Брой 173 (2179), 09-09-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ФИНАНСИ

Накратко за кеш пулинга


 

Георги Стойков, данъчен консултант, EY - България

Актуално към 01.09.2020 г.

 

1. Какво е кеш-пулинг?

Използването на кеш-пулинг (cash pooling) започва да се наблюдава все по-често в България. Но какво всъщност представлява той?

Най-общо кеш-пулингът може да се определи като начин за управление в краткосрочен план на паричните потоци в групата, чрез събирането (физическо или виртуално) на балансите по даден брой банкови сметки.

1.1. Ползи от кеш-пулинга

В зависимост от конкретните договорености кеш-пула може да доведе до следните предимства:

 • подобряване на управлението на ликвидността в групата,
 • намаляване на случаите, когато се вземат назаем средства от външни лица,
 • подобряване на доходността от свободните парични средства,
 • намаляване на разходите за финансиране (чрез усвояване на разликата между депозитната лихва и кредитната такава, която банките обикновено начисляват),
 • намаляване на разходите за банкови такси и комисионни.

1.2. Видове кеш-пулинг

Въпреки че са възможни редица разновидности, съществуват два основни вида кеш пулинг:

 • физически и
 • виртуален.

Разликата при тях е, че докато при физическия кеш пулинг финансовите средства се прехвърлят в една банкова сметка, то при номиналния кеш-пулинг се комбинират балансите на няколко сметки, без да се прехвърлят средства.

1.2.1. Физически кеш пулинг

При типичния физически кеш пулинг, балансите на участниците в него прехвърлят балансите по сметките си на ежедневна база към една основна банкова сметка, управлявана от лидера на кеш-пула.

Балансът на всяка сметка, по която недостигат средства се увеличава до определен размер (в повечето случаи нула) чрез трансфер от основната банкова сметка.

В зависимост от това дали основната банкова сметка е с положително или отрицателно салдо, след:

 • получаването на положителните баланси и
 • прехвърлянето на средства към тези, при които недостигат средства,

лидерът на кеш пула може да заеме средства от банката или да депозира в нея такива.

1.2.2. Виртуален кеш пулинг

При виртуалния кеш пулинг, някои от ползите на комбиниране на положителните и отрицателните салда по банковите сметки на участниците се осъществява без да се извършва физически трансфер на баланси (в такива случаи обикновено банката иска гаранции). Банката виртуално агрегира различните наличности по индивидуалните сметки на участниците и начислява лихви и такси или изплаща такива в зависимост от нетния баланс, или в определена основна сметка или в отделните сметки на участниците.

Поради липсата на физическо прехвърляне на средства, разходите свързани със съществуването на кеш пула биха били по-ниски отколкото при физическия кеш пулинг. Предвид ограничените функции изпълнявани от лидера на кеш пула (защото функциите се изпълняват основно от банката) той добавя малко, ако въобще добавя някаква стойност, което трябва да се отрази при определянето на възнаграждението му.

2. Регулация в българското законодателство на кеш пулинга

В българското законодателство не се съдържат конкретни разпоредби регулиращи определянето на пазарните възнаграждения при кеш-пулинг. Поради това, други източници на такива правила или насоки в тази област, били те и без юридическа сила, като:

 • указания/становища на НАП,
 • практика на ВАС или
 • Ръководства/Насоки за трансферно ценообразуване (ТЦ), издадени от международни организации,

са изключително полезни.

2.1. ВАС

Практиката на ВАС по отношение на кеш пулинга е изключително скромна и се състои от едно решение (Решение № 2690 от 10.03.2016 г. на ВАС по адм. д. № 3943/2015 г., VIII о., докладчик председателят Емилия Миткова), което връща за преразглеждане делото на предходната инстанция.

Въпреки това, в делото ВАС дава насоки за това, което се очаква да бъде направено при преразглеждането на делото, а именно:

При новото разглеждане на делото следва да се определи вида на договорните отношения между страните…….

……… следва да се прецени дали в случая не е налице Споразумение за Кеш пулинг, като се вземе предвид и начина на осчетоводяване на процесните суми, ………. както и описание на дейността….

Ако се установи такова споразумение, то доколкото всеки Участник в Кеш пулинга ще може както да предоставя средства на Лидера, така и да ползва средства на останалите Участници чрез него, при определяне на това дали цените, по които се осъществяват тези сделки са пазарни, следва да се отчитат всички ползи, които отделният Участник извлича от своето присъствие в тази конструкция, като при необходимост следва да бъдат използвани специални знания, чрез които да се определи лихвата, която получава участника за предоставените средства, определена на базата на овeрнайт или друг вид депозити на няколко различни банки и от друга страна, по-ниският размер на лихва, която той ще заплаща при ползването на чужди средства чрез Лидера, т. е. да се установи, че договорените между страните лихви не се отклоняват от пазарните, т. е. че Участниците не реализират повече или по-малко предимства от тези които би реализирало едно независимо лице при предоставянето и получаването на заеми по пазарни цени.“

Това решение също така посочва, че:

„…използваните статистически данни на БНБ от органите по приходите по отношение на пазарните лихвени проценти, не представлява надлежен метод за установяване пазарната лихва по разглежданите заеми и в този смисъл е преобладаващата практика на ВАС.“

2.2. Разяснения на НАП

Няколкото основни елемента при тестването пазарния характер на лихвите при кеш пулинг може да се обединят както следва:

 • определяне на пазарния размер на лихва по направените депозити и получените заеми от участниците в кеш пула и
 • определяне на пазарния размер на възнаграждението на лидера в кеш пула-а.

Към момента на писане на настоящата статия са публикувани три разяснение на НАП, касаещи кеш пулинга, а именно:

В долните редове са разгледани насоките, които тези три разяснения предоставят по отношение на определянето на пазарния размер на депозитната и заемната лихва, както и на възнаграждението на кеш пул лидера.

2.2.1. Определяне на пазарния размер на лихва по направените депозити и получените заеми от участниците в кеш пула

За да се определи пазарния размер на лихвата по направените депозити и отпуснатите заеми е нужно да се намери съпоставима сделка. В тази връзка в Разяснението от 2012 г. се посочва, че:

„в идеалния случай цената на сделките между Лидера и Участниците в Споразумението за Кеш пулинг трябва да бъда определена на базата на аналогично споразумение, осъществено между независими дружества. Тъй като към настоящия момент не е известно в българската финансова практика да съществуват други подобни споразумения между независими лица, данни от такива неконтролирани сделки не могат да бъдат директно използвани за установяване на пазарната цена по сключените от дружествата от групата на … споразумения. В този случай пазарните цени би следвало да се определят на базата на най-близката по структура и същност сделка (най-близкия познат финансов инструмент), за чиито цени има налични и достъпни пазарни данни.

В този дух е и Разяснението от 2014 г., което споменава горния текст, но добавя текст към пояснението за най-близкия познат финансов инструмент, като освен „цени за които има налични и достъпни данни“, добавя и възможността да се използват и „маржове, вкл. на базата на стабилни икономически и търговски принципи и практики.“

С незначителни разлики, горните текстове присъстват и в Разяснението от 2018 г.

При липсата на информация за споразумения за кеш пулинг, в Разяснението от 2012 г. се посочва:

„Доколкото всеки Участник в Кеш пулинга ще може както да предоставя средства на Лидера, така и да ползва средства на останалите Участници чрез него, при определяне на това дали цените, по които се осъществяват тези сделки са пазарни, следва да се отчитат всички ползи, които отделният Участник извлича от своето присъствие в тази конструкция.“

2.2.2. Пазарен размер на лихвата при депозити

В Разяснението от 2012 г. се посочва, че лихвата, която лидерът ще начислява за предоставените средства на участниците ще бъде „определена на базата на овернайт депозити на три различни банки.“

В Разяснението от 2014 г. се споменава, че:

“модел, при който лихвените проценти по заемите и депозитите, начислявани от Лидера в пула към дружествата, ще бъдат идентични на котировките по депозити и кредити на банката, с която Лидерът ще сключи договор за управление на общата сметка. Базирането на лихвите по депозити на участниците в пула на котировки на банката за съпоставими операции е удачно от гледна точка на факта, че това е вероятно минималната доходност, която участниците биха били съгласни да получат за предоставените средства, и второ, ако всички участници в пула се окажат по-скоро депозанти, отколкото заематели, то Лидерът няма как да предостави по-висока доходност за съответните депозити от тази, гарантирана му от банката, без да понесе нетни загуби от схемата за концентрация на парични средства."

2.2.3. Пазарен размер на лихвата при заеми

В Разяснението от 2012 г. НАП посочва, че за определяне на:

 „цената на финансовите средства, предоставени от Лидера на Участниците ….. най-подходящ метод за определяне на пазарните цени е методът на увеличената стойност……… Съгласно този метод лихвата, начислявана от Лидера, следва да се определи на базата на понесените от Лидера разходи за лихви по акумулираните средства плюс надбавка. Основните фактори, които следва да бъдат взети предвид при определянето на надбавката по предоставените от Лидера средства са изпълняваните от него функции и поети рискове. ……… надбавка до 1 процентен пункт, добавен към дължимата от Лидера лихва по акумулираните средства, е адекватна пазарна компенсация за осъществяваната дейност във връзка с Кеш пулинга

В Разяснението от 2014 г. НАП посочва, че „…. приемането на котировката на банката за кредити като референта цена на заетите от участниците средства е подходяща изходна точка на анализа. Тази котировка дава информация и за брутния марж, реализиран от банката от операции по приемане на депозити и отпускане на кредити при аналогични условия (от гледна точка на срок, размер, период на олихвяване, референта котировка).“

2.2.4. Определяне на пазарния размер на възнаграждението на лидера в кеш пул-а

Както вече бе посочено по-горе в Разяснението от 2012 г. НАП посочва, че за определяне на:

„…..основната функция на Лидера е да управлява паричните потоци на Участниците вместо да привлича на свой риск депозити и да отпуска заеми. В този смисъл надбавка до 1 процентен пункт, добавен към дължимата от Лидера лихва по акумулираните средства, е адекватна пазарна компенсация за осъществяваната дейност във връзка с Кеш пулинга. Считаме за напълно обосновано тази надбавка да покрива понесените от Лидера разходи за изпълняваните функции в рамките на Споразумението за Кеш пулинг, както и да включва определен марж на печалба, отговарящ на неговите функции и поети рискове.“

В Разяснението от 2014 г. се заявява, че ако:

„Лидерът изпълнява ограничени функции и понася ограничени рискове, ………надбавката, начислявана от Лидера, следва да е относително по-ниска спрямо случаите, в които едно лице финансира друго, понасяйки изцяло всички рискове, свързани с това финансиране, както е при банките например….

….. Считаме за обосновано тази надбавка да покрива понесените от Лидера разходи за изпълняваните функции в рамките на схемата за концентрация на парични средства, както и да включва определена печалба, отговаряща на неговите функции и поети рискове и отчитайки обемите от паричен ресурс, който ще премине през Лидера“.

3. Насоки за ТЦ на ОИСР

До началото на февруари 2020 г. в Ръководството на ОИСР за ТЦ нямаше специфични текстове регулиращи прилагането на принципа на независимите пазарни отношения при финансовите сделки.

На 11 февруари 2020 г. ОИСР публикува Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions: Inclusive Framework on BEPS: Actions 4, 8-10 - Ръководство за ТЦ при финансови транзакции (Докладът). Част от насоките в него засягат кеш-пулинг-а.

Съгласно Доклада, преди да се премине към изследване на пазарния характер на лихвите при кеш пул-а, първо трябва сделките свързани с него ясно да се обособят.

3.1. Точно обособяване на сделките при кеш-пулинг

Докладът твърди, че при точното обособяване на сделките свързани с кеш пул-а, трябва да се вземат предвид не само съответните баланси, но и самите договорености между страните като цяло.

Също така, документът споменава, че когато ползата от споразумение за кеш-пулинг е намаляване на платената лихва или увеличаване на получената лихва, то ефектът от това намаление на разходите, съответно увеличение на приходите, обикновено би следвало да се сподели между участниците в кеш пул-а, след като подходящото възнаграждение е предоставено на лидера на кеш пул-а.

Друг въпрос, на който Докладът, определя, като заслужаващ внимание е и кога дадена сделка ще се разглежда като част от споразумение за кеш-пул и кога като дългосрочен депозит или заем.

Съгласно Докладът, преди да се премине към анализ на изследването на пазарния характер на лихвите при кеш пулинг-а е необходимо да се изследват ликвидния и кредитния риск.

3.2. Определяне на пазарния размер на възнагражденията на участниците при кеш пулинг

Възнаграждението на участниците в кеш пул-а се определят чрез определяне на пазарните нива на лихвите приложими към дебитните или кредитните позиции ва кеш-пул-а. Разпределянето на ползите реализирани чрез използването на кеш пул-а, обикновено се извършва, след изчисляването на възнаграждението на лидера на кеш пул-а.

Докладът посочва като основно правило, че всеки участник в кеш пул-а се очаква да е в по-добра позиция след присъединяването си към него, отколкото преди това. Посочва се, че ползите за участниците освен по-високи депозитни лихви и по-ниски лихви по кредити, може да са и постоянно достъпен източник на финансиране, намален досег с банки, повишена ликвидност, която иначе не би била достъпна и пр.

 

3.3. Определяне на пазарния размер на възнаграждението на лидера при кеш пулинг

 

Както се споменаваше и в Разясненията на НАП, възнаграждението на лидера на кеш пул ще зависи от фактите и обстоятелствата, изпълняваните функции, използваните активи и поеманите рискове.

 

Ако той изпълнява само рутинни функции (като например координация и агентство), то той ще трябва да получи подобаващо на това възнаграждение. Ако лидерът изпълнява и други функции може да трябва да получи и друго възнаграждение, включително част или цялата разлика между заемните и депозитни позиции, които има.

 

ИЗТОЧНИК: TiTA.bg Newsletter

НОВИНИ ОТ БТПП
Уебинар „Възможности за финансиране“
16 септември /сряда/ 2020 г. от 10.00 часа, без такса участие Още
Покана за срещи с бразилски компании
Производители на храни и напитки, които търсят сътрудничество с вносители и дистрибутори за България Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Eлектронна платформа за проблемно-базирано обучение в областта на инженерните науки
Техническият университет – Габрово участва активно в създаването й Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Очакванията на гражданите за ЕС - онлайн среща на 11 септември
В събитието ще вземат участие членове на Европейския парламент Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Обновена е Инструкцията относно оповестяване на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в ЦАИС ЕОП
ФИНАНСИ
Накратко за кеш пулинга
Георги Стойков, данъчен консултант, EY - България Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Доклад на Европейската агенция за околна среда
Заболеваемостта може в значителна степен да се обясни със замърсяването на околната среда Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Международна конференция и изложба HLS & CYBER ще се проведе в Израел
14-15 септември 2020 г. Още