Брой 134 (1645), 17-07-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Анализ на състоянието на икономиката на Виетнам през 2017 година


Развитието на икономиката на Виетнам през 2017 година беше силно повлияно от увеличените вътрешно търсене, износ и инвестиции, както и от силното представяне на туристическия сектор. В резултат на всичко това, ръстът на брутния вътрешен продукт се увеличи през миналата година с 6.8%.

Експортно ориентираното производство, особено в областта на електрониката, телекомуникационните продукти и текстила продължи да бъде основният двигател на индустриалния растеж(14.4%).

Паричната политика и кредитната политика продължиха да балансират целите за стабилност и растеж. През 2017 година инфлацията във Виетнам достигна 3,8%, от 2,7% през 2016 година. Намаляването на лихвените проценти по кредитите от търговските банки и увеличеното доверие на потребителите и инвеститорите помогна за стимулиране на ръста на кредитите до приблизително 18,2% през 2017 година. Платежният баланс остана с излишък от 5.6% от брутния вътрешен продукт, подкрепен от търговски излишък, устойчиви парични преводи и големи потоци от преки чуждестранни инвестиции. По текущата сметка се отчете излишък от около 2,5% от брутния вътрешен продукт. Капиталовата сметка също завърши годината с излишък, изчислена на 8,9% от брутния вътрешен продукт, което в голяма степен се дължи на значителни плащания на преки чуждестранни инвестиции както и на приток на капитали от чужбина, тъй като правителството намали ограниченията за чуждестранна собственост в местните компании. Това укрепване на платежния баланс позволи на Държавната банка на Виетнам да увеличи с 13.1 милиарда щатски долара валутните си резерви през 2017 година, с което валутните резерви на страната достигнаха 50 милиарда щатски долара, което е равно на малко повече от три месеца внос.

През 2017 година бе постигнат напредък в продажбата на държавни предприятия. Правителството продаде капиталови дялове в 39 държавни предприятия(при поставена цел от 44), получавайки приходи в размер на един милиард щатски долара, което е най-високият резултат от началото на процеса на приватизация през 2013 година. Един от факторите, които доведоха до увеличаване на постъпленията, беше силното представяне на фондовия пазар с покачване на индекса на цените на акциите с почти 48% през 2017 година, като пазарната капитализация на фондовете достига близо 75% от брутния вътрешен продукт. Като се има предвид темпото на приватизация досега, планът на правителството да продаде 181 държавни предприятия и да направи първоначална публична оферта за други 64 компании през 2018 година изглежда трудно осъществим. В подкрепа на своята решимост да ускори приватизирането на държавни предприятия, виетнамското правителство предприе конкретни мерки в началото на 2018 година. Едно от решенията му беше да консолидира контрола върху активите в фирми, управлявани от различни министерства, които често играха важна роля в забавянето на плановете за приватизация.

Стабилността на банковия сектор през 2017 година се подобри, отразявайки благоприятните макроикономически условия и приетото от Националното събрание решение No.42 през юни 2017 година за справяне с наследството на необслужваните заеми. Това решение отстрани някои  правни пречки и се създадоха възможности за ефективно отпускане на заеми. Тези мерки подобриха способността на заемодателите да работят по-ефективно с изискването на обезпечения и така да изключат лошите кредити. Увеличи се обемът на търговията с лоши кредити на вторичния пазар. Въпреки това, процентът на лошите кредити остава сравнително висок в сравнение с международните стандарти - 7,9% от всички отпуснати кредити.

Прогнозите са, че икономическият ръст на Виетнам ще продължи да бъде около 6,5% в близък и средносрочен план поради нарастването на износа, укрепването на селското стопанство, увеличаващите се вътрешно потребление и инвестиции, предимно чуждестранни.

Очаква се, строителството да се възползва от рекордните преки чуждестранни инвестиции и плащания през миналата година. Секторът на услугите също се очаква да поддържа ръст, благодарение на прогнозираното увеличение на чуждестранните туристи с 15-20% през 2018 година. Банковото кредитиране се очаква да нарасне с 17-18%, а селското стопанство да отбележи ръст от около 2,8%.

Прогнозите за инфлацията през 2018 година са да остане умерена със средна стойност от 3,7%. Външнотърговският баланс се очаква да се възползва от силния износ и от притока на преки чуждестранни инвестиции. Правителството определи за 2018 година като цел за дефицит по текущата сметка 3,7% от брутния вътрешен продукт, с което да се насърчат капиталовите инвестиции в подкрепа на растежа, като същевременно се консолидират финанси за поддържане на макроикономическата стабилност.

Въпреки общите благоприятни средносрочни перспективи, има редица предизвикателства пред Виетнам. Бързият ръст на кредитите, заедно с огромният запас от проблемни заеми, увеличава опасенията относно качеството на активите и свързаните с тях рискове от обезценка на капитала в банковия сектор. На национално равнище забавянето на структурните реформи може да отслаби текущото възстановяване и да ограничи потенциала за растеж на Виетнам в средносрочен план.

Във външен план, засилването на протекционизма в света (като например, неотдавнашното увеличение на митническите тарифи за внос на стомана и алуминий в САЩ) ще окаже неблагоприятно въздействие върху Виетнам. Активната международна търговия и инвестиционни връзки на Виетнам подлагат икономиката на страната на рискове, свързани с подобни процеси в света. Значителното разчитане на Южна Корея за преки чуждестранни инвестиции и търговия може да изложи Виетнам на рискове при нарастване на регионалното напрежение. Повишената глобална финансова нестабилност или нарушаването на капиталовите потоци биха довели до значително въздействие на вътрешния пазар.  

С оглед на тези рискове, правителството прави усилия за повишаване на макроикономическата устойчивост на страната, включително, полага усилия за натрупване на валутни резерви, засилване на управлението на държавния дълг и продължаване процеса на приватизация на държавни предприятия. От фискална гледна точка, правителството призна необходимостта от по-дълбоки реформи в областта на приходите и разходите, включително, повишаване събираемостта на данъците. Отчита се и необходимостта от постигане на  по-висока доходност на публичните инвестиции.

През 2017 година се забеляза промяна в инвестиционните потоци в икономиката на Виетнам. Продължи започналото от няколко години насам постепенно намаление на публичните инвестиции, въпреки че, като цяло, общият обем на инвестициите в икономиката на страната от всички източници запази тенденцията за увеличение. Както публичният, така и частният сектор инвестираха през миналата година общо 73,453 милиарда щатски долара. Това представлява ръст от 12,1% спрямо 2016 година и е равен на 33,3% от брутния вътрешен продукт на страната. Намаляващите публични инвестиции постепенно започнаха да се заместват от инвестиции от местни и чуждестранни частни инвеститори. Тази промяна е положителна за виетнамската икономика, като се има предвид ефективността на разходите. Докато 1% от публичните инвестиции водят до само 0,1% увеличение на брутния вътрешен продукт, то 1% от една частна инвестиция води до увеличение на брутния вътрешен продукт с 0,37%.  

През 2017 година се отчете увеличение с 42,3% на регистрирания чуждестранен капитал, тъй като чуждите инвеститори продължиха да инвестират във Виетнам. Бяха лицензирани 2 591 нови проекта за преки чуждестранни инвестиции, с общ ангажиран капитал от 21,3 милиарда щатски долара.  

Производството и разпределението на електроенергия и газ продължават да бъдат с най-голям дял в преките чуждестранни инвестиции, което представлява 39,3% от общите ново регистрирани преки чуждестранни инвестиции (8,4 милиарда щатски долара от 21,3 милиарда щатски долара). Следва отрасълът на промишлеността (32,3%) и други сектори (28,4%).

Европейският съюз стана петия най-голям чуждестранен инвеститор във Виетнам през 2017 година, придвижвайки се напред от седма позиция през 2016 година. На първо място по инвестиции във Виетнам е Япония (7,745 милиарда щатски долара и 367 проекта), следвана от Южна Корея (3,973 милиарда щатски долара и 861 проекта), Сингапур(3,772 милиарда щатски долара и 186 проекта) и Китай (1,409 милиарда щатски долара и 284 проекта).

Европейските инвеститори платиха през миналата година общо 915,1 милиона щатски долара за 151 проекта във Виетнам, което е почти двойно повече от 2016 година. Най-голям европейски инвеститор във Виетнам е Германия(338 милиона щатски долара в 33 проекта), следвана от Холандия(307,5 милиона щатски долара в 36 проекта), Великобритания(206 милиона щатски долара в 38 проекта) и Франция(63,6 милиона щатски долара в 44 проекта).  По отношение на натрупаните инвестиции, Европейският съюз е инвестирал общо 22,2 милиарда щатски долара в 2 288 текущи проекта. От 18-те сектора, където съществуват текущи инвестиции на Европейския съюз, присъствието на инвеститорите от съюза се усеща най-силно в сектора „Индустриална обработка и преработка“ (35%), следван от производството на електроенергия (18%), от недвижимите имоти (12%), информационния и комуникационен сектор (8%), минното дело (7%) и от производството и монтажа на автомобили и мотоциклети (5%).

Либерализацията на икономиката през 2017 година беше публично подкрепяна от виетнамското ръководство. Големият ръст на икономиката на Виетнам, ориентирана към експорта, не би могла да постигне голям напредък през 2017 година без силното представяне на компаниите с преки чуждестранни инвестиции, активността на виетнамските частни предприемачи и стратегическата визия на правителството за по-нататъшна търговска и икономическа либерализация. Външни фактори, като силния ръст на икономиките на ЕС и САЩ изиграха решаваща роля за продължаващото отлично представяне на износа на Виетнам.

Правителството на Виетнам изпълни обещанието си, да  опрости и премахне ненужните административни пречки пред частния бизнес. Според доклад, представен от правителството на Националното събрание на 10 октомври 2017 година, съкратени са общо 5 000 ненужни административни процедури, свързани с бизнес условията, вноса-износа и техническите проверки. Само Министерството на промишлеността и търговията е опростило 675 бизнес условия в рамките на своята компетентност, включително опростяването и бързото митническо оформяне на 420 стоки (много от които са ключовите експортни продукти на Виетнам). Беше създадена междуведомствена работна група, която да следи отблизо работата, възложена на различни министерства и агенции по отношение на административните реформи.

В Доклада си за правенето на бизнес от 2017 година, Световната банка признава напредъка на Виетнам в административната реформа. По Индекса "Лесен за правене на бизнес", Виетнам в този доклад подобри класирането си с 14 места до 68 позиция (от 190-те страни) от 82-ра позиция през 2016 година. Класификацията на бизнес климата в Виетнам е дори по-добра от страни като Индонезия (72-ра позиция) и Китай ( 78-мо място).

За първи път в историята си, Виетнам успя да премине границата от 200 милиарда щатски долара приходи от износ и да постигне повече от 400 милиарда щатски долара в общия обем на външната си търговия. През 2017 година страната изнесе стоки за 214,1 милиарда щатски долара. Това представлява ръст от 21,2% в сравнение с 2016 година и е благодарение на приетата от виетнамското правителство стратегия за икономическо развитие на Виетнам, ориентирано към износ. Бяха  подписани няколко ключови споразумения за свободна търговия, които улесняват достъпа до пазара и премахнат тарифите с общо 55 държави в целия свят.

Външнотърговските резултати на Виетнам са до голяма степен  зависими от чуждестранните компании. Макар местните компании, особено държавните предприятия, да се възстановят постепенно от периода на лошо управление и необслужвани заеми, ще отнеме известно време, за да придобият възможности за големи инвестиции в основния си бизнес. През 2017 година Виетнам постигна положително външнотърговско салдо в размер на 2,92 милиарда щатски долара, според данни на дирекция „Митници“. Това е голям напредък в сравнение с търговския дефицит от 3,5 милиарда щатски долара през 2015 година. Постижението, до голяма степен, се дължи на излишъка от 28,8 милиарда долара, постигнат от компаниите с преки чуждестранни инвестиции. Размерът на търговския дефицит, натрупан от местните компании през 2017 година, е 26,1 милиарда щатски долара, което представлява увеличение от близо 36,5% от търговския дефицит от 19,13 милиарда щатски долара, образуван от виетнамските компании през 2016 година.

Местните компании, включително държавните предприятия и частните износители, изнесоха през 2017 година стоки за 58,53 милиарда щатски долара, докато износът на компаниите с преки чуждестранни инвестиции нарасна с 23% до 155,57 милиарда щатски долара.  

Основните външни пазари на Виетнам са: САЩ(19% от общия износ), Европейски съюз(18%), Китай(17%), АСЕАН(10%), Япония(8%), Южна Корея(7%).

Най-силните експортни продукти на Виетнам са телефонни апарати и компоненти за тях  (приходи от износ през 2017 година: 45,27 милиарда щатски долара, ръст в сравнение с 2016 година: +31,5%), текстил и облекла (31,8 милиарда щатски долара, +10%), електроника, компютри и аксесоари (25,94 милиарда щатски долара, +36,8%), обувки(14,6 милиарда щатски долара, +12,7%), машини (12,8 милиарда щатски долара, +26,3%), риба(8,4 милиарда щатски долара, +18,5%), кафе (3,2 милиарда щатски долара, спад:-3,7%, като стойност, и -20,1%, като  обем), дърва и продукти от дърво(7,6% милиарда щатски долара, +9,2%), чер пипер (1,1 милиарда щатски долара, спад: -21,7%, като стойност, и ръст + 20,9%, като обем). Селскостопанските продукти на Виетнам значително пострадаха от спадащите цени в света и това беше особено показателно при черния пипер, където средните световни цени през 2017 година се понижиха с 21,1% спрямо 2016 година.  

Продължаващата либерализация на търговията на Виетнам допринесе за увеличаването на износът на страната към важните за нея външнотърговски партньори. С всички партньори, с които Виетнам сключи напоследък Споразумения за свободна търговия, се наблюдава силен ръст на вноса и износа. Например, износът на Виетнам за Южна Корея се е увеличил през 2017 година с 30%, в сравнение с 2016 година. Подобен висок ръст се наблюдава при износа за страните-членки на АСЕАН (24,2%), за Япония (14,8%), за Китай (61,5%), за Европейския съюз (12,8%, износ на стойност 38,3 милиарда щатски долара), САЩ(8%, износ на стойност 41,5 милиарда щатски долара).

Съществува тенденция, чуждестранните инвеститори да преместват своите производствени мощности във Виетнам, където получават по-добри преференциални условия. С подписването и влизането в сила на споразуменията за свободна търговия с Корея, Китай, Австралия, Нова Зеландия, Япония, Европейския съюз и Всеобхватното транс-тихоокеанско партньорство, производството във Виетнам предлага много по-добър пазарен достъп за стоки с автентичен произход, за които са премахнати повечето тарифни позиции. С преместването на производствените си съоръжения във Виетнам, чуждите инвеститори по всякакъв начин получават най-добрата гаранция за свободен достъп до много важни икономики в света.  

Европейският съюз е водещ пазар за много от виетнамските  експортни стоки. Като цяло, страните от съюза внесоха 18% от изнесените от Виетнам стоки през 2017 година. Европейският съюз продължава да бъде най-големият вносител на телефони и рибни продукти от Виетнам.  В допълнение, Европейският съюз е вторият по големина в света вносител на компютри и електроника, на текстил, облекло и обувки от Виетнам.

Основните категории вносни продукти във Виетнам са тясно свързани с експортно ориентираните индустрии. Според данни на Генералната статистическа служба на Виетнам, основните категории внос през 2017 година са били електроника, компютри и аксесоари (37,5 милиарда щатски долара, ръст: + 34,4%), машини и аксесоари (33,6 милиарда щатски долара, + 17,9%), телефони и резервни части (16,2 милиарда щатски долара, + 53.2%), платове (11,4 милиарда щатски долара, + 9.2%), стомана (9,1 милиарда щатски долара, + 13% ), петрол (7 милиарда щатски долара, +37.7%), материали за производство на текстил и обувки (5,5 милиарда щатски долара, + 8%),  пластмасови изделия (5,4 милиарда щатски долара, + 22,7%), химически продукти (4,6 милиарда щатски долара, + 19,6%), химикали (4,1 милиарда щатски долара, 27,5%), автомобили и части за автомобили (5,3 милиарда щатски долара, -10.5%), и фуражи за животни (3,2 милиарда долара, -40.3%).

Китай продължава да бъде най-големият вносител във Виетнам. През 2017 година Виетнам е внесъл от Китай стоки на стойност 58,5 милиарда щатски долара. Това представлява увеличение от 16,9% в сравнение с 2016 година. Южна Корея е на второ място (46,8 милиарда щатски долара, + 45,5%), следвана от страните от АСЕАН (28 милиарда щатски долара, +16,4%) и Япония (16,5 милиарда щатски долара, + 9,7%). Внесените стоки от Европейския съюз са на стойност 12 милиарда щатски долара, което представлява увеличение от 7,7% спрямо 2016 година. От САЩ Виетнам е внесъл през миналата година стоки на стойност 9,1 милиарда щатски долара, което е ръст от 4,9%.

Бюджетният дефицит на Виетнам спадна през 2017 година до 3,49% от брутния вътрешен продукт. Това е най-ниското ниво за последните четири години и се дължи, главно, на продажбата на държавен капитал в някои държавни предприятия. През 2017 година се отчете и слабо намаляване на публичния дълг до 62,6% от брутния вътрешен продукт.  

Близо 127 000 нови компании бяха създадени през 2017 година във Виетнам. Този брой е нараснал с 15,2% спрямо 2016 година. Новите предприятия са с общ капитал от 5,7 милиарда щатски долара и са създали работни места за 1,163 милиона души. През 2017 година са закрити 60 553 компании, което е с 0,2% по-малко, отколкото през 2016 година. 45 400 от нови фирми оперират в сектора на търговията на едро и дребно, докато 16 200 са в производството и 16 000 - в строителния сектор. Почти половината от новосъздадените компании са в Южен Виетнам(град Хошимин и провинциите Донг Най и Бин Зънг), а около една трета в Ханой и съседните му провинции.

До декември 2017 година населението на Виетнам е било 93,7 милиона души, което е с 1,07% увеличение спрямо 2016 година. Около 32,9 милиона души живеят в градовете и 60,8 милиона души живеят в селските райони. 46,2 милиона души (49.3%) са мъже, а останалите 47.5 милиона души(50.7%) са жени. Около 48,2 милиона души са в трудоспособна възраст(с 511 000 души повече от 2016 година). 32,1 милиона души в трудоспособна възраст живеят в селските райони, а в градовете - 16,1 милиона. Безработицата във Виетнам през 2017 година е 2,24%. Безработицата в градовете е 3.18%, а  в селските райони - 1.78%. Въпреки това, броят на безработните младежи остава сравнително висок – 11,75% в градовете и 5,87% в селските райони.

 

Изготвил: Олег Маринов, ръководител на СТИВ-Хошимин

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Заместник-председателят на БТПП връчи почетна диплома на съветника към Посолството на Япония в София
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
АОБР призовава браншовите организации да бойкотират преговорите за определяне на минималните осигурителни доходи за 2019 г.
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за участие в двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2018
Покана към МСП и клъстери от ЕС да вземат участие в бизнес мисия в Япония през 2019 г.
ИКОНОМИКА
Икономическият и социален съвет настоява за Закон за развитието на планинските и полупланиските райони в България
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Анализ на състоянието на икономиката на Виетнам през 2017 година
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Инфлацията продължава да се ускорява и през юни