Брой 45 (2300), 08-03-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Промени в Кодекса за социално осигуряване


В Държавен вестник бр. 19 от 05.03.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИД КСО).

Целта на промените е да се уреди нормативната уредба във връзка с изплащането пенсиите от Универсалните пенсионни фондове (УПФ), която към момента е непълна и противоречива.

Цялостното уреждане на фазата на изплащане  от УПФ  е особено наложително, тъй като първите пенсионери, които ще получават пенсии от УПФ се очакват през септември 2021 г., а първите по-значителни групи пенсионери - след 2024 г.

Виж Мотивите за промените.

Следва да се обърне внимание на разпоредбите, свързани с промяната в избора на осигуряване от УПФ във фонд „Пенсии“ и обратно - от фонд „Пенсии“ в  УПФ:

  • променена е разпоредбата на чл. 4б, ал. 1 от КСО, а имено - осигурените в УПФ лица имат право да изберат да променят осигуряването си от УПФ във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за УПФ, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и навършват изискуемата за тях възраст по чл. 68, ал. 1:
  1. от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. – не по-късно от една година преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;
  2. от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. – не по-късно от две години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;
  3. от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. – не по-късно от три години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;
  4. от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. – не по-късно от 4 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;
  5. след 1 януари 2038 г. – не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1.
  • въведена е нова преходна разпоредба (§ 107 от ПЗР), според която лицата:

- на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1 и

- на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст,

може еднократно в срок до 30 юни 2021 г. да упражнят правото на избор по чл. 124а, ал. 1 за промяна на осигуряването им от фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване в УПФ по реда на наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

С преходни и заключителни разпоредби на ЗИД КСО са променени кореспондиращо и норми  в други нормативни актове, включително и в Закона за счетоводството чл. 2 т. 5чл. 34, ал. 2, т. 4 , § 1, т. 22, буква „г“ от допълнителните разпоредби. Добавени са фондовете за извършване на плащания.  

Източник: TITA.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Инфо-уебинар за МСП относно финансиране на иновативни разработки в сферата на когнитивната роботика
11 март, от 15 часа Още
БТПП се включва в нов проект - RIDE
С участието на партньори от 7 държави - търговски палати, частни компании и социални предприятия Още
Регионална среща по време на GS1 Глобален форум 2021
Дигитализация, стандарти, устойчивост Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Промени в Кодекса за социално осигуряване
Нормативна уредба във връзка с изплащането пенсиите от Универсалните пенсионни фондове Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Актуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020 – 2027 г.
Съдържа 51 обекта с ключови области на въздействие, като енергетика; околна среда и екология; биотехнологии, биомедицина... Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Настигаме ЕС, но бавно
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
ТУРИЗЪМ
Нова мярка дава възможност на туроператори да получат до 15 на сто от оборота им без ДДС през 2019 г.
С цел да върнат на клиентите дължимите суми по неосъществени поради Ковид епидемията пътувания Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Платформата „Готови за бъдещето“ подбира инициативи за намаляване на бюрокрацията в ЕС
Целта е опростяване на законодателството на ЕС и формиране на политики, които да отговарят на новите предизвикателства Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Пролетна сесия на форума „Международен ден за внос и износ“
Покана от Асоциацията на износителите и вносителите на Руската федерация Още