Брой 69 (829), 09-04-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Цялостна електронизация на регистър БУЛСТАТ предвижда законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ


Цялостна електронизация на регистър БУЛСТАТ предвижда законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, който  е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието за обществено обсъждане.

Изцяло новото производство, което ще се развива пред регистър БУЛСТАТ, предвижда водене на дело в електронна форма за всеки регистриран субект, в което ще се съдържат и документите, въз основа на които е извършена регистрацията му. Новата опция ще позволи приемането на заявления и искания, подавани по електронен път, практически без прекъсване - 24 часа, 7 дни в седмицата. Разглеждането им ще се извършва в законово определения еднодневен срок.

Друга съществена промяна се отнася до публичния достъп до регистър БУЛСТАТ. Достъпът чрез интернет до информацията в регистъра ще бъде изцяло безплатен, като единствено за извършваните от служител на Агенцията по вписванията (АВ) писмени справки и за издаваните удостоверения ще се дължи държавна такса съобразно Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията.

С цел намаляване на административната тежест за гражданите в законопроекта се въвежда задължение за държавните органи, за органите на местното самоуправление и местната администрация, лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките, служебно да проверяват вписаните обстоятелства за конкретното лице и да не изискват писмени справки или удостоверения. „Ако е посочен ЕИК по БУЛСТАТ, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в Регистър БУЛСТАТ. Забраната се прилага и за възложителите по чл. 7 от Закона за обществените поръчки, които са извън тези, изброени в изречение първо.“, гласи текстът на предложената нова ал. 4 на чл. 6 от закона.

Това задължение е скрепено със санкция за неспазването му, чието систематично място се предлага в глава шеста от Закона за Регистър БУЛСТАТ, регламентираща административнонаказателната отговорност за задължените по закона лица – „за нарушение на чл. 6, ал. 4 виновните длъжностни лица се наказват с глоба от 100 до 500 лв.“

Предвижда се промените в закона да влязат в сила от 1 януари 2016 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПАЛАТАТА
Светли Великденски празници !
НОВИНИ ОТ БТПП
Обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на производствения капацитет в МСП“
Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските МСП за подобряване на производствените процеси и експортния потенциал на предприятията Още
Предстоящо: Презентация „Публично-частно партньорство и рисково финансиране на иновативни проекти по примера на Израел”
Ще бъде представен един от топ рисковите фондове в Израел Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в Международна специализирана изложба за хранително-вкусова промишленост ANUGA 2015
10-14 октомври 2015 г., гр. Кьолн, Германия; краен срок за документи: 20 април Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Народното събрание прие промени в Закона за акцизите и данъчните складове
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Промяна в споразуменията с ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Марица Изток 1“ и ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“
Очаква се НЕК да спести около 1 млрд. лв. до края на действието на дългосрочните договори Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
България става кооперираща страна към Европейската космическа агенция
Бизнесът и научните среди чрез активно участие със свои проекти могат да се възползват от големите възможности, които предоставя споразумението Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Цялостна електронизация на регистър БУЛСТАТ предвижда законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ
Приемането на заявления и искания, подавани по електронен път, практически ще стане без прекъсване - 24 часа, 7 дни в седмицата Още