Брой 140 (650), 24-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Консултации за Екологична оценка на Програмата за трансгранично сътрудничество (ИПП) България – Турция -2014 – 2020


1. Информация за възложителя:
Управляващ орган на програмата:
Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ (ГД УТС)
Министерство на регионалното развитие на Република България (МРР)
Адрес: гр. София - 1202, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17 - 19

Лицa за контакт: 
Милен Обретенов – началник отдел „Наблюдение, оценка и програмиране“ (НОП) към ГД УТС, МРР
тел. 02 / 940 55 92; факс: 02 / 987 07 37
електронна поща: mobretenov@mrrb.government.bg
Мая Лашова – старши експерт в отдел НОП към ГД УТС, МРР
тел. 02 / 940 54 04; факс: 02 / 987 07 37
електронна поща: mlashova@mrrb.government.bg

2. Обща информация за предложената Програма:
а) Основание за изготвяне на Програмата:
-    РЕГЛАМЕНТ № 231/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) от 11 март 2014 г.
-    ПРИЛАГАЩ РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА № 447/2014 от 2 май 2014 относно специфичните правила за прилагане на Регламент № 231/2014
-    РЕГЛАМЕНТ (EС) № 1299/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 г. относно специфични разпоредби за подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие към цел „Европейско териториално сътрудничество“
-    РЕГЛАМЕНТ (EС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 г. установяващ общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (EО) №1083/2006 на Съвета
-    Проект на прилагащ акт на Европейската комисия относно списъка с региони и области, допустими за финансиране от ЕФРР по линия на трансграничния (ТГС) и транснационалния (ТНС) компонент на цел Европейско териториално сътрудничество (ЕТС) 
-    Проект на прилагащ акт на ЕК относно списъка с програми за сътрудничество и глобалната сума от ЕФРР за всяка програма по цел ЕТС за периода 2014-2020. 
б) Период на действие и етапи на изпълнение на Програмата: 
Периодът на действие на Програмата за ТГС по ИПП България – Турция 2014 - 2020 година е 1 януари 2014 – 31 декември 2023 година.
в) Териториален обхват:
Географският обхват на Програмата включва 5 административно-териториални единици (на ниво NUTS III или еквивалентни), както следва: 
•    В Република България (области): Бургас, Хасково и Ямбол;
•    В Република Турция (еквивалентни на NUTS III региони): провинциите Одрин и Къркларели.
г) Основни цели и предмет на Програмата:

Приоритетна ос

Тематичен приоритет*

Специфични цели

Приоритетна ос 1: Околна среда

Тематичен приоритет – b): Опазване на околната среда и насърчаване на действията за приспособяване към изменението на климата и за смекчаване на изменението на климата, превенция и управление на риска, наред с другото посредством: съвместни действия за защита на околната среда, насърчаване на устойчивото използване на природните ресурси, ефективността на ресурсите, възобновяемите източници на енергия и прехода към безопасна и устойчива нисковъглеродна икономика; насърчаване на инвестициите с цел преодоляване на конкретни рискове, предприемане на стъпки за осигуряване на устойчивост на бедствия и изграждане на системи за управление на бедствия и аварийна готовност;

Специфична цел 1.1:
Предотвратяване и смекчаване последиците от природни и причине

ни от човека бедствия в трансгра

ничния регион

Специфична цел 1.2:
Подобряване на капацитета за

опазване на природата и устойчиво ползване на общите природни

ресурси в трансграничния регион

Приоритетна ос 2:
Устойчив туризъм

Тематичен приоритет d) Насърчаване на туризма и културното и природното наследство

Специфична цел 2.1: 
Повишаване туристическа привлекателност на граничния район

 чрез по-добро използване на

природното и културно наследство 

Специфична цел 2.2: 
Подобряване на възможностите за устойчиви туристически услуги  в трансграничния регион

Специфична цел 2.3: 
Мрежи за устойчиво развитие на туристическия потенциал

Приоритетна ос 3: Техническа помощ

Неприложимо

Неприложимо

*Списък на тематичните приоритети за териториално сътрудничество за програмен период 2014-2020 година съгласно Анекс III от  РЕГЛАМЕНТ № 231/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) от 11 март 2014 г.

В проекта на Програмата (версия 2.0 към юли 2014 г.) са отразени получените становища от консултациите към предходния етап по процедурата за екологична оценка.

3. Органът, отговорен за одобрението на бъдещата на Програма за ТГС по ИПП България – Турция 2014 – 2020 година е Европейската комисия. Редът за разработване на проектите на оперативните програми за програмен период 2014-2020 година, тяхното внасяне, разглеждане и одобрение на национално ниво, е разписан в Постановление на Министерския съвет № 5/18.01.2012 година.
4. Място за публичен достъп - Докладът за екологична оценка на Програмата за ТГС по ИПП България - Турция 2014 – 2020 година е на разположение на заинтересованите лица на адрес: гр. София - 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17 - 19, ет. 6, стая 611, отдел НОП, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа. Документът е публикуван на електронната страница на Министерството на регионалното развитие (www.mrrb.government.bg), в секция „Обяви“.
5. Време за публичен достъп – 30 дни от датата на публикуване
6. Начин на изразяване на становище – становища и мнения могат да се депозират на място с писма на адрес: гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17 - 19, по факс: 02 / 987 07 37 и по електронна поща: mobretenov@mrrb.government.bg, mlashova@mrrb.government.bg

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Свали файлаДоклад за Екологична оценка на Програмата за трансгранично сътрудничество за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България-Турция 2014-2020 година на английски език
Свали файлаПроект на Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България-Турция 2014-2020 година на английски език
Свали файлаНетехническо резюме на Доклада за Екологична оценка - на български език
mrrb.government

НОВИНИ ОТ БТПП
Отворено писмо на КНСБ, КТ "ПОДКРЕПА", АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ за експертна подкрепа за решаване на проблемите в КТБ и преодоляване на последиците за банковия сектор
Mаксимално бързо възстановяване на дейността на банките и в максимална степен съхраняване на стойността на вложените в банковата група депозити, вземанията на кредиторите и на правата на акционерите Още
Съвместни дейности между БТПП и Външно министерство за стимулиране на търговско-икономическите отношения България - Оман
Подготовка на предстоящо посещение на оманска бизнес делегация в България Още
Представители на Камарата на испанската промишленост и търговията в България посетиха БТПП
Обсъдени бяха възможностите за съвместно сътрудничество в подкрепа на испанските фирми в България и на българските компании в Испания Още
Връчване на Годишните награди СТИВ в БТПП
За четвърта поредна година ще бъде отличена най-активната служба по търговско-икономически въпроси (СТИВ) в чужбина Още
ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Консултации за Екологична оценка на Програмата за трансгранично сътрудничество (ИПП) България – Турция -2014 – 2020
Съобщение за провеждане на консултации за Екологична оценка на Програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Турция 2014 - 2020 година, изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията Още
ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
Министър Стойнев: Енергетиката трябва да работи в интерес на българските граждани
"Южен поток” ще има конкретен ефект върху икономическия растеж на страната и създаването на работни места” Още
„Индикатор на икономическата активност в България” (ИИА)
Цикличният компонент на ИИА отчете положителна стойност за първи път през последната една година Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Петър Чобанов: Оставяме държавата в устойчиво финансово състояние
Стабилен фискален резерв, който без средствата, които чакаме от Европа, надхвърля 8 млрд.лв. Още
ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ БЮЛЕТИН „ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ” ЗА ЮНИ
Съгласно официалния регистър на МФ държавния дълг към края на юни възлиза на 8 115,9 млн. евро Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Портал за обществени консултации на МС: очаквани становища по проекти на наредби за пътищата и движението по тях
МРР очаква становища по четири наредби в срок до 30.07.2014 Още
СЪОБЩЕНИЯ
Покана от НАНМСП за участие в Международната търговска изложба за индустриални поддоставки SWISSTECH - 18 – 21.11.2014 - Базел, Швейцария
Краен срок за подаване на документи – 04 Август 2014 г. Още