Брой 48 (1312), 10-03-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Преработването на ISO 31000 ще направи стандарта по-ясен и разбираем


Международният стандарт ISO 31000:2009 за управление на риска е предназначен за хората, които създават и защитават ценностите в една организация чрез управление на риска, вземане на решения, определяне на цели и тяхното постигане и подобряване на ефективността. Процесът по преработване на стандарта открива предимствата от опростяване на процеса за управление на риска.

Преработването на стандарта ISO 31000:2009 Управление на риска. Принципи и указания, се придвижи една крачка напред до етап проект на международен стандарт (DIS), като проектът е достъпен за обществено обсъждане. Какво означава това? И какво се случи в процеса на преработване от етап проект на ниво комитет (CD) през март 2015? Работата по преразглеждането следва една цел: да направи нещата по-лесни и ясни. Това е постигнато чрез използването на достъпен език при излагането на основните принципи за управление на риска по логичен и разбираем за потребителите начин.

Стандартът предоставя насоки по отношение на ползите и стойността от ефективното и ефикасно управление на риска и следва да помогне на организациите да разберат по-добре и да се справят с неопределеността, пред която са изправени в преследване на целите своите цели.

Основната задача е да се намери баланс между даването на достатъчно подробни указания и изписването на цял учебник. С оглед на това текстът на стандарта е намален до неговите фундаментални концепции, за да се създаде по-кратък, ясен и по-конкретен документ, който е лесен за четене и в същото време широко приложим. Това не означава, че специфичните значения и секторната терминология, които са важни за определен кръг потребители, са заличени от текста. Напротив, основен аспект на преразглеждането е предоставянето на повече и по-подробна информация.

С цел да се избегне утежняване на стандарта се взе решение да се намали терминологията в стандарта ISO 31000 до основните понятия, а останалата терминология да се включи в Ръководство 73 на ISO Управление на риска. Речник, който съдържа конкретна терминология, свързана с управлението на риска, и е предназначен за четене заедно с ISO 31000.

Стандартът предоставя основата за възвръщането на доверието между експерти и крайни потребители, които се изправят пред различни предизвикателства, свързани с риска, и имат нужда от разбиране и комуникация с други заинтересовани страни. Отправната точка за изграждане на рамка за управление на риска, която съдържа насоки, съответстващи на потребностите на всеки отделен потребител, е разширена с допълнителни модели и примери, специфични за отделните държави и индустрии.

 „Посланието, което нашата група би искала да предаде на читателите на проекта на международния стандарт, е безкомпромисно да оценят дали настоящият проект предоставя необходимите насоки, като същевременно остава приложим за всички организации във всички държави. Важно е да се отбележи, че ние не разработваме просто един американски или европейски стандарт или стандарт за публични или финансови услуги, а един по-обобщен основен международен стандарт”, казва Джейсън Браун, председател на ISO/TC 262 Управление на риска, техническия комитет, разработил стандарта.

Голяма част от сложния и неразбираем език е премахната, така че текстът е по-изчистен и съобразен с очакванията и е по-достъпен и разбираем за читателите. Стандартът също така включва някои значителни подобрения, като значението на човешките и културни фактори за постигане целите на организацията, като се набляга на внедряването на управлението на риска в рамките на процеса на вземане на решения. Това означава, че основното послание на стандарта ISO 31000 остава същото - интегриране на управлението на риска в стратегическата и оперативната система за управление.

Следващата стъпка ще бъде финализиране на работата по преразглеждане на стандарта до достигане на етап окончателен проект на международен стандарт (FDIS). Новото издание на стандарта ISO 31000 се очаква да бъде публикувано в края на 2017 г. или началото на 2018 г.

Източник: ISO, Български институт за стандартизация

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес делегация ще посети Ливан в периода 4 – 7 април
В програмата се предвижда Ливано-български делови форум и посещение на изложението HORECA Още
БТПП участва във форум „Единен пазар, производство и потребление“ в Брюксел
Обсъждане на Становище относно „Несъстоятелност на предприятията“ Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Опити за заобикаляне на правилата за наемане на чужденци у нас чрез обучения установи ИА ГИТ
Новата нерегламентирана практика е засечена по време на инспекционната кампания в зимните курорти Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Представяне на възможностите за закупуване на български стоки и услуги от Посолството на САЩ в София
15 март от 10.00 часа в Американския център ( София, пл. Славейков 4а) Още
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Министерството на транспорта получи официално инвестиционно намерение от най-големия производител на железопътен подвижен състав
В инвестиционното намерение са посочени решения за стратегическо съвместно сътрудничество Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Преработването на ISO 31000 ще направи стандарта по-ясен и разбираем
Стандартът предоставя насоки по отношение на ползите и стойността от ефективното управление на риска Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на План за 2017 г. за изпълнението на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2013 г.)
Систематизирани са комплексни и секторни мерки, които оказват въздействие върху демографското развитие в краткосрочен и средносрочен времеви обхват Още