БТПП предлага да се търси решение за подобряване на данъчната политика чрез премахване на данъка върху дивидента, намаляване с 5% на данъка върху доходите на едноличните търговци с цел изравняването му с нивата корпоративния и индивидуалния подоходен данък, както и усъвършенстване на системата за възстановяване на данъка върху добавената стойност (ДДС).

Друг положителен подход в данъчното законодателство би бил с право на данъчен кредит по Закона за ДДС да се ползват инвестициите в държавна и общинска инфраструктура, свързани с осъществяването на инвестиционен проект и направени от лица, осъществяващи независима икономическа дейност, както и усъвършенстване на режима на т.н. „особена солидарна отговорност” по чл. 177 от Закона за ДДС – ограничаване на хипотезите на отговорност на данъчно задължено лице в случаите на злоупотреба във веригата на договорните връзки.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно Законопроект за изменение и допълнение на ЗДДС
Единната ставка на ДДС е най-справедлива от гледна точка на принципа на равнопоставеност на стопанските субекти Още
Писмо на АОБР до изпълнителния директор на НЕК ЕАД
Относно обявен търг за продажба на електроенергия Още
Как се прави бизнес с Бангладеш
Икономика, инвестиционен климат, потенциални сектори за двустранно сътрудничество Още
Среща с управителя на йеменска фармацевтична компания
Възможности за сътрудничество в областта на фармацията, туризма и селското стопанство Още
24 юни - Представяне на магистърски програми с икономически профил на Университета Winchester
Подходящи за завършили бакалавърска степен, които желаят да надградят своето образование ... Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Кои са общините с най-голям ръст и спад на наетите лица
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
Бизнесът ще продължава да търси специалисти с квалификация
Национално представително изследване на Агенция по заетостта върху база от 396 000 активни предприятия Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Започва набиране на проекти за подкрепа на малки и средни предприятия
Нови 7 млн. ще бъдат инвестирани в граничния регион между България и Гърция Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационен ден на Европейския съвет за иновации
На 19 юни от 9:30 ч. в Дома на Европа - София Още