Назад

Суровини от изключителна важност: Гарантиране на доставките и суверенитета на ЕС


© AFP / CESAR MANSO
  • Стратегически партньорства с трети държави в областта на суровините от изключителна важност
  • Намаляване на бюрокрацията, стимулиране на иновациите и разработване на алтернативни материали
  • Повишена кръговост и амбициозни цели за рециклиране

Европейският парламент прие позицията си за увеличаване на доставките на стратегически суровини, които са от решаващо значение за гарантиране на прехода на ЕС към устойчиво, цифрово и суверенно бъдеще.

Законодателният акт за суровините от изключителна важност има за цел да направи ЕС по-конкурентоспособен и автономен. Той ще намали бюрокрацията, ще насърчи иновациите по цялата верига за създаване на стойност, ще подкрепи МСП и ще стимулира научните изследвания и разработването на алтернативни материали и по-благоприятни за околната среда методи за добив и производство.

Стратегически партньорства

В позицията преди да започнат преговори със Съвета членовете на ЕП подчертават значението на осигуряването на стратегически партньорства между ЕС и трети държави в областта на суровините от изключителна важност, за да се разнообразят доставките на ЕС — на равни начала, с ползи за всички страни. Те искат да проправят пътя за дългосрочни партньорства с трансфер на знания и технологии, обучение и повишаване на квалификацията за нови работни места с по-добри условия на труд и доходи, както и добив и преработка по най-добрите екологични стандарти в страните партньори.

Евродепутатите също така настояват за по-силен акцент върху научните изследвания и иновациите по отношение на заместващите материали и производствените процеси, които биха могли да заменят суровините в стратегическите технологии. Те искат да определят цели за кръговост с цел насърчаване на добива на по-стратегически суровини от отпадъчни продукти. Евродепутатите също така настояват за необходимостта от намаляване на бюрокрацията за дружествата, по-специално за малките и средните предприятия (МСП).

Следващи стъпки

Проектът на законодателен акт беше приет с 515 гласа „за“, 34 гласа „против“ и 28 гласа „въздържал се“. Парламентът ще започне преговори с Испанското председателство на Съвета на ЕС с цел постигане на споразумение на първо четене.

Контекст

Електрически автомобили, слънчеви панели и смартфони — всички те съдържат суровини от изключителна важност. Засега ЕС е зависим от определени суровини. Суровините от изключителна важност са от основно значение за екологичния и цифровия преход на ЕС и гарантирането на тяхното снабдяване е от решаващо значение за икономическата устойчивост, технологичното лидерство и стратегическата автономност на Европейския съюз. След руската война срещу Украйна и все по-агресивната китайска търговска и индустриална политика кобалт, литий и други суровини също се превърнаха в геополитически фактор.

С глобалния преход към възобновяеми енергийни източници и цифровизацията на икономиките и обществата търсенето на тези стратегически суровини ще се увеличи бързо през следващите десетилетия.