Назад

Утвърдена е заповед за определяне на коефициента на трудов травматизъм по икономически дейности за 2022 г.


Министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев утвърди Заповед за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности, който ще се прилага през 2022 г.

Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд работодателите са длъжни да застраховат изцяло за своя сметка работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Тази мярка е задължителна за предприятията в икономическите дейности, в които рискът от трудова злополука е равен или по-висок от средния за страната. 

Застраховка "Трудова злополука" покрива рисковете смърт, трайно намалена работоспособност и временна неработоспособност вследствие на трудова злополука.

Задължението за застраховане не се отнася за работещите, които работят в администрацията на предприятието, или изпълняват задачи, които са спомагателни и не са в пряка връзка с основната му дейност.